Szukaj FAQ AlbumPrzesunity przez: DrCruel 2014-10-22, 22:20
Autor Wiadomo
Siekiera
Wysany: 2014-11-25, 22:36   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Ja mam tylko problem ze zdupczonym systemem novola (spectral) oraz nie podoba mi siê to na co novol wp³ywu nie ma czyli allegro. Gdybym mia³ jeszcze takie problemy jak ma trze¼wy inaczej, ¿e zabieraj± mi klientów, strasz± fakturami na 80 ty¶ itp to ju¿ dawno przeszed³bym na inne produkty.
Novol ma swoj± politykê i jak nam nie pasuje to mo¿emy spadaæ na bambus ale póki co ³±czy mnie z nimi jeszcze umowa i pasowa³oby ¿eby to co mówili wiele lat temu ¿e dodatków spectrala nie bêd± mia³y sklepy które nie maj± ich systemu by³o dotrzymane. Obecnie jest tak ¿e ka¿da mieszalnia która chce to mo¿e dostaæ te dodatki a umowa choæ ustna i d¿entelmeñska to powinna obowi±zywaæ.
Tak to jest z tym naszym novolem, niby nasz polski i powinien mieæ dobre informacje z rynku a udaje ¿e nie ma problemu.
Polacy, nic siê nie sta³o :tak:
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-11-25, 22:40   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
KK napisa/a:
Chyba tylko widzisz czubek swojego nosa.

Nadal nie do koñca rozumiesz o czym tutaj piszemy. S± firmy w których nie ma tego problemu. S± twarde zasady i nie ma wyj±tków. Tak± firm± jest np.Gakra. Ostatnio dosta³em odmowê na 2 mieszalniki bo kole¶ który ma mieszalnie 40km dalej, nie wyrazi³ zgody.
A my mówimy o firmie która zapewnia ciê o twardych zasadach a ca³y czas robi wyj±tki.

[ Dodano: 2014-11-25, 22:47 ]
Siekiera napisa/a:
pasowa³oby ¿eby to co mówili wiele lat temu ¿e dodatków spectrala nie bêd± mia³y sklepy które nie maj± ich systemu by³o dotrzymane. Obecnie jest tak ¿e ka¿da mieszalnia która chce to mo¿e dostaæ te dodatki a umowa choæ ustna i d¿entelmeñska to powinna obowi±zywaæ.

Wiesz , ¿e mieszalnik Spectral powoduje u¶miech na twarzach ludzi w bran¿y, wiêc nie dziw siê, ¿e nie dotrzymuj± tej umowy. Przecie¿ nikt kto dzia³a kilka lat w bran¿y i ma rozpoznanie w systemach, nie kupi tego mieszalnika. Wszyscy którzy go kupuj± to s± zó³todzioby czego jestem ¿ywym przyk³adem. Gdyby dodatki mia³y tylko mieszalnie gdzie stoi szafa, to ludzie musieliby kupowaæ Spectrala w internecie:)
  
 

glover
Wysany: 2014-11-25, 22:48   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 303
KK napisa/a:
Nastêpna sprawa, ¿e z Novolem nie wygracie, mo¿ecie sobie pisaæ itd. Na koñcu pewnie skoñczy siê jakim¶ pozwem lub czym¶ podobnym. Z kim Wy chcecie wygraæ...To tak jakbym pojecha³ na Rosjê i do jakiego¶ oligarchy chcia³ wyskoczyæ.


Sie w³±cze...... bez przesady, jakby Novol takie dzia³a wytoczy³ to sprawy posz³yby do s±du konsumenckiego i UOKIK a oni zawsze i na ka¿dego co¶ znajd±, oni kochaj± korporacje :D

[ Dodano: 2014-11-25, 22:52 ]
Cytat:
Wszyscy którzy go kupuj± to s± zó³todzioby czego jestem ¿ywym przyk³adem.

Teraz to mo¿e i tak, kiedy¶ wszyscy wierzyli ¿e mieszalnik z Novola musi byæ dobry, zw³aszcza po pierwszym akrylowym
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-11-25, 22:54   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
glover napisa/a:
zw³aszcza po pierwszym akrylowym

A to by³y jakie¶ inne akrylowe? Ja odda³em akryl po roku bo kompletnie nic nie pasowa³o.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

glover
Wysany: 2014-11-25, 23:01   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 303
Najpierw zrobili akryle w numerach Lady na ca³o¶ciówki i by³o to dobry akryl ale wiadomo, ¿e w PL to tym by nie zawojowali rynku wiêc wypu¶cili pierwszy mieszalnik akrylowy ze wzornikiem markami i to by³ ¶wietny system. Fiszki sami lakierowali przez co dobrze to pasowa³o. Pó¼niej wypu¶cili akryl 420 VOC i to ju¿ by³a pora¿ka, wycofali go z rynku po roku czy dwóch. Na koniec pozmieniali kolorbox na chromatyczny i rozsypa³a siê kolorystyka, tzn. na starych programach jeszcze kolory wychodz± ale na nowych porobi³o sie to samo co na bazie.
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-11-25, 23:03   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Mnie siê dobrze lakierowa³o akrylami Spectrala. Nawet lepiej ni¿ DeBeerem.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

