Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
trze¼wy inaczej
Wysany: 2013-08-04, 12:19   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=7764

Zróbmy co¶ na weso³o :D
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

Siekiera
Wysany: 2013-08-04, 12:52   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
No to jak z t± cen± za Roberlo? Dodaj± ten kisiel w tych 175 zeta?
 

PROJEKTER
Wysany: 2013-08-04, 13:45   
0
UP DOWN


Pomg: 15 razy
Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
Oprósz nazewnictwa i avantur o znaczenie danego sformu³owania ... wa¿na jest jeszcze czytanie ze zrozumieniem. Kolega novolek napisa³ ¿e Novol nie robi ju¿ drukowanych katalogów z fiszkami. Przeczytaj sobie wiêc ten post i mój, a potem ewentualnie wracaj z uwagami. Teraz to jeste¶ po przesuniêciu wzrokiem po tym tek¶cie.

Projekter napisa/a:
Fiszki s± drukowane i bêd± bo to "spis tre¶ci" systemu mieszalniczego, a nie wzory kolorów. KOLOR mapa czy kolor box ... ka¿dy producent nazywa sobie to jak chce z za³o¿enia s³u¿y zupe³nie innemu celowi. ....


I dodam ci Dementr tak± uwagê ... Kilka razy pisa³em w postach ¿e gównozjad jest ja zaraz ... bieda durnota i takie ta srata tata .... widzisz zara¿liwe jest te¿ to sp³aszczani upraszczanie .... akryl, epoksyd, poliester .... jest has³o i niby ka¿dy ³apie podk³ad akrylowy podk³ad epoksydowy czy kit szpachlowy .... to samo u¿yte w innym kontek¶cie ... np lakieru epoksydowego wywo³a³o by ju¿ tu zamieszanie.

Mo¿a to olaæ ... pewnie olejmy. To jak tak to jako kompletny laik w temacie zadami ci specjalisto to samo pytanie co koledze novolek :

Projekter napisa/a:
Proszê mi wiêc wyja¶niæ w jednym zdaniu lub kilku ... Czy jest jaka¶ ró¿nicê miêdzy fiszk± z katalogu kolorów, a fiszk± z kolor mapy ( czyt. boxu , zbioru ) ? odnoszê wra¿enie ¿e dla Pana to jedno i to samo...


Teraz przyznam cie siê do jeszcze jednego ;) PASTA PIGMENTOWA. Ja kolego Dementor jestem technologiem. Od zawsze pasta pigmentowa to okre¶lenie pó³produktu ... wynika to nawet z kart technologi wyrobu polskiego producenta pigmentów, ¿e "pasta pigmentowa" to pó³produkt transportowy. Przesuniêcie kompletnie nie uzasadnione nie uprawnione i myl±ce tego sformu³owania na pigmenty kolorystyczne mieszalni wywo³uje w±tek w dyskusji z Bomblem w co w³±cza siê @lukas.

To nie jest spór o ró¿ne stanowiska w tej samej sprawie. To spór o dwie ró¿ne substancje ich przeznaczenie i formê .... okre¶lone niefortunnie tym samym pojêciem. Nie chcê siê powtarzaæ bo i tak jest tu ju¿ masa tekstu ... ale zastosowanie "pasty pigmentowej" czyli prawdziwego produktu w³a¶ciwego produktu "pasty" w puszkach systemu mieszalniczego ( w uproszczeniu to kolorowy proszek w wosku lub czystej chemicznie wodzie ) nigdy nie pozwoli³oby na zrobienie z tego pe³nowarto¶ciowego lakieru bazowego .... no mo¿e w wiêkszo¶ci przypadków.

Wracaj±c do FISZKI ... umiesz wyja¶niæ ró¿nicê miedzy fiszka a ... fiszk± ? Fiszk± w kolor "zestawie", a fiszk± drukowan± ? Jak mi powiesz sprawdziæ sobie kolor na fiszce to który katalog ma wzi±æ i sprawdziæ ?

