Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
ZIKKI
Wysany: 2015-02-11, 22:03   Czy mieszalnik APP przetrwa ?
0
UP DOWN

Posty: 14
Zastanawiam siê, czy system mieszalniczy APP przetrwa próbê czasu. Niebawem pojawi siê bardzo powa¿na konkurencja dla mieszalnika APP, mianowice nowy system Profixa o nazwie CARBON. Dlaczego siê zastanawiam? Poniewa¿ nie jest ju¿ chyba tajemnic±, ¿e mieszalnik APP jest produkowany przez Profixa. Skopiowali, lub bardziej dosadnie zer¿neli system Valspara. A teraz Profix idzie o krok dalej i chce wykolegowaæ APP rozcieñczaj±c ten system na system 2:1 i zmienia nazwê na CARBON. Pasowalno¶æ bêdzie dok³adnie taka sama, kolorbox dok³adnie taki sam, a cena ni¿sza. Ciekawe co na to APP? ^^
 

GMC
Wysany: 2015-02-11, 22:15   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
To jajca siê robi± jak z Palinalem i jego klonami, Spectral, 4M, ProfiRS.
A teraz Debeer, APP, Carbon Profix :shock:
 

Dementor
Wysany: 2015-02-11, 22:25   
0
UP DOWN


Posty: 364
A to ciekawe. Pytanie czy to prawda bo jakby Profix robi dla APP a teraz to samo wypu¶ci to mo¿e straciæ klienta a sami tego nie odrobi±. Niemniej ciekawie sie robi ^^
 

ZIKKI
Wysany: 2015-02-11, 22:29   
0
UP DOWN

Posty: 14
No APP bêdzie mia³o konkurencje :) . To nie jest do koñca dostêpny u nas Valspar, to jest chyba Valspar amerykañski. Z tego co mówi± koledzy bardzo bliscy ¼ród³a ;P A teraz Profix go rozcieñczy i strzeli gola swojemu najlepszemu klientowi APP ^^
 

Dementor
Wysany: 2015-02-11, 22:35   
0
UP DOWN


Posty: 364
Ale sk±d w ogóle to stwierdzenie ¿e to Profix robi dla APP? Wcze¶niej podejrzewano Mipê i Debeera.
 

ZIKKI
Wysany: 2015-02-11, 22:43   
0
UP DOWN

Posty: 14
Dementor, gwarantuje to w 100% a nawet wiêcej ni¿ 100 !!!!
 

Siekiera
Wysany: 2015-02-11, 22:47   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Dla mnie to jakie¶ dziwne. Profix nie mo¿e sam sobie dopracowaæ kolorystyki a dla APP robi ca³kiem zno¶n±?
 

ZIKKI
Wysany: 2015-02-11, 22:55   
0
UP DOWN

Posty: 14
Siekiera, to w³a¶nie jest ten ruch z kolorystyk±. Zobacz kolorbox APP i Profix Blue Line, czy widzisz jak±¶ ró¿nicê?
^^
 

Siekiera
Wysany: 2015-02-11, 23:04   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Piszesz o kolorboxach? Nie porównywa³em bo nie widzia³em Blue Line. Sa takie same?
 

ZIKKI
Wysany: 2015-02-11, 23:14   
0
UP DOWN

Posty: 14
S± takie same!
 

Siekiera
Wysany: 2015-02-11, 23:51   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
To w tej sytuacji wychodzi na to ¿e APP zdziera kasiorê ze swoich klientów, skoro mog± mieæ to samo taniej od Profixa. Ja tam ich nie trawiê za swoj± politykê sprzedawania wszêdzie i wszystkiego wiêc dobrze im tak, nich choæ raz poczuj± siê oszukani tak jak setki sklepów :spoko:
 