KK 
Wysany: 2014-11-25, 23:04   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
S±dy konsumenckie. No niestety takie realia naszej piêknej Polski. No i czym s± kary dla takiego Novola. :) gdzie normalny cz³owiek by zad³u¿y³ siê po które¶ pokolenie z rzêdu, a novol siê chyba tylko u¶miechnie.
_________________

 
 

glover
Wysany: 2014-11-25, 23:07   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 303
KK napisa/a:
S±dy konsumenckie. No niestety takie realia naszej piêknej Polski. No i czym s± kary dla takiego Novola. :) gdzie normalny cz³owiek by zad³u¿y³ siê po które¶ pokolenie z rzêdu, a novol siê chyba tylko u¶miechnie.


No nie wiem :cool:

"Maksymalna kara za udzia³ w porozumieniu ograniczaj±cym konkurencjê mo¿e wynie¶æ 10 proc. przychodu. Na obni¿kê sankcji przedsiêbiorca uczestnicz±cy w zmowie mo¿e liczyæ, je¶li podejmie wspó³pracê z Urzêdem."
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-11-25, 23:08   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
do s±du konsumenckiego to mo¿esz i¶æ jak Ci siê but rozklei. Wyrok takiego s±du nikogo do niczego nie zobowi±zuje, a nawet wdanie siê w spór nie jest obowi±zkowe. Mo¿esz olaæ s±d konsumencki, bo to nie jest s±d. Tylko tak siê nazywa.
Spory miêdzy przedsiêbiorstwami rozpatruj± wydzia³y gospodarcze s±dów powszechnych. w zale¿no¶ci od kwoty sporu, albo rejonowy albo okrêgowy. A koszty kryje przegrany. Koszty wpisu, procesu i zastêpstwa procesowego. Je¿eli kto¶ za³o¿y ci sprawê i przegra, to p³aci za twojego adwokata.
 

glover
Wysany: 2014-11-25, 23:15   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 303
Ale poszed³ OT. mia³o byæ o Autoluxie a znów wysz³o ¿e o Novolu ^^ Spadam
 

KK 
Wysany: 2014-11-25, 23:16   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Cytat:
do s±du konsumenckiego to mo¿esz i¶æ jak Ci siê but rozklei

:spoko:
_________________

 
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-11-25, 23:18   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
ja te¿ spadam. narka
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

Siekiera
Wysany: 2014-11-25, 23:21   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
glover napisa/a:
Ale poszed³ OT. mia³o byæ o Autoluxie a znów wysz³o ¿e o Novolu ^^ Spadam


A no w³a¶nie, co tam u autoluxów?
Hmm, trzeba im jaki¶ skrót nadaæ. Mo¿e byæ AL? :roll:
 

Dementor
Wysany: 2014-11-26, 09:07   
0
UP DOWN


Posty: 364
Ups, jednak Siekiera nie kocha Novola :x:
 

barkley3434
Wysany: 2014-11-26, 22:27   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
Koledzy wy sie k³ócicie o dystrybutora novola ze sprzedaje za plecami , a ja kupujê novola u dystrybutora matrrja³ów budowlanych jak Chemik, Zacisze sa , czy Bechcicki a ten pierwszy da³ mi wiêcej oczek ni¿ dystrybutor to jest dopiero komedia. Co do sprzedawania towarów przez dystrybutorów w takich cenach jak na mieszalnie dla klientów z ulicy to nie tylko novol praktykuje taka politykê. W moim przypadku to Akzo i polityka dystrybutorów. Ale jak zg³aszasz problem to oni nic z³ego nie widz± bo na s³upkach jest wzrost . Teraz mam ich w dupie i ich s³upki. Znalaz³em inne ¼ród³o a s³upki rosn± w H... . A powiedzcie mi co robi CSV. Sprzedaje towar na busy w cenie jak na mieszalnie a Ci obskakuj± ka¿d± dziurê . Mora³ z tego taki ze polityka koncernów jest taka sama , czy to bedzie novol, Akzo, csv bo dla nich liczy siê wzrost s³upków a nie lojalno¶æ . Mogê wam powiedzieæ ze przez 11 lat siedzia³em w materja³ach budowlanych tam jest jeszcze gorzej .
 

Dementor
Wysany: 2014-11-26, 22:56   
0
UP DOWN


Posty: 364
To Novol chyba naprawdê potrzebuje sukcesu na s³upkach skoro ten go¶æ co Siekiera da³ linki jest dystrybutorem. Nie wiem czy który¶ z was zauwa¿y³ co jeszcze ta firma sprzedaje. Normalnie czê¶ci u¿ywki, To jaki¶ szrot czy co :shock: A¿ siê nie chce wierzyæ ¿e to dystrybutor :nie:

http://allegro.pl/listing...?us_id=19782589
 

Siekiera
Wysany: 2014-11-26, 23:28   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Dementor napisa/a:
Ups, jednak Siekiera nie kocha Novola :x:


Wed³ug zasady: ¿egnaj Gienia ¶wiat siê zmienia ^^

barkley3434 napisa/a:
a ja kupujê novola u dystrybutora matrrja³ów budowlanych jak Chemik, Zacisze sa , czy Bechcicki a ten pierwszy da³ mi wiêcej oczek ni¿ dystrybutor to jest dopiero komedia.