Oczywi¶cie ¿e wiele sporów na forum czy spraw mog³oby byæ szybko wyja¶nione i pouk³adane a na potrzeby choæby portalu dane sformu³owanie u¿ywane tylko w jednym umownym znaczeniu .... to sprawa konsekwencji i dogadania siê. Jedna poza portalem nie da siê wszystkiego pozmieniaæ. Dwóch fizycznych lakierników dogada siê ze sob± szybciej ni¿ lakiernik i technik ... albo lakiernik i technolog.

Pamiêtam kiedy¶ spór o wymiary dysz w pistoletach ... s± czy nie s± w milimetrach. Dzi¶ ka¿dy ju¿ wie ¿e jest tak i tak. Zale¿y czy to sprzêt markowy profesjonalny czy gniot Chin ... 2 / 3 lata temu wszyscy twierdzili ¿e to zawsze wymiar mm. 1,5 to 1,5 mm. Twierdzê ¿e NIE ... wiesz co dosta³em jako kontr argumenty ? ... fiszkê ze strony RM czu Glasuritu .... ¿art ... ^^ .... ale podobnego babola opis 1,5 mm ze strony ww importera SATA ... ma³o tego z kart technicznych produktów wszêdzie ... dysza o ¶rednicy 1,6 mm .... nawet w instrukcji obs³ugi SATA w czê¶ci chyba rosyjskojêzycznej dysza i wymiar 1,3 mm :shock: ... No i teraz jak w dyskusji uczestniczy ... dureñ roku kompletny negat ... i jeszcze kole¶ który ma obsesjê wielkiego spisku ¶wiatowego ... do tego kilku lakierników zaskoczonych ¿e to co wiedzieli do tej pory to bzdura i 1,3 to 1,46 mm :x: .

Wyobra¼ sobie przebieg tej dyskusji ^^ .

Oczywi¶cie mog³e¶ wej¶æ do tematu i siê k³óciæ o kolor mapê Color master czy inne znaczenia ... mog³e¶ te¿ bez k³ótni ... napisaæ Rozumiem ¿e katalog fiszek kolorów to jest TO a .... Color box czy colorScala to rêcznie natryskiwane próbki ...

We¼ pod uwagê Dementor ¿e tylko refinishu funkcjonuje taki system. Szczególnie przydatny dla dwuwarstwówek w solidzie i baz zmienno optycznych. Dal solidów jedno pow³okowych jest znacznie rzadziej wykorzystywany. ... i có¿ z tego jak i tak dni tego narzêdzia s± policzone :tak: . Natomiast katalogi drukowane z fiszkami bêd± d³ugo w obiegu ... to proste narzêdzie ... a "spis tre¶ci kolorów" musi byæ na ka¿dej mieszalni.


[code="Dementor"]Kto¶ co¶ us³yszy, nauczy siê i nie nie dopuszcza do siebie ¿e na to samo kto¶ inny mo¿e mówiæ inaczej w dodatku te¿ poprawnie.[/code]

Masz racjê. W kontek¶cie twojego postu to ten upór jest wad± a nawet zbêdn± g³upot±.
Ale inny kontekst tego samego stwierdzenia daje ju¿ do my¶lenia :

[code="Projekter"] Us³yszysz co¶ "Dementor", nauczy siê i nie dopuszczasz do siebie, ¿e to samo s³owo ma inne znaczenie, poprawne to ono jest tylko w ¿argonie w±skiej grupy zawodowej. Gdy u¿ywasz go poza t± grup± nikt ciê ju¿ nie rozumie albo dziwi siê co TY wygadujesz g³upolu ... jaka "pasta" jaka "fiszka" ? [/code] ..... :tak:

