Szukaj FAQ AlbumOtwarty przez: DrCruel 2014-05-11, 14:06
Autor Wiadomo
Lackdoctor 
Wysany: 2013-08-01, 21:11   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
PROJEKTER napisa/a:
i napisa³ w ¿yciu ostatni post

Nie ze na forum,,, ale nie bedê siê wcina³ Tobie bo................................ by³ rok 2009, listopad bodaj¿e.
Mialem 24 litry, sico, fobo, 2 heble reczne i .... nie robi³em zacieków a po polerce wszystkim sie podoba³o.
Tak by³o, znalaz³em forum, spotka³em kilku nawiedzonych osio³ów (komplement) w tym konkretnie Ciebie, nakupi³em sprzetu za 30 ty¶ (na kabine zabrak³o :> ) a potem sie w g³owie poprzewraca³o i by³o juz tylko gorzej.
Czas to zmieniæ, wiêc niech miêdzy nami bêdzie czysta kartka formatu A4... z mojej strony od dzis pusta,,, co na niej zapiszê,, to pewnie nie za wiele, ale niech to czas zweryfikuje.
Pozdro.
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

PROJEKTER
Wysany: 2013-08-01, 21:22   
0
UP DOWN


Pomg: 15 razy
Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
Lackdoctor napisa/a:
Czas to zmieniæ, wiêc niech miêdzy nami bêdzie czysta kartka formatu A4... z mojej strony od dzis pusta,,, co na niej zapiszê,, to pewnie nie za wiele, ale niech to czas zweryfikuje. Pozdro.

Krysiu ... Ochemia³e¶ ??? ^^ Z tob± nigdy przenigdy absolutnie nigdy nie wolno pod ¿adnym pozorem ... nawet na ³o¿u ¶mierci zawieraæ ¿adnego porozumienia i ple¶æ bzdur w stylu "wybaczam i b±d¼my teraz przyjació³mi", czy wyci±gaæ rêki do zgody :nie: Ty wredny ma³piszon jeste¶. Podstêpny i wypchany dynamitem. Chcesz byæ grzeczny na forum to b±d¼ ... super ... Na lito¶æ z moje strony nie licz ... Umrê i zadrê do Ciebie ³ajzo zabiorê do trumny. Czwartego dnia pó¼niej zacznê ciê gnoiæ :tak:
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
  
 

Lackdoctor 
Wysany: 2013-08-01, 21:24   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
PROJEKTER,
Mi szkoda czasu na takiego pajaca traciæ, wiec odpuszczam,,, chyba ¿e zap³acisz za mój czas ,,, fv oczywiscie wystawiam.
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

PROJEKTER
Wysany: 2013-08-01, 21:27   
0
UP DOWN


Pomg: 15 razy
Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
Oczywi¶cie ¿e zap³acê a co staæ mnie :tak: ... 100 z³ za godzinê. Za ka¿d± godzin± gdy twój pusty ³eb spocznie w u¿ywanym sraczu. 100 z³ + vat. Mo¿esz siê wynurzaæ co kilka minut ¿eby nabraæ powietrza ... powiedzmy co trzy minuty ... OK ?
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

gugun 
Wysany: 2013-08-01, 23:21   
0
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
Pstryk....
 
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-05-09, 19:37   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Jakie tendencje w Waszych rejonach? Autolux bardzo Wam dokucza?
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

Siekiera
Wysany: 2015-05-09, 21:45   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Nooo piêkny temat odkopa³e¶ ;)
Wróci³em na pierwsz± stronê do roku 2013 i co czytam:
PODWY¯KI, PODWY¯KI, PODWY¯KI - na wszystkie sposoby i ze wszystkich stron. Przebijali siê kto podniesie wiêcej :x:

A teraz wracamy do roku 2015 i co widzimy w ko³o?

C.H.U.J dupa i kamieni kupa :rotfl: ^^ ;P


Wszyscy dostawcy my¶l± co zrobiæ ¿eby co¶ sprzedaæ, koncerny prze¶cigaj± siê w obni¿aniu cen albo wprowadzaniu tañszych marek, co niektórzy rozsy³aj± ju¿ CV.
Czy¿by¶my osi±gnêli punkt zwrotny w bran¿y ¿eby nie powiedzieæ krytyczny?