U mnie np. tych budowlanek nie ma ale za to s± hurtownie motoryzacyjne te co czê¶ciami handluj± Gordon, Auto Land, AD i tam to samo siê dzieje a mo¿e jeszcze gorzej bo oni maj± takich asów co potrafi± na telefon przywie¼æ 2 szpachlówki do warsztatu w cenie takiej jak ja kupujê. Zg³asza³em mojemu dystrybutorowi ale mówi ¿e nic nie mo¿e zrobiæ bo novol nie s³ucha. Jak nie s³ucha to trudno, s± inne towary na rynku.

Dementor napisa/a:
Nie wiem czy który¶ z was zauwa¿y³ co jeszcze ta firma sprzedaje. Normalnie czê¶ci u¿ywki, To jaki¶ szrot czy co :shock: A¿ siê nie chce wierzyæ ¿e to dystrybutor :nie:


Bankowo potwierdzone u dwóch dystrybutorów novola, wiêc sam widzisz z kim oni pracuj± :sciana:
 

Dementor
Wysany: 2014-11-27, 23:15   
0
UP DOWN


Posty: 364
Siekiera napisa/a:
Bankowo potwierdzone u dwóch dystrybutorów novola, wiêc sam widzisz z kim oni pracuj± :sciana:


To faktycznie chyba zaczynaj± zjadaæ w³asny ogon ^^
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-11-29, 09:24   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Rozmawia³em z dystrybutorem na temat akryli, bo mój klient chce szafe a Gakra nie zezwoli³a mi na postawienie DeBeera. Cena akryli raczej nie napawa optymizmem. Koszt wyprodukowania mercedesa 147 wychodzi tyle za ile ja sprzedaje akryl sta³ym klientom. Wyprodukowanie czerwonego rala kosztuje tyle po ile ja sprzedaje Kowalskiemu z ulicy per³ê.
A wiêc aby sprzedawaæ akryle na u¶rednionej cenie, tak jak robiê to teraz, musia³bym je goniæ po 220z³ za litr, gdzie DeBeera sprzedaje Kowalskiemu po 150.
Podobno system bazowy wychodzi taniej ni¿ akryle. Ale nie wiem czy to prawda. czy marketingowy be³kot jak zobaczyli, ¿e siê wystraszy³em ceny.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

Siekiera
Wysany: 2014-11-29, 09:38   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
trze¼wy inaczej napisa/a:
Mam cennik z Autoluxa i w³asnie go analizuje. Akryle wychodz± po 108 netto - rabat.
Xyralic 270 netto - rabat. Bazy ok.110z³ netto - rabat a per³y 175 netto - rabat.


To gdzie jest haczyk?
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-11-29, 09:56   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
No w³a¶nie nie wiem. Bo wg cennika tak to wychodzi jak zacytowa³e¶, ale jak poprosi³em o symulacjê kolorów to wysz³a jaka¶ cenowa masakra.
 

unek
Wysany: 2014-12-01, 20:06   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 205
Lakier Novakryl 570 kpl z utw - 56 z³


A w markecie budowlanym jeszcze taniej :D

http://www.allegromat.pl/aukcja167704
 

KK 
Wysany: 2014-12-01, 22:27   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Musze sprowadzaæ sobie z Mrówki towar :D
_________________

 
 

Siekiera
Wysany: 2014-12-02, 01:09   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
unek napisa/a:
Lakier Novakryl 570 kpl z utw - 56 z³


A w markecie budowlanym jeszcze taniej :D

http://www.allegromat.pl/aukcja167704


No ci to ju¿ poszli po bandzie - 52,98 z³ za kpl :shock: Mój dystrybutor sprzedaje ten lakier do mieszalni tylko 40 groszy taniej. Nic tylko wys³aæ linka z tym do Prezesa Novola i zapytaæ czy on te¿ ma 0,5 % mar¿y? Pytanie tylko po co, jak wiadomo ¿e to i tak nic nie zmieni bo tak jak napisa³ @trze¼wy u nich s³upki w excelu siê zgadzaj± bo towar wyjecha³ za bramê.