I zwrócê ci jeszcze uwagê ¿e w takich dyskusjach jest co¶ takiego jak "geneza rozwoju sformu³owania". Prze¶led¼ sobie w±tki które siê pojawiaj± w dyskusji. Ka¿dy kolejny
post to coraz mocniejsze rozdzielanie swobody traktowania danego okre¶lenia. Pewnie na pocz±tku dla mnie dla novolka i Bombla fiszka mia³o znaczenie elastyczne. W innym temacie dwa zdania ... wyja¶nienia i nawet by³o by wiadomo czy to próbka lakierowana czy drukowana ... Tu oliwy do ognia w tym w±tku dola³ kolega novolek ... stwierdzaj±c ¿e Novol nie drukuje wzorników. Ka¿dy producent drukuje ... robiono to kiedy¶ i bêdzie to nadal tak robione. To tanie i b³yskawiczne. Te katalalogii fiszek kolorystycznych bêd± w u¿yciu jak kolor mapy i box przejd± ju¿ do historii .... czyli zaraz.

Doskonale wiecie ¿e w wielu tych systemach jest nadal ten sam problem co z drukowanym mikro paseczkiem. Tak czy siak kolor próbnego natrysku po zrobieniu bazy ró¿ni siê nieco o tego rêcznie wykonanego z kolor boxu czy kolor mapy który dostarczy³ producent. Oczywi¶cie zdarzaj± siê strza³y w 10. O nowym systemie Cromax Pro s³ysza³em ¿e idealnie opracowane receptury ... o Novolu :x: niech siê wypowiadaj± co u¿ywaj± ... Wiêc komu jest niezbêdny potrzebny kolor box ? ... Zak³adaj±c, ¿e to tylko katalog kolorów na samochodach z ich wariantami.

Kolor mapa ( nie ta durna Sikkensa ) tylko idea RM i Glasuritu by³a taka ¿eby kolory sz³y odcieniami o jeden ton ró¿nicy. To niby pozwala³o na szerszy wachlarz receptur. W praktyce specjalist± koloryst± i tak wystarcza drukowana próbka ... wiedza jak posiadaj i próbny natrysk tego co ukrêcili.

I na koniec .... Dlaczego bazy jednej firmy pasuj± do samochodów bez korekty, a w innej same wpadki ? Ka¿dy my¶li i mówi ... receptury do s± do dupy ! ... S³aby argument w dobie tak dopracowanej optyki fospektrofotometru i jego oprogramowania ;)

Teraz jednak jak kto¶ przebrn±³ przez te posty w temacie to ju¿ wie, ¿e to sprawa pigmentów ... pigmentacji komponentów. Jedni robi± je ze szlachetnych minera³ów ... inni kombinuj± z mieszankami tañszych zwi±zków chemicznych id±c trochê na kompromis. W efekcie jedna piêæ czy mo¿e po³owo puszek na mieszalni to kompromis kolorystyczny ... inne idea³. Efekt gdy w recepturê wchodz± same "idea³y" kolor jest ok a receptura dopasowana do koloru samochodu. W inny kolor wchodzi 10, 20 czy 30 % takich "zastêpczych" pigmentów i trzeba siê "napociæ" nad korekt± uzyskanego efektu :tak: . Niezorientowani... "gdzie jest problem ?" tworz± prawdopodobne ale nie prawdziwe historie o tym ¿e fabryka zmienia³ dostawcê lakieru, ¿e siê pomiesza³y lakiery w przewodzie automatu natryskowego na linii ... ¿e ASO przemalowa³o przed sprzeda¿± .... ¿e kolor wyp³owia³ ... i setki setki podobnych historii ... ?

Ciekawe ilu z was te posty powy¿ej pomog³y lepiej zrozumieæ ten mechanizm z kolorami na mieszalni i pigmentami ... ilu z was siê tego domy¶la³o ... a ilu teraz dopiero wkurzy siê na mieszalnie z której kupuj± lakiery ^^ .... faktem niestety jest ¿e drogie wodorozcieñczalne systemu w refinishu s± teraz du¿o lepiej dopracowane kolorystycznie ni¿ stare systemy konwencjonalne i te "ogólnego stosowania" Pigmenty u¿ywane do produkcji lakierów fabrycznych, s± prawie takie same jak w lakierach wodorozcieñczalnych w refinishu. ;)

