Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
kadafi 
Wysany: 2013-07-04, 13:30   Admin,modetator puk,puk jest ty który¶ z Was?

Posty: 81
Skd: Tarnowskie Góry
Co siê dzieje z tym forum?
50% postów to k³ótnie ,bluzgi,wyzwiska.
Jeden na drugim tylko psy wiesza.
Cz³owiek ku... wchodzi aby czego¶ siê dowiedzieæ, nauczyæ a tu gów..o.
Najgorsze jest to ¿e powtarzaj± siê te same nicki w "gor±cych" dyskusjach nie na temat.
Normalnie ¿enada, poziom piaskownicy a nie osób/fachowców co prowadz± w³asne biznesy.
Notoryczne prze¶miewanie siê i z innych - panowie "nie pamiêta wó³ jak cielêciem by³."
Od razy osi±gneli¶cie poziom master ¿e teraz tylko drzecie ³acha przy byle okazji jak pojawi siê pytanie niedo¶wiadczonego/pocz±tkuj±cego usera?
Druga sprawa ¿e na tym forum kto¶ taki jak moderator to nie istnieje albo woli siê nie wychylaæ ¿eby opie..olu nie dostaæ od znawców. :) Panuje tu totalne rozpasanie, brak jakiejkolwiek dyscypliny, porównuj±c z innymi forami - tam takie sytuacje s± nie dopuszczalne. Jak ju¿ zaistniej± to s± b³yskawicznie "gaszone" przez modów.
Pozdrawiam.
 

PROJEKTER
Wysany: 2013-07-04, 15:59   Re: Admin,modetator puk,puk jest ty który¶ z Was?


Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
kadafi napisa/a:
Panuje tu totalne rozpasanie, brak jakiejkolwiek dyscypliny, porównuj±c z innymi forami - tam takie sytuacje s± nie dopuszczalne. Jak ju¿ zaistniej± to s± b³yskawicznie "gaszone" przez modów. Pozdrawiam.


... ale ¿e¶ pojecha³ ^^ ^^ ^^

Dziêki takim moderatorom / "szeryfom" co im palma w³adzy wali na dekiel ci co maj± wiele do powiedzenia i przekazania ... lej± na takie portale. Kompletnie lej± ^^ ^^ ^^ .

Fajowe pod tym wzglêdem jest forum stolarzy e-manta gdzie grupa durnych wsioków szerzy pier do³y o formalno¶ciach prawnych dotycz±cych stolarni i lakierni stolarskich :sciana: , i o technologi lakierowania :x: . Szeryfowie i administrator zamiast pozwoliæ na swobodn± dyskusje i obna¿enie g³upoty takich wsiowych przymul eñców pieprz±cych bzdury i wprowadzaj±cych w b³±d swymi teoriami wytrzepanymi z ty³ka, ka¿dego kto czyta te tematy ... cytuj± regulamin i bawi± siê w recenzentów cudzych wypowiedzi. Jaki jest tego efekt ? Forum stolarzy e-manta pora¿a g³upot± wypowiedzi niektórych Usherów w takich aspektach. :x: Wypowiedzi których nikt tam zalogowany nie potrafi zweryfikowaæ i wyprostowaæ. Mamy wiêc grzeczny kulturalny i g³upi na wskro¶ portal wprowadzaj±cy w b³±d ka¿dego kto szuka tam pomocy formalno prawnej prowadz±c stolarniê, lub rad na temat lakierowania mebli czy MDF u. .... I to tylko dlatego ¿e szeryfowie i admin pos³uchali takich apeli jak ten twój powy¿ej i w³adza porazi³a ich zwoje mózgowe. Sraæ na tego typu forum jak zachowuj±c kulturê mo¿na k³amaæ i konfabulowaæ na szkodê innych ludzi. Po stokroæ wolê rzeczow± kilkudniow± awanturê z merytorycznymi argumentami, linkami i cytatami konkretnych dokumentów od mia³kiej wymiany zdañ przez niezorientowanych w temacie Pajaców którym siê tylko wydaje ¿e tak w³a¶nie jest jak pisz±. :help: Wolê obelgi od k³amstw ... Chama specjalistê ni¿ miêkkiego jak gó wno k³amcê kulturalnie wypisuj±cego szkodliwe g³upoty ... Zadaniem "moda" kolego @kadafi jest t³umiæ zbêdne emocje w dyskusji .... ewentualnie posprz±taæ jak ju¿ dyskusja wyga¶nie i nic po za wyzwiskami nie ma w tych postach.