barkley3434
Wysany: 2015-02-12, 00:43   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
Powiem tak- potwierdzam ze APP to system Profixa . Ma³o tego jak wcze¶niej ju¿ pisa³em odzwierciedlenie maj± w Lesonalu - czyli jak we¿niemy wbijemy w programie np. lb7z to poka¿e nam równie¿ fiszki w kolorboxie lesonala dyny. Pamietam jak dzi¶ (bo mam 2 kolorbox) jak go¶ciu z Profxia namawia³ mnie bym im odsprzeda³ jeden z kolorbox-ów lesonala dla ich klienta. Powiem wiêcej porównywali¶my kolorystycznie pigmenty z Lesonala i Profixa - sa takie same . Mieli z sob± rozpiskê ze np. SB 45 z lesonala odpowiada "x" pigmentowi z Profixa . Blue Line jest skopiowanym Lesonalem . Mia³em szanse sobie porównaæ ów system gdy¿ byli u mnie tym swoim obwo¼nym samochodem co maj± na nim zainstalowany mieszalnik i nawet robili¶my natryski .
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-02-12, 05:28   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
ZIKKI napisa/a:
nie jest ju¿ chyba tajemnic±, ¿e mieszalnik APP jest produkowany przez Profixa

To do¶æ dziwne, bo nawet mieszalnik Blue Line nie jest produkowany przez Profixa.
A mieszalnik APP przetrwa, ku naszemu niezadowoleniu.
Przypomnê tylko, ¿e przez 3 lata, mimo najgorszych warunków zakupu wsadu, postawili grubo ponad 100 sztuk, i nikt go nie odda³ z powodu kolorystyki.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

barkley3434
Wysany: 2015-02-12, 10:10   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
Trze¼wy a powiedz sk±d masz informacjê ze 100 mieszalników wstawili , pytam siê gdy¿ mój regionalny ci±gle mi powtarza ze maj± postawione ponad 300 szaf w ca³ym kraju i ze to taki zajebisty produkt jest ze jest rozrywany .On sam ma w moim regionie 1 wstawiony .a region ma bardzo du¿y
 

Siekiera
Wysany: 2015-02-13, 09:06   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Ja te¿ s³ysza³em ¿e ok 100. Te 300 to brednie ^^
300 podzieliæ przez liczbê województw 16 to wychodzi ok. 20 mieszalników w ka¿dym województwie. Kto i gdzie tyle widzia³ ^^
 

barkley3434
Wysany: 2015-02-13, 10:03   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
w moim województwie jest jeden jedyny i to jeszcze w takim miejscu gdzie psy dupami szczekaj±
 

Siekiera
Wysany: 2015-02-13, 10:05   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
No to statystycznie w s±siednim województwie powinno byæ ju¿ 39 :D ^^
 

ZIKKI
Wysany: 2015-02-13, 16:05   
0
UP DOWN

Posty: 14
W moim województwie s± 2. S±dzê ¿e w Polsce maj± co najwy¿ej z 20 - 25. A te 300 to propaganda marketingowa.
 

Siekiera
Wysany: 2015-02-13, 19:02   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Zadzwoni³em do kolegi wszystkowiedz±cego :fiu: i powiedzia³ ¿e chyba najwiêcej maj± w pó³nocno-wschodniej æwiartce Polski - ok. 10 góra 15 szt
A æwiartek jest 4 ^^
 

barkley3434
Wysany: 2015-02-13, 20:23   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
Siekiera a zapytaj sie ów kolegi jak to w tej pó³nocno wschodniej czê¶ci to zrobili bo ja wiem ale na forum pisa³ nie bêdê .
 

glover
Wysany: 2015-02-13, 22:41   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 303
He, he co to siê dzieje. To czy ja dobrze rozumiem, ¿e Profix najpierw zrobi³ podróbkê Lesonala dla siebie, potem podróbkê Deebera dla APP a teraz zrobi podróbkê (Carbon) podróbki (APP) znów dla siebie? :shock: :sciana:
 

ZIKKI
Wysany: 2015-02-14, 01:20   
0
UP DOWN

Posty: 14
Glover, ¶miejesz siê. Tak jednak jest. Mam kolegê, ktœry tam pracuje :tak:
 