[ Dodano: 2013-08-04, 13:48 ]
trze¼wy inaczej napisa/a:
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=7764

Zróbmy co¶ na weso³o :D


¦wietna idea :spoko: ... czas siê po¶miaæ ... ?Muszê z dzieciakiem na basen bo mu obieca³em. Wrócê to siê po chichramy ^^
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

Dementor
Wysany: 2013-08-04, 15:40   
0
UP DOWN


Posty: 364
PROJEKTER napisa/a:
Wracaj±c do FISZKI ... umiesz wyja¶niæ ró¿nicê miedzy fiszka a ... fiszk± ? Fiszk± w kolor "zestawie", a fiszk± drukowan± ? Jak mi powiesz sprawdziæ sobie kolor na fiszce to który katalog ma wzi±æ i sprawdziæ ?


Napisz mi te dwa zdania jeszcze raz bo nie rozumiem tego :/

PROJEKTER napisa/a:
Natomiast katalogi drukowane z fiszkami bêd± d³ugo w obiegu ... to proste narzêdzie ... a "spis tre¶ci kolorów" musi byæ na ka¿dej mieszalni.


Czy ten "spis tre¶ci" to chodzi ci o taki wzornik jak na zdjêciu które wklei³em w jednym z poprzednich postów?
Rozumiem ¿e taki drukowany wachlarz pomaga mi znale¼æ nr koloru jak kolorbox u³o¿ony jest markami.
Daj mi konkretny przyk³ad która firma dostarcza teraz takie drukowane "spisy tresci" bo ja chyba w czarnej dupie ¿yjê. Nikt tego teraz nie chce dawaæ. Dostajesz kolorbox u³o¿ony markami albo chromatycznie i tyle, dalej rad¼ sobie sam. Ci co maja ro¿ne stare wersje to sobie radz± a ci co dopiero zaczynaj± to niestety maj± problem. Koszty sie teraz tnie a ty mówisz ¿e one bêd± jeszcze d³ugo w u¿yciu.

Novol te¿ nie ma takiego drukowanego wachlarza wiêc sk±d ty chcesz te skany robiæ?
W konwecji i wodzie Novol daje kolorbox u³o¿ony markowo a w systemie akrylowym 2K kiedy¶ by³y markowe a teraz s± chromatyczne. Wszystko jest lakierowane takie jak w tym linku

http://spectral.pl/#22
 

KK 
Wysany: 2013-08-04, 15:42   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Misiofiszki.
 
 

Siekiera
Wysany: 2013-08-04, 15:57   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
PROJEKTER napisa/a:
I na koniec .... Dlaczego bazy jednej firmy pasuj± do samochodów bez korekty, a w innej same wpadki ? Ka¿dy my¶li i mówi ... receptury do s± do dupy ! ... S³aby argument w dobie tak dopracowanej optyki fospektrofotometru i jego oprogramowania ;)


To jak te spectrometry takie magistry to dlaczego jest tak ¿e jak receptura zjeb.ana to kolorysta musi rêcznie doci±gn±æ i jak jest dobry to mu sie udaje. Robi na tych samych sk³adnikach wiêc spectro tym bardziej powinno sobie poradziæ?
S³abe recepty s± nie tylko w tanich mieszalnikach. Te najdro¿sze te¿ maj± odchy³ki.
 

PROJEKTER
Wysany: 2013-08-05, 01:28   
0
UP DOWN


Pomg: 15 razy
Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
Dementor napisa/a:
Czy ten "spis tre¶ci" to chodzi ci o taki wzornik jak na zdjêciu które wklei³em w jednym z poprzednich postów?
Rozumiem ¿e taki drukowany wachlarz pomaga mi znale¼æ nr koloru jak kolorbox u³o¿ony jest markami. Daj mi konkretny przyk³ad która firma dostarcza teraz takie drukowane "spisy tresci" bo ja chyba w czarnej dupie ¿yjê. Nikt tego teraz nie chce dawaæ.