Jutro ustalê czy ten sklep budowlany to przypadkiem nie kolejny dystrybutor novola, bo na na tej aukcji wstawiaj± takie zdjêcia jakby mieli na to pozwolenie i czuli siê pewnie, ³±cznie z innymi produktami novola na posadzki itp.
Jak siê oka¿e ¿e to dystrybutor to rozpoczynam na forum krucjatê przeciwko novolowi i bêd± na traktowani na równi z app :D

[ Dodano: 2014-12-02, 01:22 ]
A lakier economy sprzedaj± taniej ni¿ ja kupujê na sklep. Gratulujê novolowi ¶wietnych sprzedawców na allegro :spoko:
To bêdzie gwó¼d¼ do trumny dla novol, przynajmniej u mnie. Poka¿ê te¿ to swoim znajomym i dystrybutorowi który mi sprzedaje novola :tak:

http://www.allegromat.pl/aukcja167715 - 44,32 z³ brutto kpl

[ Dodano: 2014-12-02, 02:01 ]
Zrobi³em jeszcze ma³± prowokacjê i pos³a³em im takiego maila :D

Witam.
Jeste¶my firm± us³ugow± i w procesie przygotowania powierzchni u¿ywamy szpachlówkê lekk± Economy. Czy macie Pañstwo w ofercie tê szpachlówkê w wiêkszych opakowaniach? Zale¿y nam na cenie a wiêksze opakowania np. 20kg pewnie by³yby tañsze.
Zu¿ywamy ¶rednio 400-450 kg miesiêcznie. Proszê o informacjê jaka by³aby cena i koszt transportu na palecie do Opola. Mo¿emy zrobiæ przedp³atê na proformê.
Dziêkujê i pozdrawiam
Marian Kret
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-12-02, 06:55   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Cytat:
Jak siê oka¿e ¿e to dystrybutor to rozpoczynam na forum krucjatê przeciwko novolowi i bêd± na traktowani na równi z app :D

To kompletnie nie ma sensu. Zabior± Ci mieszalnik i bêdziesz musia³ zwin±æ interes.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

lakierok 
Wysany: 2014-12-02, 09:56   
0
UP DOWN

Pomg: 9 razy
Posty: 423
Skd: Okolice
Ju¿ wszystkim ma³o i ma³o , chciwo¶æ nie zna granic :sciana:
_________________
Mieszalnia Lakierów

Frostt.pl
 

Siekiera
Wysany: 2014-12-02, 11:29   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Sprawdzi³em, ten TROPS to dystrybutor novola
czyli to ju¿ drugi który sprzedaje na allegro w mega niskich cenach wykorzystuj±c to ¿e kupuje bezpo¶rednio w novolu :sciana:
Ja zawsze my¶la³em ¿e dystrybutor to jest od tego ¿eby zaopatrywaæ odbiorców którzy bêd± odsprzedawali towar dalej lub ewentualnie w przypadku mieszalników dopuszcza³em wstawianie ich do serwisów ale byæ dystrybutorem po to aby sprzedawaæ na allegro to paranoja jaka¶.
Novol mo¿e o tym nie wiedzieæ ale ciekawe co zrobi jak ju¿ siê dowie, czy ukróci czy nic nie zrobi :roll:

trze¼wy inaczej napisa/a:
Cytat:
Jak siê oka¿e ¿e to dystrybutor to rozpoczynam na forum krucjatê przeciwko novolowi i bêd± na traktowani na równi z app :D

To kompletnie nie ma sensu. Zabior± Ci mieszalnik i bêdziesz musia³ zwin±æ interes.


Mieszalnik ju¿ jest zinwentaryzowany, jak chc± mog± przyje¿d¿aæ ^^
A o mój interes nie martwiê siê bo to nie jest tak ¿e jaka¶ firma mo¿e dyktowaæ nam co siê robi, to jest nasza dobra wola ¿e handlujemy tym czy innym towarem. Moja wola jest teraz taka ¿e bêdê handlowa³ innym. W którym¶ temacie dawa³em mój osobisty ranking klarów które siê u mnie sprzedaj± i novol wcale tam nie przewa¿a, bym powiedzia³ jest w odwrocie. To samo jest z podk³adami a o bazach to nie wspomnê ^^
 

Dementor
Wysany: 2014-12-02, 11:45   
0
UP DOWN


Posty: 364
Co za syf siê robi na rynku :paw:

Siekiera napisa/a:
Dziêkujê i pozdrawiam
Marian Kret


To chyba nie twoje prawdziwe nazwisko ^^ ^^ ^^
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-12-02, 11:55   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Siekiera napisa/a:
Novol mo¿e o tym nie wiedzieæ ale ciekawe co zrobi jak ju¿ siê dowie, czy ukróci czy nic nie zrobi