To czy kto¶ kogo¶ wyzywa ... to ju¿ sprawa jego kultury, wyboru formy, lub wrodzonego chamstwa i ewentualnie twojego osobistego zdania o takim uczestniku forum ... bez wzglêdu na to co o tym mówi± przepisy prawo i regulaminy. Prawda ejst najwa¿niejsza ... prawda i rzetelno¶æ informacji technicznych zostaj±cych i kr±¿±cych w sieci przez ca³e lata.

Lepszy jest rzetelny post z dok³adnym opisem zasady dzia³ania pistoletu lakierniczego zaczynaj±cy siê od wyzwisk i koñcz±cy Qurw± ... ni¿ kulturalne lanie wody i konfabulacje na temat tego co siê komu wydaje jak wci¶nie spust pistoletu ... lub co zaobserwowa³ w swojej norze ^^

Popiszesz posty kolego @kadafi to dojrzejesz. Ja w czasach gdy "lodowce siê cofa³y" te¿ by³em takim wra¿liwym idealist±. Gó wno to daje, niczego nie za³atwia i nikomu nie pomaga ... bo durniów na forach jest zawsze 10 razy wiêcej ni¿ wysokiej klasy fachowców ... a Ty jak czytam .. co¶ tam wypisujesz o pog³êbianiu wiedzy ? ^^ . Od kogo chcesz j± czerpaæ kole¶ ? ... od przymulonych samozwañców internetowych ? ... tylko dlatego ¿e w ramach kultury wypowiedzi nikt nie nakopa³ im do dupy i nie wygna³ na drzewo za szerzenie pier dó³ ? Troszkê siê zastanów najpierw nad formu³± idealnego forum zawodowego ?

Je¿eli zamieszczanych tu tre¶ci nie przypilnuj± ludzie znaj±cy temat na wskro¶ i kontroluj±cy posty to moderator, albo administrator mo¿e tylko takie forum popsuæ i "zamroziæ" ... Jak ma to miejsce na grzecznym i guzik wartym forum stolarzy którzy maj±c odpowiednie dzia³y na portalu o pomoc musz± prosiæ po za swoim forum ... przez e-mail. ¯enada i obciach dla tych którzy odpowiadaj± za zawarto¶æ archiwum ... gówno wartego archiwum z be³kotem jakiego¶ buraka.

Do tego @kadafi prowadzi ¶lepe przestrzeganie zapisów regulaminu i nieprzemy¶lane strofowanie uczestników z pozycji szeryfa i demonstracji w³adzy.

Jak taki jeste¶ cwany to spróbuj zdyscyplinowaæ wypowiedzi fachowca otoczonego kretynami wypisuj±cymi g³upoty zawodowe ^^ .... ciekawy jestem JAK pogodzisz ogieñ z wod± ... czyli wymusisz na nim kulturê s³owa gdy w ko³o ma chamskie zaczepki ... i nie urazisz go ¿eby nie wzi±³ dupska w troki i nie zmy³ siê raz na zawsze z takie portalu ? :x:
Pamiêtaj ¿e czytaæ posty mo¿e ka¿dy bez logowania ... wiêc wiedzê zawsze mo¿na czerpaæ z portalu nawet jak ciê z niego wywal± ... gorzej jednak zaprosiæ do czynnego uczestnictwa kogo¶ kto t± wiedzê w portal wpompuje. :tak:

80 % postów na tego typu portalach p³odz±, drogi Panie przyg³upy pisz±c kretyñskie wypowiedzi i szerz±cy w nich posrane dziadowskie teorie jak z "druta" starych szmat i desek z rozebranej szopy zbudowaæ ... cudny ¿aglowiec :tak: .

