Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-03-18, 08:24   4M vs Spectral
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Jako, ¿e zosta³o mi 1,5 wsadu ze Spectrala i nie mog³em go sprzedaæ, dogada³em siê z CSV i za 10 z³ rocznie wydzier¿awili mi kolorbox. Po wyrobieniu pigmentów ze Spectrala, mam zacz±æ kupowaæ pigmenty 4M. To jedyny warunek wspó³pracy.
Ju¿ na wstêpie zauwa¿y³em kilka ró¿nic.
Oczywi¶cie oba systemy maj± wymy¶lon± kolorystykê bo nie s±dzê, ¿e kto¶ opracowywa³ j± pod jakie¶ samochody. Kto robi na jednym lub drugim, wie, ¿e do nielakierowanych klapek nie pasuj± prawie wcale. Ale, tu nie o tym...
1. Fiszki w kolorboxach s± takie same ale inaczej posegregowane. W Spectralu s± u³o¿one chromatycznie a 4M nie. Dlatego trzeba szukaæ wariantów skacz±c po ca³ym boxie. Tutaj Spectral wypada zdecydowanie lepiej.
2. W Spectralu kolorbox mie¶ci siê w ma³ej sprytnej szafce a w 4M wisi w szafie wielko¶ci wrót od stodo³y. Ja j± zwróci³em bo nie mam miejsca.
3. Cena 4M jest do¶æ mi³a. Porównuj±c mój rabat na 4M do 31% na Spectralu (taki mam wprowadzony w programie Spectral), kolor LC9Z wychodzi 20z³ taniej w 4M. Najwiêksza ró¿nica jak± wy³apa³em to 40z³ na litrze.
4. Program w 4M jest milszy dla oka. Ma te same funkcje co Spectral, ale nie wiedzieæ czemu, bardziej chce siê pracowaæ na 4M.
5. W 4M jest ¿ywica do akryli. Czyli lejemy pigmenty bazowe i zalewamy je ¿ywic± akrylow± i mamy akryle. Kolorbox jest jeden do baz i akryli. W Spectralu 2K, to osobny system z innym kolorboxem. Kto na nim pracuje ten wie, ¿e kompletnie nic w nim nie pasuje:)
6. Zauwa¿y³em ró¿nicê w recepturach, ale za wcze¶nie ¿eby siê miarodajnie odnie¶æ.

Jak wyrotuj± mi pigmenty Spectrala, zacznê zamawiaæ 4M. Wtedy mo¿na bêdzie co¶ powiedzieæ o stabilno¶ci i zgodno¶ci mieszaniny z fiszk±. Dosta³em zapewnienie, ¿e w 4M nie ma tego problemu co w Spectralu a je¿eli bêdzie, to mogê oddaæ kolorbox trac±c jedynie 12,30z³, wiêc ryzyko niewielkie.

fiszki.jpg
Plik cignito 46 raz(y) 575,2 KB

 

Siekiera
Wysany: 2015-03-20, 00:01   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
A jak wychodz± ceny czerwonych baz i pere³? Podobnie jak w spectralu czy dro¿ej? Pytam z ciekawo¶ci bo s³ysza³em ¿e cholernie drogie.
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-03-20, 08:20   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Nie mam dzi¶ czasu liczyæ dok³±dnie, wiêc wrzucam ceny pigmentów po jakich ja je kupuje w 4M. W nawiasie odpowiednik ze Spectrala.
Pearl Red (SB- 941) - 157,55 brutto za litr
Light Red (SB- 451) - 245,78 brutto za litr
Red Oxide (SB - 431) - 165,44 brutto za litr

Dodam, ¿e w Inter Cars jest jeszcze taniej, ale oni nie chcieli wynaj±æ mi kolorboxu a sprzedaæ ca³± maszynê, na co nie koniecznie mam miejsce, dlatego dogada³em siê z CSV.

Faktycznie, czerwone pigmenty s± tañsze w Spectralu, ale ca³okszta³t tego systemu i tak sprawia, ¿e wychodzi dro¿ej ni¿ R-M. Godziny korygowania, dziesi±tki natrysków, pe³ny parapet - to dla mnie te¿ pieni±dze.
Zobaczymy jak wypadnie 4M.
 