Nic nie zrobi, a przynajmniej nie od razu. Dynamiczny rozrost Novola w Polsce, wynika miêdzy innymi z ba³aganu na rynku. Ka¿dy ma ³atwy dostêp do Novola i ka¿dy chce nim handlowaæ bo towar jest dobry. Ale to z kolei prowadzi do spadku cen a w rezultacie do wypadania po¶redników takich jak my. Dystrybutor sprzeda taniej tylko jak pominie mieszalnie. Sprzeda taniej, czyli wiêcej. Novol 30% swoich obrotów robi w Polsce, wiêc ten rynek nie jest priorytetem. Ale..., nasz g³os powoli zaczyna byæ s³yszany, jednak lata beztroski dystrybutorów ugruntowa³y pewne zwyczaje na rynku i nie ³atwo je bêdzie zmieniæ Novolowi. Np w D±browie Górniczej, w 4 mieszalniach w których by³em, nie ma wcale Novola ani Spectrala. Nikt nie chce siê biæ z dystrybutorem z Czêstochowy. Podobnie jest w Katowicach. Na dystrybutorach daleko nie zajad±, bo aktywne mieszalnie wygoni± z warsztatów Novola prezentacjami i jako¶ci± obs³ugi. Ja na swoim przyk³adzie wiem, ¿e kiedy¶ wygoni³em z jednego warsztatu APP i wstawi³em tam mieszalnik Spectrala, a po tym jak mi Novol spektakularnie zabra³ tego klienta, powoli zaczynam wygryzaæ Novola i prêdzej czy pó¼niej postawiê obok Genrocka. :spoko: Nie muszê t³umaczyæ na którym systemie przestan± pracowaæ, bo to oczywiste.
Z tego co chodz± s³uchy, prace nad nowym systemem id± pe³n± par± na tyle prê¿nie, aby nie daæ siê dogoniæ wielkiemu g³osowi rynku który biegnie z wielk± ³at± z napisem "nic nie pasuje" :spoko:
  
 

Dementor
Wysany: 2014-12-02, 12:05   
0
UP DOWN


Posty: 364
trze¼wy inaczej napisa/a:
Z tego co chodz± s³uchy, prace nad nowym systemem id± pe³n± par± na tyle prê¿nie, aby nie daæ siê dogoniæ wielkiemu g³osowi rynku który biegnie z wielk± ³at± z napisem "nic nie pasuje" :spoko:


Do mnie ju¿ te¿ to dotar³o, ³±cznie z informacj± ¿e ma siê zmieniæ polityka handlowa i maj± byæ zmiany personalne na sto³kach dyrektorskich. Po¿yjemy zobaczymy ale jak ju¿ tak ich konkurencja mówi to chyba co¶ jest grane. Mo¿e kto¶ na górze wyci±gn±³ wnioski z ca³ego tego ba³aganu?
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-12-02, 12:12   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Sto³ki siê nie zmieni±, dopóki nie zmieni± siê w KRS imiona w³a¶cicieli Novola.
 

Dementor
Wysany: 2014-12-02, 12:17   
0
UP DOWN


Posty: 364
Eee tam, nie wierzê ¿eby w³a¶ciciele takiej du¿ej firmy sami wszystkim zarz±dzali. Pewnie maj± jaki¶ dyrektorków a ci nie czuj± tematu i st±d syf na rynku.
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-12-02, 12:25   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Jest Dyrektor handlowy, sk±din±d porz±dna jednostka, ale Novol z wszystkimi musi ¿yæ w zgodzie. Szkielet sprzeda¿y jest tak skonstruowany, ¿e najpierw s± dystrybutorzy a potem subdystrybutorzy. Dystrybutorzy kupuj± paletami, subdystrybutorzy kartonami a mieszalnie na sztuki. Wiadomo, ¿e g³o¶niej mówi± ci wiêksi. I tutaj zaczyna siê pewien znany mechanizm.
Dystrybutor chce sprzedawaæ du¿o, ale mieszalnia wiêcej nie mo¿e, wiêc dystrybutor zaczyna wchodziæ do warsztatów. Automatycznie mieszalnia bierze coraz mniej, wiêc dystrybutor mówi sobie" a co tam, i tak ma³o bierze", i wtedy zaczyna warsztatowy free style. To koñczy siê tym, ¿e mieszalnia albo interweniuje w Novolu i odbija siê od ¶ciany, albo wprowadza inny brand i stawia czo³a dystrybutorowi. Tym samym, Novol traci.
1. mieszalnia ju¿ nie chce znaæ Novola
2. dystrybutor sprzedaje mniej bo mieszalnia zala³a rynek jakim¶ innym tañszym brandem

Fina³ jest taki, ¿e dystrybutor po jakim¶ czasie zaczyna konkurowaæ z brandem mieszalni, ale ju¿ innym produktem. Walka trwa nadal, ale Novol ju¿ siê nie sprzedaje. Niestety nie ma odwrotu od tej drogi.

[ Dodano: 2014-12-02, 12:36 ]
A gdyby¶my tak solidarnie, jednog³o¶nie manifestowali swoje niezadowolenie i wci±gnêli do rozmowy Panów z Novola? Oni czytaj± to forum a zw³aszcza ten w±tek. Gdyby za³ozyæ osobny temat i ka¿dy kto ma pytania móg³ je zadaæ. Oczywi¶cie w granicach kultury i dobrego smaku, bo inaczej nikt z nami nie podejmie tematu. My¶le ¿e kilkana¶cie osób nie zostanie olanych i novol pod presj± forum, przemówi.
 

barkley3434
Wysany: 2014-12-02, 15:11   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
Ch³opaki to wy dopiero teraz za³apali¶cie ze w budowlañce idzie taniej kupiæ novola ni¿ u dystrybutora. Ja juz od dobrych paru lat zapatruje sie w marketach budowlanych w novola bo jest taniej np Chemik. Bechcicki, Patio color (zacisze sa), Trops za dobrych czasów by³ Hiper Glazyur . Ja pare ³adnych lat temu pracowa³em w takiej sieci jak Hetman z Bydgoszczy i jako pierwsi w naszym mie¶cie wprowadzali¶my novola na rynek .
 