Chcesz kultury na portalu ? ... to banalnie proste kolego @kadafi .... banalnie proste :

1. Nie wtr±caj siê w spory je¿eli ciê nie interesuj±
2. Nie prowokuj awantur i wyzwisk
3. Nie szerz durnych i dziadowskich teorii
4. Nie pouczaj innych jak maja siê zachowywaæ i co pisaæ

To tak proste, ¿e a¿ oczywiste :tak: ... wtedy ca³y ten syf Ciebie nie bêdzie dotyczy³ :tak:

... a JA kole¿ko, JA akurat tak± tu sobie wyznaczy³em rolê. Rolê "cepa" do walenia durniów po ³bie z pe³nym zakresem dostêpnych ¶rodków w tym wypisywanego w postach chamstwa. Dlaczego ? .... Có¿ pogrzebiesz w przepastnych archiwach portali dla lakierników to siê dowiesz i przestaniesz dziwiæ. W zamian du¿o siê dowiesz o technologi, wyposa¿eniu , formalno¶ciach budowie lakierni jej organizacji, materia³ach, przepisach .... gównozjadach uwa¿aj±cych siê za speców i ich obesranych norach w których ¿eruj± ;)

Teraz ju¿ wiesz ... a jak wiesz ... to wsadziæ sobie do kieszonki w koszulce to swoje demonstracyjne oburzenie i zapraszam do pisania rzetelnych postów albo zawodowych pytañ w konkretnych tematach zawodowych ... lub jak wolisz fajnych dyskusji w "lu¼nych dysputach" :spoko:
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

kadafi 
Wysany: 2013-07-04, 18:10   

Posty: 81
Skd: Tarnowskie Góry
Wiesz pocz±tkowo co¶ naskroba³em... jaki¶ kilka zdañ w odpowiedzi. Ale pomy¶la³em sobie- Kadaf - kurw.a nie warto, nie warto. I tym oto zdaniem zakañczam moje " demonstracyjne oburzenie". Zaczynam rozumieæ co poniektóre osoby - powodzenia :rotfl: .
 

PROJEKTER
Wysany: 2013-07-04, 19:11   


Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
No to fajnie, ¿e ³apiesz przekaz :spoko: ... Ja .... w przyp³ywie naiwniactwa mam jeszcze trochê nadziei ¿e WARTO toczyæ te spory i choæ przeradza siê to czasami w chamstwo ³udzê siê ¿e jednak odsiewanie faktów od durnot i publiczne kopanie dziadowskich pomys³ów komu¶ w tym zawodzie pomaga. ;) Ca³y czas mam nadzieje ¿e to Ja jestem ten "dobry" ^^ .... pozdrawiam :spoko:
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

Robertlodz09 
Wysany: 2013-07-04, 20:36   


Posty: 3388
Skd: £ód¿
kadafi napisa/a:
Co siê dzieje z tym forum?
50% postów to k³ótnie ,bluzgi,wyzwiska.
Jeden na drugim tylko psy wiesza.
Cz³owiek ku... wchodzi aby czego¶ siê dowiedzieæ, nauczyæ a tu gów..o.

Zawsze kolego mo¿esz przenie¶æ siê na inne forum...... :tak:
Bêdzie tam .... mi³o i przyjemnie.... ;)
 

gugun 
Wysany: 2013-07-05, 12:55   Posty: 2819
Skd: kuj-pom
administracja ma urlop ^^ ka¿demu siê nalezy,nawet nam :) a wracaj±c do tematu,to jest kilka opcji,ale malo skutecznych
- zbanowaæ ich-wtedy forum zginie smierci± naturaln±
-dac po warnie co raczej nic nie da
-zablokowac temat-przeskocz± na inny,wiec tez odpada bo jeszcze wiekszy balagan sie zrobi ;)

wiec pozostaje dac im sie wykrzyczeæ,i ewentualnie sledzic temat czy chamstwo miesci sie w granicach normy,a jak sie wygadaj± to poprostu edytowac temat i wywalic te wyzwiska. :) to nie elektroda ze za ortografie nawet sie dostaje bana ^^ macie tu luz iwolnosc wypowiedzi,jednym sie to podoba drugim nie.wszystkim nie dogodzi nigdy,a jesli az tak cie to razi to nie jest to jedyne forum o tej tematyce :tak:
 