Siekiera
Wysany: 2015-03-20, 09:09   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
trze¼wy inaczej napisa/a:
Faktycznie, czerwone pigmenty s± tañsze w Spectralu, ale ca³okszta³t tego systemu i tak sprawia, ¿e wychodzi dro¿ej ni¿ R-M. Godziny korygowania, dziesi±tki natrysków, pe³ny parapet - to dla mnie te¿ pieni±dze.


Jasna sprawa, masz racjê ¿e czas potrzebny na korekty jest wiêcej warty ni¿ sama farba. Tego argumentu nie przebije ¿aden atut Spectrala, mówiê o tych realnych bo jedyny który móg³by trzymaæ ludzi obecnie przy spectralu czyli wzglêdnie tanie i dobre dodatki straci³ ca³kowicie na znaczeniu bo teraz ka¿dy kto nie ma systemu spectral te¿ mo¿e sobie kupiæ dodatki. Jak nie od lokalnego dystrybutora to od innego. Kiedy¶ to jeszcze przedstawiciele sprawdzali kto i gdzie sprzedaje a teraz chyba jak im polecia³a sprzeda¿ to nawet nie zapytaj±, wa¿ne ¿e cos siê sprzeda³o. Moja konkurencja która nie ma mieszalnika novola zupe³nie normalnie kupuje dodatki a kiedy¶ by³y wielkie zapewnienia ¿e dodatki tylko dla wybranych.
Teraz to mogê siê czuæ tym wybranym ale chyba... jeleniem :>
 

lakierok 
Wysany: 2015-03-20, 17:34   
0
UP DOWN

Pomg: 9 razy
Posty: 423
Skd: Okolice
Siekiera napisa/a:
Teraz to mogê siê czuæ tym wybranym ale chyba... jeleniem


Ale zawsze wybranym :sciana:
_________________
Mieszalnia Lakierów

Frostt.pl
 

Siekiera
Wysany: 2015-03-20, 17:53   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Teraz to ja wybieram i powoli zamieniam ich towar na inne marki.
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-03-21, 09:21   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Zauwa¿y³em rozbie¿no¶ci w kolorboxach które mog± wskazywaæ, ¿e w Spectralu nie ma uaktualnieñ z Palinala, a prawdopodobnie robi± je sami. W 4M nie ma fiszek zaczynaj±cych siê na PA, RA, MA ale za to w programie Spectral nie ma niektórych fiszek które s± w kolorboxie 4M.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

maykel
Wysany: 2015-03-22, 14:42   
0
UP DOWN

Posty: 35
trze¼wy inaczej napisa/a:
Zauwa¿y³em rozbie¿no¶ci w kolorboxach które mog± wskazywaæ, ¿e w Spectralu nie ma uaktualnieñ z Palinala, a prawdopodobnie robi± je sami. W 4M nie ma fiszek zaczynaj±cych siê na PA, RA, MA ale za to w programie Spectral nie ma niektórych fiszek które s± w kolorboxie 4M.


Trze¼wy inaczej mam do ciebie pytanie, oczywi¶cie bez obrazy tylko tak siê zastanawiam ... skoro masz boskiego RM-a , super Debeera , Max mayera , no i Generala to po co Ci siê babraæ w b³ocie ??? skoro piszesz ¿e spektral to to bee, a 4M to niby to samo i znów w to siê ³adujesz na w³asne ¿yczenie , po co Ci to :?: czy tylko chcesz wyrobiæ pigmenty ze spektrala no skoro masz ich du¿o to zrozumiane bo przecie¿ to Twoja kasa .

pozd.
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-03-23, 08:12   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Po zabraniu mi Spectrala, zosta³em ze sporym zapasem pigmentów. Nikt nie chcia³ ich kupiæ bo ka¿dy albo trzyma Spectrala jako atrape albo robi na nim taka ma³o, ¿e musi kupowaæ od dystrybutora ¿eby wykazywaæ jakie¶ ruchy. Nawet gdybym sprzeda³ te pigmenty za 50% tego co zap³aci³em, to i tak jestem kilkana¶cie tysiêcy w plecy.
Z tego w³a¶nie powodu wzi±³em 4M.

4M ma oryginalne pigmenty Palinala które s± stabilne i powtarzalne.