Novol te¿ nie ma takiego drukowanego wachlarza wiêc sk±d ty chcesz te skany robiæ?


Ju¿ ¿a³ujê ¿e ci±gn±³em ten temat ... teraz tylko po to ¿eby pokazaæ ¿e nie zdurnia³em bêdê musia³ przekopaæ pude³ka i pó³ki a przyznam ¿e a¿ tak na krzewieniu wiedzy na forum mi nie zale¿y ¿ebym po¶wiêca³a na to ca³y dzieñ ... ale OK dostaniesz to FOTO. :tak:

Novol drukowany wzornik fisz katalogu kolorów i solidy i zmiennoptyczne. .... nie mam pewno¶ci czy to Spektral :tak: Znajdê dostaniesz Foto. :tak:


Mnie to nie pytaj Dementor kto co daje gdy wchodzi w uk³ad z jak±¶ firm± z lakierami ...

Mnie ... to mo¿esz najwy¿ej zapytaæ o co powiniene¶ siê dopominaæ ... i chcia³bym zobaczyæ przedstawiciela handlowego który ci powie ... Nie mam takiego wzornika !!! Nie bêdzie interesu i Pan se we¼mie inny mieszalnik.

Z kolor boxami i kolor mapami by³o tak SAMO kilka lat wcze¶niej .... za darmo drukowane ... a te rêcznie robione to ju¿ za dop³at± ... Nie moja to wina kolego Dementor ¿e firmy tn± koszty ... ale twoja wina, ¿e potrzebujesz jakie¶ narzêdzie a dajesz siê zbywaæ prostym NIE MA ! Ten katalog fiszek kolorystycznych .... powiedzmy "wachlarz" pasuje z ka¿dej firmy do ka¿dej firmy gdy siê oczywi¶cie ma mózg i wie po co on jest . Na tym polega jego si³a ... na prostocie. Dlatego d³uggoooo jeszcze bêdzie on w obrocie D³ugo po tym jak ka¿da mieszalnia zaje¼dzi ju¿ kolejne sektro ... ale to ju¿ pisa³em nie bêdê siê powtarza³. Natomiast o tym, ¿e nie którzy spektrofotometr dostaj± za free w dzier¿awê to chyba jeszcze nie pisa³em ;) ... ale to wiesz ju¿ lepiej ode mnie !

[ Dodano: 2013-08-05, 02:15 ]
Siekiera napisa/a:
PROJEKTER napisa/a:
I na koniec .... Dlaczego bazy jednej firmy pasuj± do samochodów bez korekty, a w innej same wpadki ? Ka¿dy my¶li i mówi ... receptury do s± do dupy ! ... S³aby argument w dobie tak dopracowanej optyki fospektrofotometru i jego oprogramowania ;)


To jak te spectrometry takie magistry to dlaczego jest tak ¿e jak receptura zjeb.ana to kolorysta musi rêcznie doci±gn±æ i jak jest dobry to mu sie udaje. Robi na tych samych sk³adnikach wiêc spectro tym bardziej powinno sobie poradziæ?


Dobre pytanie .... jak siê je powa¿nie technicznie potraktuje. Problemy z urz±dzeniem spektro s± dwa :

1. optyka tego urz±dzenia
2. oprogramowanie .... baz± danych u producenta lakierów.

Natomiast niezgodno¶æ odcienia koloru ma oczywi¶cie kilka mo¿liwych przyczyn ale w tym momencie skoncentrujemy siê na jednym ... na kolorystyce komponentu ( pigmentu ).