No-limit
Wysany: 2014-12-02, 16:26   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
trze¼wy inaczej napisa/a:
Ja na swoim przyk³adzie wiem, ¿e kiedy¶ wygoni³em z jednego warsztatu APP i wstawi³em tam mieszalnik Spectrala, a po tym jak mi Novol spektakularnie zabra³ tego klienta, powoli zaczynam wygryzaæ Novola i prêdzej czy pó¼niej postawiê obok Genrocka. Nie muszê t³umaczyæ na którym systemie przestan± pracowaæ, bo to oczywiste.

I za pewien czas Genrock zacznie bezpo¶rednio docieraæ do twojego klienta,jego wyroby bêd± dostêpne na Allegro lub w sklepie internetowym i dla Ciebie zostanie satysfakcja z wypromowania tego brandu.Nie znam firmy,która na pocz±tku wspó³pracy by nie obiecywa³a wy³±czno¶ci na okre¶lonym obszarze,odpowiednio wy¿szych rabatów w stosunku do warsztatów itd.,jak równie¿ takiej,która dotrzyma³a obietnicy,bo pzecie¿ na papierze nic nie dostaniesz,¿adnej wy³±czno¶ci.
trze¼wy inaczej napisa/a:
A gdyby¶my tak solidarnie, jednog³o¶nie manifestowali swoje niezadowolenie i wci±gnêli do rozmowy Panów z Novola? Oni czytaj± to forum a zw³aszcza ten w±tek.
[quote="trze¼wy inaczej"]My¶le ¿e kilkana¶cie osób nie zostanie olanych i novol pod presj± forum, przemówi.[/quot

Mo¿e przemówi,ale to bêd± tylo s³owa ;)
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-12-02, 19:56   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
No-limit napisa/a:
I za pewien czas Genrock zacznie bezpo¶rednio docieraæ do twojego klienta

Nie znam ¿adnego przypadku poza swoim, gdzie mieszalnia która pozyska³a warsztat i postawi³a tam mieszalnik, zosta³a wydymana przez producenta mieszalnika. Znasz taki przypadek? Nikt tak nie robi, i nie s±dzê, ¿eby nawet APP tak zagra³o. Dlatego o mieszalnik Genrocka jestem spokojny.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

Siekiera
Wysany: 2014-12-02, 20:26   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Berkeley masz racjê ze budowlani taniej sprzedaj± novola ale chodzi o to ze sprzedaj± te¿ na allegro i to w takich niskich cenach.
co do rozmów z novolem przez forum to oni na to nie pójd± bo nie bêd± praæ swoich brudów publicznie. Wystarczy ¿eby przeczytali i co¶ z tym zrobili ale znaj±c ¿ycie to ich to wali.
sorki za b³êdy ale piszê z telefonu.
 

barkley3434
Wysany: 2014-12-02, 22:58   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
hm... wu mówicie o novolu ze dystrybutorzy sprzedaj± dla gara¿owców w cenie jak na mieszalniê , a ja mam taki problem z dystrybutorem Akzo . Zatrudni³ 4 handlowców podzieli teren na 4 strony swiata i ma wszystko w dupie - on wzrost ma . Problem by³ wielokrotnie zg³aszany do Akzo ale oni nie widz± konfliktu interesów , (oni ¿yj± w innym ¶wiecie -warszawka) . Tak jak pisa³em wy¿ej za³atwi³em doj¶cie do pigmentów z innego pañstwa i i te¿ mam ich w dupie. Teraz podobny problem mam z GOLDCAR-em gdy¿ CSV wszed³ w uk³ad z Inter Cars-em a ci pozatrudniali handlowców i sprzedaj± lakiery, szpachle itp. w takiej cenie ze na ¶niadanie bym nie zarobi³ gdybym mia³ tylko ich towar. Powiem wam ze masakra i dlatego wiem o czym mówicie. Mimo ze mówili mi ze to twój rynek my cenzuraæ ci sie nie bêdziemy jak bêdziesz robi³ plany i plany robi³em jak naiwniak , ale co¿ to by³y tylko puste s³owa których nie mia³em na papierze bo teraz bym poszed³ do sadu po odszkodowanie. Macie racje ze jak bêdziemy siedzieæ cicho to nas zjedz± i bêdziemy mogli za chwilê pozamykaæ nasze mieszalnie na 4 spusty i i¶æ do caritasu lub MOPS-u po dary.
 

