Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
Elissa
Wysany: 2015-04-22, 22:25   Mieszalnik Spies Hecker
-1
UP DOWN

Posty: 9
Czy kto¶ w Was pracuje b±d¼ pracowa³ na mieszalniku Spies Hecker? Lub posiada jakiekolwiek opinie na temat tego systemu? Stoimy przed decyzj± wymiany mieszalników, zastawiamy siê nad Spiesem lub R/M. Spiesa nie ma w okolicy, R/M s± dwa, a maj± dobre opinie. Bêdê wdziêczna za ka¿d± podpowied¼...
 

lakierok 
Wysany: 2015-04-22, 23:06   
0
UP DOWN

Pomg: 9 razy
Posty: 423
Skd: Okolice
S³ysza³em ze SH wymieni³ kolorboxy w konwencji i siê troszkê rozjecha³o, na pewno RM bêdzie lepszy,
ja kiedy¶ troszkê lakierowa³em SH i bywa³o ró¿nie, ale to wygl±da³o tak ¿e nie by³o ³adnego wzornika do klapki ale podobno wchodzi³o co na wzorniku . Rozwa¿ system Glasurita .
_________________
Mieszalnia Lakierów

Frostt.pl
 

Dementor
Wysany: 2015-04-22, 23:24   
0
UP DOWN


Posty: 364
Zarówno RM jak i Glasurit bêdzie lepszy od SH ale ceny te¿ bêd± wy¿sze. W przypadku Glasurita to trzeba mieæ naprawdê zamo¿nych klientów a wogóle to ciekawe czy wstawiaj± obecnie konwencjê?
 

barkley3434
Wysany: 2015-04-23, 21:24   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
Pani Elisso posiadam u siebie zarazem 2 systemy które wymieni³a¶ czyli SH i R-M mówiê o konwencji. Jak ju¿ wielokrotnie pisa³em na obecna chwilê nie widzê lepszego systemu na rynku jak R-M (Glasurit). Psowalno¶æ bardzo bardzo dobra jedynie co zauwa¿y³em ¶rednio pasuj± francuzy ale wystarczy ¿e we¿niesz parê fiszek do przodu parê do ty³u zawsze co¶ znajdziesz najlepiej mieæ tak jak w moim przypadku stary kolorbox bo jest o wiele wiêcej fiszek ni¿ w nowych ( ja mam 2 kolorboxy stry i nowy) Uzupe³nienia s± aktualizowane praktycznie raz na kwarta³. Fiszki s± du¿e w porównaniu do konkurencji na rynku.Zazwyczaj wystêpuje po kilka wariantów danego koloru. Powtarzalno¶æ koloru jest za ka¿dym razem. Fajny czytelny program do obs³ugi z wieloma fajnymi dodatkami .W koñcu Klienci nie narzekaj± na krycie czy ¿e kolor nie pasujê po wymalowaniu. Jesli chodzi o SH pasowalno¶æ dobra je¶li chodzi o francuzy to o wiele lepsza ni¿ w R-M . Do francuza podchoddzê tylko z SH bo szkoda mi czasu szukaæ fiszka po fiszce z R-M. Fiszki ma³e i czêsto siê skrêcaj± i ³ami± co utrudnia w dopasowaniu wariantu. Wariantów bywa po kilkana¶cie tak jak w R-M. Jesli chodzi o to co w kubku po nalaniu do fiszki do zdarzaj± sie wpadki tak na 30 farb jedna.Powiem szczerze ¿e tyle tego leje ze ju¿ po pigmentach widaæ ¿e mo¿e byæ co¶ nie tak i warto sprawdziæ . Klienci skar¿± siê ze srebro s³abo kryje a tak poza tym ok. Program prosty i czytelny. Je¶li klient wchodzi z klapk± to chêtniej podchodzê do R-M gdy¿ pewniejsze jest to ¿e znajdziesz pasuj±cy wariant chyba ¿e jest to francuz to od razu biorê SH. Gdybym mia³ wybieraæ z rêk± na sercu R-M ale te¿ musisz pamiêtaæ o tym i¿ R-M jest dro¿szy od SH i czy znajdzie siê na to klient i jaka jest konkurencja chyba ¿e to na warsztat bo tego te¿ nie okre¶li³a¶ . Je¶li masz pytania pisz na priv.
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-04-23, 22:18   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Mogê za³atwiæ kolorbox SH po piniondzach. Stoi u mojego klienta pokryty 7 letnim kurzem.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

Elissa
Wysany: 2015-04-24, 14:03   
0
UP DOWN

Posty: 9
Moje w±tpliwo¶ci odno¶nie SH dotycza wlasnie colorboxu, bo podobno ten starszy siê zgadzal, nowy- niekoniecznie...Cena dla nas w przedziale 10-16 tys jest do ogarniecia byleby tylko pasowalnosc by³a na poziomie 70 %. Cudow nie ma, szczególnie w dziesiejszych czasach, korektê lakieru tez mo¿na zrobiæ, aczkolwiek niech to bêdzie 3 na 10, a nie odwrotnie. I ¿eby natrysk z fiszka siê zgadzal (kto pracowal na Novolu, wie o czym mowie) Dzieki za rady, ciezka decyzja...
 