Spektor gdy robi pomiar to odnosi jego wyniki do oprogramowania jakie jest powi±zane z dan± receptur±. Zawsze dzia³a w ramach zadanej bazy danych. Skatalogowany kolor i jego mo¿liwe kolor warianty. Na razie to urz±dzenie nie tworzy nowych receptur ... takich jest cel na kiedy¶ ... na razie ... z tego co wiem, a to dane z pocz±tku roku ... nie da siê tego tak zrobiæ ¿e spektro co¶ zmierzy i samo wyduma recepturê koloru. To urz±dzenie dopasowuje pomiar do posiadanej bazy recepturowej i w ramach wybranej receptury próbuje korygowaæ kolor dostêpnymi w systemie komponentami bo dla niego to tylko okre¶lone dane o tym komponencie konicznym do korekty koloru. Tu oczywi¶cie piszê o pe³nym urz±dzeniu, czyli optyka spektrofotometru + baza analityczna porównawcza. Najczê¶ciej to rozdzielone elementy, ale zdarzaj± siê takie spektrofotometryczne "simloki" i wtedy optyka dzia³a tylko w jednym systemie lakierniczym . Pamiêtajmy ¿e taki DuPont nie produkuje spektro ;)

Nie ma jednak na razie najmniejszych szans na to ¿e spektro zast±pi ludzkie oko. Powiedzmy ¿e spektro jest .... matematycznie sztywne, a ludzkie oczy tak elastyczne ¿e ka¿dy za nas widzi barwy inaczej.

Osobi¶cie ...., po wielu rozmowach z pracownikami producentów lakierów, dochodzê do wniosku, ¿e ka¿dy producent ju¿ k³adzie laskê na to pasowanie barw w samochodowce. Jest technologia cieniowanie jest zloty ¶rodek. Jak kto¶ siê chce bawiæ w sklepie na mieszalni albo we w³asnej lakierni niech siê bawi. Producent lakierów nie ma ¿adnych szans na budowê systemu, czy urz±dzenia które rozwi±¿e problem systemowo w 100%.

Oni to wiedz± doskonale ... i te¿ maj± swoje wska¼niki ekonomiczne i musz± trochê oszczêdzaæ na pó³produktach w tym na pigmentach. Skoro w jednym systemie pigment X to czysta jednorodna substancja chemiczna pozyskana z jakiego¶ drogiego tlenku ¿elaza, a w innym systemie mieszanina pigmentów z tanich ¼róde³ i w reakcji fizyko chemicznej uzyskanie barwy X1 zbli¿onej na max do tego drogiego pigmentu X ... to w trakcie mieszania komponentów bazowych zawsze bêdzie mikro ró¿nica miêdzy kolorami koñcowymi w tych systemach. Jednak lekka korekta i oko ludzkie daje siê oszukaæ.

Ten sam wzór / kod koloru ... potem ró¿ne receptury i ró¿ne pigmentu w dwóch ró¿nych firmach. No niestety ale te dwa niby te same kolory nie mog± byæ identyczne. ¯aden z nich nie bêdzie te¿ identyczny z podstawowym wzornikiem. Mog± byæ co najwy¿ej tak podobne ¿e nikt nie wychwyci ró¿nicy ... chyba ¿e kto¶ ma takie utalentowane oko i jego receptory ¿e wychwyci. ... Jak widzisz ró¿nica w kolorze bêdzie zawsze. :tak:
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

Dementor
Wysany: 2014-05-20, 18:56   
0
UP DOWN


Posty: 364
A co z mieszalnikiem Roberlo? Posiada kto¶ i co¶ mo¿e powiedzieæ?
 

Siekiera
Wysany: 2014-05-21, 00:10   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Ja nie posiadam ale ponoæ by³ falstart :tak:
 

maykel
Wysany: 2014-06-08, 13:54   
0
UP DOWN

Posty: 35
Dementor napisa/a:
A co z mieszalnikiem Roberlo? Posiada kto¶ i co¶ mo¿e powiedzieæ?


Mieszalnik Roberlo prawdopodobnie ma przedstawiciel DP z ¯ywca .
 

YAMAHER
Wysany: 2014-06-08, 22:58   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 1975
Ja jedynie co moge dodac to lakierowa³em bezb Robelo no i fajnie sie rozlewa i dobry po³ysk :) Kupiony w mieszalni z DP.
Jak po czasie sie zachowuje nie wiem :)
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Systemy mieszalnikowe

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group