Siekiera
Wysany: 2014-12-02, 23:41   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
No tak jest, ¿e te firmy które ju¿ jaki¶ czas dzia³aj± na naszym podwórku i maj± za sob± t³uste lata 2002-2010 teraz nie mog± sobie poradziæ. Rzeczywisto¶æ przerasta ich wszystkich i jak widz± malej±ce s³upki to wpadaj± w panikê i za wszelk± cenê próbuj± utrzymaæ sprzeda¿. To jest sztuczne i to siê musi ¼le skoñczyæ. Przymykanie oczu na wybryki starych dystrybutorów czy wprowadzanie nowych agresywnych dystrybutorów którzy sprzedaj± wszystko i wszystkim jest ju¿ gestem rozpaczy.
Dla nas, którzy mamy w³asne ma³e firemki pozwalaj±ce utrzymaæ rodzinê to jest ostatni dzwonek ¿eby takie firmy piêtnowaæ na rynku bo nic innego zrobiæ nie mo¿emy. Przecie¿ nie za³o¿ymy zwi±zku zawodowego mieszaczy farby ;P
Pokazywanie palcem kto jest beee to jedno a druga sprawa to pytanie co robiæ dalej?
Firm które s± nastawione po partnersku do mieszalni jest ma³o ale z moich obserwacji wynika ¿e czym mniejsza firma tym bardziej ludzko podchodzi do handlu bo wie gdzie jest jej miejsce na rynku. Zauwa¿cie ¿e jeszcze z 10 lat temu Novol zupe³nie inaczej podchodzi³ do miszalni. Wtedy byli kojarzeni jeszcze z tward± szpachlówk± uniwersaln± a nie ze spectralem i starali siê. Jak uro¶li, wykupili Trotona i Ranala to nagle okaza³o siê ¿e zachowuj± siê tak samo jak koncerny bo s± potentatem. A w tym samym czasie np. taka ma³a rodzinna firma importuj±ca Debeera która te¿ co tu mówiæ uros³a ale dalej ma relacje partnerskie z mieszalniami i to nie s± tylko moje spostrze¿enia.
Ja dlatego rozgl±dam siê za takimi firmami.
 

KK 
Wysany: 2014-12-03, 00:22   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
A tak z innej beczki. Jak siê ma sprzeda¿ produktów firmy troton? Czemu troton da³ siê wykupiæ?
_________________

 
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-12-03, 19:10   
+1
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Siekiera napisa/a:
Ja dlatego rozgl±dam siê za takimi firmami.

Ja w obawie przed kolejnymi zabiegami pedagogicznie cenzuruj±cymi moje posty pt.
"¿ycie ze Spectralem" dla bezpieczeñstwa, zacz±³em wprowadzaæ inne brandy do warsztatów, ¿eby Novol mi do nich nie w³azi³.
Okaza³o siê, ¿e Spectrala 505 mo¿na zast±piæ Genrockiem 6000. Ka¿dy mówi, ¿e jest o wiele lepszy i nikt do 505 nie chce wróciæ. 565 sprzedaje do paru warsztatów w których naprawiam samochody, wiêc nie bêdzie im siê op³aca³o zmieniæ dostawcy.
Podk³ady 325 i 335 mo¿na zast±piæ Chromatic'kiem. Zw³aszcza ten na plastik powoduje orgazmy.
Baranki - Ranal, od czasu jak mam je w ofercie, ma³o kto kupowaæ chce Novola.
Szpachle Novola jako¶ nigdy nie robi³y sza³u wiêc tutaj nie szukam alternatywy.
590 zamieni³em na Ranala.
Przemys³ówkê chcê zamieniæ na Dyne. Jest tañsza, ma nieporównywalnie bardziej dopracowan± kolorystykê i nie ma problemów ze schniêciem.

I w ten prosty sposób, obroty na Novolu u mnie spad³y o 100% i nadal lec± w dó³. Wystarczy, ¿e tylko 100 mieszalni zacznie my¶leæ podobnie do mnie, i mamy kwotê, któr± aby nadrobiæ, dystrybutorzy musieliby poszerzyæ swoje podwoje o kolejne 1000 szopek. Wiadomo, ¿e to niemo¿liwe.

[ Dodano: 2014-12-03, 19:12 ]
Siekiera napisa/a:
A w tym samym czasie np. taka ma³a rodzinna firma importuj±ca Debeera która te¿ co tu mówiæ uros³a ale dalej ma relacje partnerskie z mieszalniami

O DeBeera ludzie siê prosz± czy mog± wstawiæ, a Spectrala ludzie zastanawiaj± siê jak oddaæ ¿eby siê nie m¶cili. To jest ta ró¿nica. Masz oba systemy wiêc wiesz o czym pisze.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

glover
Wysany: 2014-12-03, 22:48   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 303
KK napisa/a:
A tak z innej beczki. Jak siê ma sprzeda¿ produktów firmy troton? Czemu troton da³ siê wykupiæ?