Oba systemy maj± tragiczn± kolorystykê w stosunku do APP czy DeBeera. Natomiast sprawdzaj± siê w przypadku starych kasztanów, i z tego te¿ powodu ponownie wszed³em w Palinala, tyle ¿e w lepszym wydaniu. Je¿eli mieszanina bêdzie siê zgadzaæ z fiszk±,m to znacznie u³atwi pracê i obni¿y cenê przygotowania lakieru.
Co do jako¶ci samej mieszaniny, to ani ja ani lakiernicy nie mieli nigdy uwag.

Odnios³em te¿ wra¿enie, ¿e jestem trochê takim królikiem do¶wiadczalnym CSV, bo je¿eli u mnie taka zmiana siê sprawdzi, to maj± otwart± drogê do mieszalni Spectrala, i tu rozmowa bêdzie raczej przewidywalna:
CSV - Panie, jak siê robi na Spectralu?
Kolorysta - A we¼ Pan daj spokój, k......a, ch..j by z......³ tego Spectrala. Ju¿ k.....a nie daje rady. P....li siê wszystko. Co za ch...j mnie podkusi³.
CSV - Panie, mam ten sam system, tañszy i lepszy. U mnie to co na fiszce zawsze bêdzie w kubku. Spisz Pan kilka kolorów które nie pasuj± w Spectralu a ja przywiozê swoje pigmenty i zrobimy ten kolor.

Wystarczy, ¿e kole¶ wynotuje 10 kolorów które s± wtopami w Spectralu a wyjd± ³adnie w 4M, i decyzja nie bêdzie trudna.

CSV ma Dyrektora handlowego z Bolla. Jest 4 przedstawicieli na Polskê. To wolni strzelcy którzy maj± za zadanie odbudowaæ wizerunek firmy. Dlatego bêd± bazowaæ na rynku ju¿ zdobytym przez Spectrala i bêd± bardzo elastyczni. Tak uwa¿am.
 

Dementor
Wysany: 2015-03-23, 10:49   
0
UP DOWN


Posty: 364
Moim zdaniem CSV ma tak z³y wizerunek ¿e 10 handlowców nie zdo³a tego zmieniæ ale co do celowania w sklepowych klientów Novola to siê zgodzê. Do tego maj± jeszcze pomocnika czyli Intercars który dla odmiany atakuje klientów warsztatowych z tymi samymi produktami czyli Palinalem w innej etykiecie. Niedaleko ode mnie robili pokaz w lakierni, zaprosili ze 20 gara¿owców i pokazywali swoje dodatki i bazy namawiaj±c na wziêcie mieszalnika........ gara¿owców :shock:
 

Miki
Wysany: 2015-03-23, 15:50   
0
UP DOWN

Pomg: 10 razy
Posty: 523
Dementor napisa/a:
gara¿owców :shock:


A co gara¿owiec gorszy?
_________________
Mart-Dent
 

Dementor
Wysany: 2015-03-23, 19:00   
0
UP DOWN


Posty: 364
Nie o to chodzi ¿e gorszy, nie to mia³em na my¶li. Chodzi o oczekiwania wstawiaj±cych mieszalniki czyli umowy, obroty itp. Dla mnie gara¿owiec to kto¶ kto zu¿ywa materia³ów lakierniczych do 1 ty¶ miesiêcznie a nie gorszy typ cz³owieka.
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-03-26, 08:12   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Tak wygl±da kolorbox. Na dniach koñczymy przekodowywaæ pigmenty.

[ Dodano: 2015-05-19, 14:28 ]
Powoli ju¿ mo¿na porównaæ oba systemy. Po pierwsze to akryle. 4M ma ¿ywicê do której leje siê pigmenty bazowe. Kolorystyka jest bez porównania ze Spectralem, ale i tak gorsza ni¿ w APP. Same programy recepturowe, minimalnie siê ró¿ni± w wielu kolorach. W 4M receptura podawana jest z dok³adno¶ci± do 2 miejsca po przecinku. Na tyle kolorów ile zrobili¶my na pigmentach 4M, pasowno¶æ do fiszki jest na zdecydowanie wy¿szym poziomie. Wygl±da na to , ¿e 4M jest dobr± alternatyw± dla Spectrala, dla chc±cych zminimalizowaæ straty na pigmentach.

box.jpg
Plik cignito 90 raz(y) 810,14 KB

 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Systemy mieszalnikowe

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - anime