barkley3434
Wysany: 2015-04-24, 22:29   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
Moim zdaniem SH ma powy¿ej 70% pasowalno¶ci tylko w³a¶nie mankamentem s± ma³e skrêcaj±ce sie fiszki które potem chcesz wyprostowaæ i siê ³ami± . Fiszka w R-M jest 2 razy wiêksza ni¿ w SH. Pamiêtajcie te¿ ze oko ludzkie nie jest wstanie na tak ma³ej powierzchni zweryfikowaæ dok³adnie dany kolor , odcieñ . Dlatego firmy zanim zaczê³y robiæ colorboxy powinny skonsultowaæ siê z lekarzami jak oko ludzkie i mózg odbiera barwy . Czyli im wiêksza fiszka tym lepiej widzimy wybrany wariant a pomy¶l sobie ze fiszka jest ma³a skrêcona i popekana . Co zobaczysz ... wielkie G. Z tego co wiem wsad R-M kosztuje tyle co SH a wiem ¿e mo¿na go dostaæ na dobrych warunkach za 1z³ . Jest jeszcze jeden szczegó³ mixy z SH sa tañsze i to te¿ ma znacz±ce znaczenie przy wyborze .
 

ursus1992
Wysany: 2015-04-26, 12:22   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 228
a nie mysla³es o cromaxie ?
 

maykel
Wysany: 2015-04-26, 15:26   
0
UP DOWN

Posty: 35
Wygl±da na to ¿e wszyscy olali konwencje i ruszyli na wodê. ;)
 

Elissa
Wysany: 2015-04-26, 21:20   
0
UP DOWN

Posty: 9
Cromax to wydatek ponad 22 tys plus limity miesiêczne. Fajnie, ze poszli w wode, szkoda tylko, ze na palcach mogê policzyæ klietow sklepu którzy maluja w kabinach, u mnie woda siê nie sprzeda jeszcze d³ugo o ile kiedykolwiek :blee:
 

Miki
Wysany: 2015-04-26, 21:26   
0
UP DOWN

Pomg: 10 razy
Posty: 523
Elissa, nie mam kabiny, a robiê tylko na wodzie.
_________________
Mart-Dent
 

barkley3434
Wysany: 2015-04-26, 21:30   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
Elissa napisa/a:
Cromax to wydatek ponad 22 tys plus limity miesiêczne. Fajnie, ze poszli w wode, szkoda tylko, ze na palcach mogê policzyæ klietow sklepu którzy maluja w kabinach, u mnie woda siê nie sprzeda jeszcze d³ugo o ile kiedykolwiek :blee:


Elissa mi dawali propozycjê za 12 ty¶ Cromaxa a co dowody to sie z Tob± zgadzam . Odwiedzi³em kilkana¶cie mieszalni w Niemczech i tam podobnie woda stoi na widoku do ozdoby a od zaplecza sprzedaj± rozpuch .
 

mieszalnia
Wysany: 2015-05-22, 23:40   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 13
Spies hecker - bajka.. dla porównania wcze¶niej miesza³am na app odk±d mam spiesa zarobki zwiekszy³y sie o 300 procent.. ogromna pasowalnosc fiszek do tego co mamy w kubku..owszem R-M mo¿e ma lepsza ale ceny chore :shock: chcieli mi sprzedawac pigmenty za tyle za ile ja juz sprzedaje na ladzie.. a w ko³o du¿a konkurencja wiêc z cenami nie poszaleje natomiast spies przy dobrych rabatach dostajesz za niedu¿e pieni±dze ponadto R-M wi±¿e umow± natomiast Spies hecker wstawia mieszalnik bez umowy ,oczywiscie pod warunkiem ¿e jeste¶ funkcjonuj±c± od jakiego¶ czasu mieszalnia w której spodziewaja sie obrotu..do mnie przyjechali wstawili caly sprzet wraz z pigmentami w komis tj. nie zap³aci³am im nawet z³otówki lecz je¶li z nich zrezygnuje przyje¿dzaja wa¿a pigmenty i p³ace za to co zu¿y³am :) dobrze radze system dok³adnie sprawdziæ przed zakupem , poje¿dziæ po mieszalniach, sprawdzac kolory pytac kolorystów..przedstawiciele zawsze Ci powiedz± ¿e ich system jest najlepszy najfajniejszy i wogole dosta³ laur roku w kategorii najlepszy mieszalnik.. ale musisz to zweryfikowaæ tak aby nie wtopic kasy w jakies gówno albo siebie w jaka¶ umowe która zwi±¿e Cie na kilka lat
 

No-limit
Wysany: 2015-05-23, 10:27   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
mieszalnia napisa/a:
odk±d mam spiesa zarobki zwiekszy³y sie o 300 procent..
:shock:
Pewnie wszyscy lakiernicy z okolicy zlecieli siê z ciekawo¶ci.
mieszalnia napisa/a:
ogromna pasowalnosc fiszek do tego co mamy w kubku..

W cuda nie wierzê.Przekonasz siê jak ciut d³u¿ej popracujesz na systemie ;)
 

barkley3434
Wysany: 2015-05-24, 01:03   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
"Mieszalnia" nie porównuj mieszalnika APP do SH bo to s± 2 ró¿ne ¶wiaty. Ja mam SH od dosyæ dawna i zdarzaj± siê wpadki jak mia³em w zesz³ym tygodniu z Reni± 369 odcieñ H . Ró¿nica by³a taka ze niewidomy by to zobaczy³ :D :D :D . Drug± rzecz± jest to i¿ srebra i bia³a kiepsko kryj± . Ale ogólnie mówi±c system na du¿y plus idealnie komponuje sie z R-M i ma o wiele lepsz± kolorystykê francuzów ni¿ R-M . Na 4 mieszalniki jakie posiadam jest prawie na równi mieszany pod wzglêdem ilo¶ci z R-M .
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Systemy mieszalnikowe

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group