Co¶ tam siê sprzedaje ale rewelacji nie ma. Jako¶æ podobna do Novola a w niektórych porównywalnych produktach lepsza od Novola. Uczeñ przerós³ mistrza? :D

trze¼wy inaczej napisa/a:
Podk³ady 325 i 335 mo¿na zast±piæ Chromatic'kiem.


Co to jest Chromatic?
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-12-04, 08:17   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
glover napisa/a:
Co to jest Chromatic?Aaaaa, widzê, ¿e kolega nie zna Genrocka.
Chromatic to podk³ad którego dystrybutorem jest dystrybutor Generala.
Bardzo przyjemny produkt, i nawet grubo wylany, wygl±da jak m/m.
Szczególnie fajny jest podk³ad na plastik. Przy 120 mikronach, wygl±da jak zmatowiony papierem 800.

Polecam. Zainteresuj siê Genrockiem 6000, w miejsce 505. Mnie siê osta³a jedna puszka 505 i nie mam jej komu sprzedaæ. Ka¿dy woli Genrocka.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

Siekiera
Wysany: 2014-12-04, 10:48   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
trze¼wy inaczej napisa/a:
Bardzo przyjemny produkt, i nawet grubo wylany, wygl±da jak m/m.
Szczególnie fajny jest podk³ad na plastik. Przy 120 mikronach, wygl±da jak zmatowiony papierem 800.


A ja dodam, ¿e ten podk³ad a dok³adnie Chromatic Plastic Filler to podk³ad akrylowy z drobnym wype³niaczem który k³adzie siê bezpo¶rednio na plastiki bo zawiera w sobie uelastyczniacz i grunt przyczepno¶ciowy. Takie 3 w 1 :spoko: Koncerny typu DP SH maja podobne ale s± bardzo drogie ok 200 pln za komplet litrowy a ten jest w ludzkiej cenie.

Pó¼niej dodam zdjêcie.
 

Miki
Wysany: 2014-12-04, 13:30   
0
UP DOWN

Pomg: 10 razy
Posty: 523
Siekiera napisa/a:
Koncerny typu DP SH maja podobne ale s± bardzo drogie ok 200 pln za komplet litrowy a ten jest w ludzkiej cenie.


180 za 2 litry komplet. Litr podk³adu i litr utwardzacza, a nie 200 za litr.
_________________
Mart-Dent
 

barkley3434
Wysany: 2014-12-04, 14:30   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
" Trzezwy" mo¿e by¶ co¶ powiedzia³ na temat Genera³a jak pasowalno¶æ oraz krycie i jak to cenowo wychodzi dla klienta
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-12-04, 16:19   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Od czasu jak pouk³adali¶my kolorbox markami, zaczêli¶my wiêcej robiæ.
Co do kolorystyki na nielakierowanych autach, to nie mam zastrze¿eñ. Kolory z dnia dzisiejszego: Audi Z3G - na kreche, Insignia 22C - na kreche. Nowe furki id± ³eb w ³eb z R-m. Ludzie chwal± dobre krycie. Ze starymi autami ju¿ trochê gorzej. S± receptury ale zdarza siê, ¿e nie ma fiszek. Ja sprzedaje po 230 z³. Wyprodukowanie jest tañsze ni¿ na MM przy sporym rabacie. Ja jestem zadowolony. Polecam jako alternatywê dla Max Meyer.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

barkley3434
Wysany: 2014-12-04, 16:36   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
" Trze¿wy " a powiedz mi jak z francuzami bo to ostatnio u mnie mocno kuleje a przy wodzie spektro nie daje rady
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-12-04, 18:36   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Francuzy wszêdzie kulej±. Nie ma regu³y. Na poziomie konkurencji. Raz lepiej raz gorzej. niemcy fajnie siadaj±. uwa¿am, ¿e gdyby zdobyæ stary kolorbox, który jest w systemie, to by³by najmocniejszy konkurent dla Glasurita. System ewidentnie nastawiony do nowych nielakierowanych w miare m³odych samochodów.
 

Siekiera
Wysany: 2014-12-04, 18:57   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Miki napisa/a:
Siekiera napisa/a:
Koncerny typu DP SH maja podobne ale s± bardzo drogie ok 200 pln za komplet litrowy a ten jest w ludzkiej cenie.


180 za 2 litry komplet. Litr podk³adu i litr utwardzacza, a nie 200 za litr.

¬le siê wyrazi³em. Jest tak jak piszesz ze 1+1 ale ty pewnie podajesz cenê ze SH bo w DP to jest tak

907 / 901 (czarny / bia³y) - 136 z³ netto detal 1 L
915 (utwardzacz) 1 L - 171 z³ netto detal

£±cznie to 307 z³ netto w cenniku !!!! Chromatic wychodzi w detalu poni¿ej 70 za komplet brutto dla lakiernika wiêc jest to zasadnicza ró¿nica nawet do tych 180. Napisz jeszcze czy te 180 to SH? I czy dla lakiernika czy zakup sklepu / mieszalni.
Chromatic jest 5+1 0.8 + utw
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Systemy mieszalnikowe

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group