Siekiera
Wysany: 2015-02-16, 10:56   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Ciekawe sk±d oni bior± kolorboxy, chyba nie kupuj± w Valsparze i Akzo :roll:
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-02-16, 20:55   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Ja tam bym siê o mieszalnik APP nie martwi³. Dobry produkt sam siê broni, a to jest dobry produkt. Ja tam bardziej bym siê martwi³ o nasz rodzimy wynalazek. Ostatnio w moim regionie skasowali dwie sztuki praktycznie w jeden tydzieñ.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

Siekiera
Wysany: 2015-02-16, 21:14   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
trze¼wy inaczej napisa/a:
Ostatnio w moim regionie skasowali dwie sztuki praktycznie w jeden tydzieñ.


Podpu¶ci³em dostawcê, czy w innych punktach tak samo maj± problemy z kolorami to odpowiedzia³ pytaniem... "A jak my¶lisz?" ^^ i doda³ ¿e na dwadzie¶cia kilka maszyn które on zaopatruje to jako tako pracuje 5,5 :x:
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-02-16, 21:49   
+1
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Jaka¶ zbiorowa paranoja zapanowa³a na rynku. Wszystkim nagle rozjecha³a siê kolorystyka, pigmenty straci³y stabilno¶æ a srebra zaczê³y chmurzyæ. Dziwna sprawa.
Pamiêtam kiedy podczas jednej z rozmów, zosta³em poinformowany, ¿e firma Novol monitoruje reklamacje kolorystyczne i moja argumentacja nie znajduje odzwierciedlenia w sygna³ach z rynku.
W przeciwieñstwie do pozosta³ych 500 biednych Spectra-paranoików, moja paranoja zosta³a wyleczona przez samego Novola. Zabrali mi mieszalnik, a jedna z kolorystek przesta³a piæ w pracy. Dziêki Novolowi, ju¿ nie mam problemów z kolorystyk±. Dziêkujê Ci Novolu....
  
 

ZIKKI
Wysany: 2015-02-16, 21:55   
0
UP DOWN

Posty: 14
Aby srebra nie chmurzy³y stosuj rozcieñczalnik stabilizuj±cy, taki trochê mleczny. I po problemie
:tak:
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-02-16, 21:58   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
ZIKKI napisa/a:
Aby srebra nie chmurzy³y stosuj rozcieñczalnik stabilizuj±cy, taki trochê mleczny. I po problemie
:tak:

Syfa siê wyciska a nie pudruje.
 

ZIKKI
Wysany: 2015-02-16, 22:03   
0
UP DOWN

Posty: 14
Czasami niestety trzeba zapudrowaæ.
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-02-16, 22:06   
+1
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Kup sobie ten mieszalnik, zacznij sprzedawaæ lakiery i t³umacz ka¿demu swojemu klientowi ¿eby cieniowa³ pó³ auta przy malowaniu zderzaka i przy okazji wciskaj im "rozcieñczalnik stabilizuj±cy", ¿eby nie mieli chmur. Daj nam znaæ za pó³ roku jakie obroty robisz i ilu masz sta³ych klientów.
Ja jednak wolê namieszaæ lakier z normalnego systemu, zatkaæ kubek i cieszyæ siê widokiem klienta który wraca po nastêpny kolor a nie z ryjem po poprawkê.
 

Dementor
Wysany: 2015-02-16, 22:32   
0
UP DOWN


Posty: 364
trze¼wy inaczej napisa/a:
ZIKKI napisa/a:
Aby srebra nie chmurzy³y stosuj rozcieñczalnik stabilizuj±cy, taki trochê mleczny. I po problemie
:tak:

Syfa siê wyciska a nie pudruje.