 

Lackdoctor 
Wysany: 2013-07-05, 14:17   

Posty: 3753
kadafi napisa/a:
Zaczynam rozumieæ co poniektóre osoby -


Tylko z Tego postu nie wynika które osoby rozumiesz...... mi bardziej wynika ¿e rozumiesz projektanta... a kazdy projektant to gej... w koncu TWN ogladammmmmmm nie unek?
Wazelinka nasza forumowa.
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

hamir 
Wysany: 2013-07-05, 16:23   

Posty: 754
Skd: Astana
kadafi, tu masz tajemny link do forum,gdzie Nas nie ma;http://lakiernik.info.pl/

^^ ^^ ^^
 

unek83
[Usunity]
Wysany: 2013-07-05, 22:02   

Lackdoctor napisa/a:
Wazelinka nasza forumowa.

Jpi znowu ten okres godowy Krysia.... ^^ ^^

Ty zaliczysz w koñcu ten ban i ja te¿ :D :D
 

Mariko12 
Wysany: 2013-07-05, 22:29   
My¶libórz


Posty: 342
Skd: Zachodniopomorskie
kadafi ma byæ bombowo ! ^^
_________________
My¶liborz gór± !!
 

Lackdoctor 
Wysany: 2013-07-05, 22:47   

Posty: 3753
unek83 napisa/a:
Ty zaliczysz w koñcu ten ban

Zostawiam Cie z problemem, niech kto¶ inny leczy twój przypadek.
Ja nie ogarniam tak ciê¿kiego defektu unku.
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

unek83
[Usunity]
Wysany: 2013-07-05, 23:06   

Nie ogarniasz ??ty nigdy nie ogarnia³e¶ Krysiu niczego ^^ ^^
 

PROJEKTER
Wysany: 2013-07-06, 21:50   


Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
Lackdoctor napisa/a:
kazdy projektant to gej...

Mo¿e byæ gej mo¿e byæ hetero, mo¿e ci siê podobaæ albo nie ... tylko ¿e te aspekty wa¿ne s± jedynie wtedy Krysiu gdy chcesz siê pieprzyæ w du psko z projektantem ... a nie wtedy gdy korzystasz z jego przepastnej wiedzy zawodowej i do¶wiadczenia ;)
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

kadafi 
Wysany: 2013-07-07, 12:54   

Posty: 81
Skd: Tarnowskie Góry
Lackdoctor napisa/a:
Tylko z Tego postu nie wynika które osoby rozumiesz...... mi bardziej wynika ¿e rozumiesz projektanta
- I tak to mia³o wygladaæ ^^ ,czyta³e¶ PW wiêc wiesz.
 

przemo1972 
Wysany: 2013-07-07, 18:11   


Posty: 551
Skd: SC
kadafi napisa/a:
Normalnie ¿enada, poziom piaskownicy a nie osób/fachowców co prowadz± w³asne biznesy.
Notoryczne prze¶miewanie siê i z innych - panowie

@kadafi, jak ktos bedzie przesmiewal sie- to daj znac- zaraz zbanujemy lobuza, kto to widzial zeby taaakie podsmiechujki sobie robic :cool: :shock:
_________________
Wyrywanie chwastow
 

kadafi 
Wysany: 2013-07-08, 06:49   

Posty: 81
Skd: Tarnowskie Góry
przemo1972, ja temat uwa¿am za zamkniêty, zna³em podej¶cie do sprawy userów a teraz znam i modów. Darowa³ by¶ sobie.....
 

domi.nika
Wysany: 2022-05-25, 11:42   

Posty: 18
czasami niektorzy maja urlop i nie ma co sie dziwic :)


___________________
https://zgy.pl/wczasy-na-sardynii/
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » POZOSTA£E » Administracja

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group