:rotfl: ^^ :zakochany:
 

barkley3434
Wysany: 2015-02-16, 23:15   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
Ja uwa¿am ¿e za te pieni±dze co chce APP za szafê z wsadem , colorboxem to mo¿na mieæ co¶ bardziej sensownego bez podpisywana umów i limitów itp. Ja dosta³em tydzieñ temu mega ofertê od Debeera (Valspar) na ich mieszalnik i powiem wam ze od tygodnia chodzê i szukam gdzie jest w tym haczyk, podpunkt z * ( gwiazdk±) . Nawet porównuj±c ofertê APP z Valspar to firma na 3 litery jest za 7 górami , za 7 rzekami i morzami ;) .
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-02-17, 08:35   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Masz racje barkley. Ich warunki s± nieco oderwane od np. Vaspara, ale obecnie i tak s± zdecydowanie bardziej atrakcyjne ni¿ np. 2 lata temu. Jak odda³em akryle w Spectralu, to by³em zdecydowany na akryle z APP. Powiedzieli mi wtedy tak± cenê za same tylko pigmenty, ¿e za te pieni±dze kupi³em kompletnego Valspara.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

Siekiera
Wysany: 2015-02-17, 08:42   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
trze¼wy inaczej napisa/a:
Jaka¶ zbiorowa paranoja zapanowa³a na rynku. Wszystkim nagle rozjecha³a siê kolorystyka, pigmenty straci³y stabilno¶æ a srebra zaczê³y chmurzyæ. Dziwna sprawa.


Normalnie jakby dywersja w samym Novolu, bo nie wierzê ¿e nie dostaj± informacji od dystrybutorów a przecie¿ maj± te¿ przedstawicieli na rynku, to co nie widz± ?

barkley3434 napisa/a:
Ja uwa¿am ¿e za te pieni±dze co chce APP za szafê z wsadem , colorboxem to mo¿na mieæ co¶ bardziej sensownego bez podpisywana umów i limitów itp.


Deeber nie ma teraz ¿adnej umowy? A co ze sprzêtem, na gêbê daj±?
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-02-17, 08:50   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Moja umowa z DeBeerem dotyczy samej szafy. Bez targetów i kruczków. Równie dobrze mog³o by jej nie byæ.
 

barkley3434
Wysany: 2015-02-17, 09:08   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
"TRZE¬WY" - JEST DOK£ADNIE TAK JAK MÓWISZ I DORZUCAJ¡ JESZCZE DO TEGO SPEKTRO GDZIE W INNYCH SYSTEMACH TRZEBA S£ONO ZA NIEGO ZAP£ACIÆ !!!!

[ Dodano: 2015-02-17, 09:11 ]
ZAPOMNIA£EM DODAÆ ZE WSAD KOSZTUJE 1|4 TEGO CO FIRMA NA 3 LITERY PROPONUJE
 

KK 
Wysany: 2015-02-17, 11:28   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Dobra, ch³opaki to ile kosztuje ten debeer ze spektro? Ca³y mieszalnik.
_________________

 
 

barkley3434
Wysany: 2015-02-17, 13:18   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
JU¯ PISA£EM KOSZT TO 1\4 CENY FIRMY NA 3 LITERY
 

lakierok 
Wysany: 2015-02-17, 22:58   
0
UP DOWN

Pomg: 9 razy
Posty: 423
Skd: Okolice
barkley3434 napisa/a:
JU¯ PISA£EM KOSZT TO 1\4 CENY FIRMY NA 3 LITERY


jak to liczysz, za ca³y wsad , bazy,per³y, xyraliki, i akryle

powiedzmy ze 3 litery to 22,000 to tu masz 5,500 ? netto czy brutto ?

ale siê ciê¿ko ci±gniesz .........
 

KK 
Wysany: 2015-02-17, 23:56   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Dok³adnie powiedzcie co ile kosztuje, a nie jakie¶ niedomówienia.
_________________

 
 

Miki
Wysany: 2015-02-18, 00:23   
0
UP DOWN

Pomg: 10 razy
Posty: 523
Kosztuje tyle ile siê ugadasz i nie ka¿dy ma tak± sam± cenê. Rabat to prywatna sprawa i nie za bardzo mo¿na o tym rozmawiaæ.
_________________
Mart-Dent
 

KK 
Wysany: 2015-02-18, 00:46   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Od jakiej¶ sta³ej ceny s± ustalane rabaty. Czyli wystarczy jak kto¶ napisz kwotê i, ¿e max mo¿na osi±gn±æ np 30% rabatu.
_________________

 
 

unek
Wysany: 2015-02-18, 08:09   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 205
KK napisa/a:
Czyli wystarczy jak kto¶ napisz kwotê
Nie da siê .. gdy¿ ¿o³nierze a raczej wys³annicy z trzech liter maj± odmienne polityki i ka¿dy z nich chce jak najwiêcej aby skap³o do jego kieszeni :D

Ogólnie by³a ju¿ mowa tutaj o cenach netto i brutto ...

http://lakierowanko.info/...r=asc&start=100
 

barkley3434
Wysany: 2015-02-18, 08:40   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
"LAKIEROK" - powiem tak gor±co , a cena to brutto
 

maykel
Wysany: 2015-03-01, 14:17   
0
UP DOWN

Posty: 35
Barkley3434 masz ju¿ ten mieszalnik Debeera ?
 

Siekiera
Wysany: 2015-03-13, 20:24   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
trze¼wy inaczej napisa/a:
Pamiêtam kiedy podczas jednej z rozmów, zosta³em poinformowany, ¿e firma Novol monitoruje reklamacje kolorystyczne i moja argumentacja nie znajduje odzwierciedlenia w sygna³ach z rynku.


Chyba monitorowanie rynku niewiele daje bo w moim regionie dystrybutor ¶ci±ga³ ostatnio jakie¶ maszyny i ponoæ 3 czeka do ¶ci±gniêcia. Moja by³aby 4 ale wybra³em opcjê na "¶piocha" ^^
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-03-13, 21:47   
+1
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Wstrzymaj siê z ruchami jaki¶ miesi±c. Dzi¶ podpisa³em umowê dzier¿awy kolorboxu z ForMastera za 10 z³ rocznie :cool: . Wypo¿yczyli mi sam kolorbox w zamian za kupowanie ich pigmentów. Na dniach przekoduje pigmenty Spectrala na oznaczenie 4M i zaczynam pracê. Jak system oka¿e siê bardziej dopracowany od Spectrala, to mo¿esz zamieniæ system na lepszy bez straty na niewyrobionych pigmentach Spectralowskich.
 

Siekiera
Wysany: 2015-03-14, 00:47   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Moje pigmenty s± ju¿ w wiêkszo¶ci puste. Sprzeda³em zawarto¶æ a puszeczki robi± za dekoracjê :D Na razie handlowiec jeszcze nie pyta dlaczego nie biorê pigmentów :fiu:
Jak twój patent siê sprawdzi to powiniene¶ pobieraæ tantiemy od potencjalnych na¶ladowców ^^
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-03-17, 10:17   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Siekiera napisa/a:
Jak twój patent siê sprawdzi to powiniene¶ pobieraæ tantiemy od potencjalnych na¶ladowców

Ja tam siê z tego nie cieszê. Europejski lider w bran¿y lakierniczej, setki mieszalników w Polsce, dziesi±tki techników, chêtne do szerokiej wspó³pracy mieszalnie i wreszcie - w³asne laboratorium kolorystyczne kontra sekta lakiernicza z któr± nikt nie chce handlowaæ. Europejski lider grzebie w systemie i uczyni³ z niego jeden z najgorszych systemów w segmencie ¶rednim. Sekta ma nas klientów w dupie, i nakleja tylko etykiety na zakupione puszki i w efekcie maj± stabilny system. Oczywi¶cie kolorystycznie oba s± do dupy, ale stabilno¶æ receptur to podstawa.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

mieszalnia
Wysany: 2015-05-22, 23:43   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 13
App to Profix ... porównajcie karty charakterystyki
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Systemy mieszalnikowe

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - mangi