PS. U mnie dystrybutor Autoluxa co¶ tam poszala³ z ofertami ale raczej nie nawstawia³ mieszalników, dodatki te¿ jako¶ nie specjalnie widaæ.
Ale ¿eby by³o ciekawiej to ponoæ to nie ostatnie s³owo PPG w kwestii tanich systemów. Tylko dotkn±æ i ma byæ nowe wcielenie ^^ jak to okre¶li³ @trze¼wy
 

popx
Wysany: 2015-05-11, 11:07   
0
UP DOWN

Posty: 42
U mnie na podkapraciu wogole Autoluxa nie widac i nie slychac za to wielu nowych Genaralow powstalo w szopach oraz lakierniach
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-05-11, 14:32   
+1
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
APP chyba przemys³ówkê szykuje, bo siê handlowcy interesuj± systemami przemys³owymi. Podobnie by³o z akrylami. Popytali, co ile i za ile, i za chwile ³up - i mieli swoje akryle.
Dyrektywa o³owiowa sprawi³a, ¿e Industrial poszed³ x2 na czerwonych i ¿ó³tych. To te¿ mnie zmusi³o do kupna innej przemys³ówki.
Ogólnie stwierdzi³em, ¿e wielomarkowa mieszalnia to bardziej bezstresowy biznes, ni¿ np. sklep patronacki Novola.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

glover
Wysany: 2015-05-12, 10:45   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 303
Nie ma co chwaliæ dnia przed zachodem ale póki co u mnie kryzysu nie widaæ, powiedzia³bym jest normalnie ale wiadomo pocz±tek sezonu to siê amatorzy uaktywnili i d³ubi± w gara¿ach pod blokami i na dzia³kach, to spray, to pasta, to setka, jakie¶ kosmetyki i trochê nadganiaj± sprzeda¿y. Lakiernicy tak jakby mieli mniej roboty ale to te¿ zale¿y kto, nie ma co generalizowaæ bo jak kto¶ ma dobr± opiniê to ca³y czas ma cenzura.
O Autoluxie to te¿ tylko z forum s³ysza³em bo tak to nikt oferty nie sk³ada³. Ja sam te¿ siê nie palê bo z tego co tu czytam to jak nie ma tam pouk³adanej dystrybucji i ka¿dy mo¿e wstawiaæ gdzie chce to ja dziêkujê, ju¿ takie co¶ przerabia³em na innej marce i nie bêdê nikomu nieprzewidywalnemu rynku robi³.
 

Siekiera
Wysany: 2015-05-12, 12:44   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
popx napisa/a:
za to wielu nowych Genaralow powstalo w szopach oraz lakierniach


U mnie te¿ ideologia GENDER siê szerzy ^^
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-05-12, 15:46   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Ponoæ Novol mega ostro pracuje nad nowym systemem, a PPG wypuszcza mieszalnik Quick line.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

GMC
Wysany: 2015-05-12, 19:12   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
Hmm, ja chyba te¿ wypuszczê jaki¶ swój mieszalnik :cool:
 

KK 
Wysany: 2015-05-12, 19:17   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Swój ju¿ mam: https://www.google.pl/sea...AK&ved=0CB8QsAQ
_________________

 
 

GMC
Wysany: 2015-05-12, 19:20   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
KK, chyba kupiê od ciebie licencjê i zrobiê drugie wcielenie ^^ :rotfl: :D ;P
 

KK 
Wysany: 2015-05-12, 19:43   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Nie ma sprawy, odsprzedam Ci licencjê.
_________________

 
 

Siekiera
Wysany: 2015-05-12, 21:59   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Mieszalników teraz bêdzie jak psów, takie tam przys³owie mi siê przypomnia³o
 

lakierok 
Wysany: 2015-05-13, 00:43   
0
UP DOWN

Pomg: 9 razy
Posty: 423
Skd: Okolice
trze¼wy inaczej napisa/a:
Ponoæ Novol mega ostro pracuje nad nowym systemem, a PPG wypuszcza mieszalnik Quick line.


Mo¿e Pan Rafa³ z Novola siê wypowie ? zapraszam do odpowiedzi ?

Co do Quicka to bêdê wiedzia³ co¶ wiêcej w przysz³ym tygodniu .
 

barkley3434
Wysany: 2015-05-13, 08:08   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
Powiem tak przez pierwszy kwarta³ 2015 roku by³a nêdza ale to totalna nêdza ¿e w styczniu i lutym musia³em do³o¿yæ . Marzec wyszed³em lekko na plus , ale w kwietniu i tym kawa³kiem Maja straty wyrówna³em . cenzura na 2 osoby od 8 do 18 a nawet jak trzeba zostaje do 19. Mimo ¿e mam mocn± konkurencjê to przez 8 lat dzia³ania i szanowania ka¿dego jednakowo klienta wszyscy wal± w promieniu 50 km do mnie. Wcze¶niej by³em pionkiem dla przedstawicieli handlowych a teraz to telefony siê urywaj± . Teraz to ja ich mam w dupie i robiê swoje. Na pó³nocy Polski nikt nie s³ysza³ o Genera³ach , Turbo, Autoluxach itp Mówi±c prawdê ¿to mocno rozbuja³ sie tu od nowego roku Debeer wstawiaj±c szafy ze spektrofotometrem darmowym - spektro nie daje rady wolê rêcznie dobarwiaæ .
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-05-13, 09:07   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
lakierok napisa/a:
Mo¿e Pan Rafa³ z Novola siê wypowie ? zapraszam do odpowiedzi ?

Rafa³ raczej siê nie wypowie, bo tego tupu informacje, s± tajemnic± firmy. To, ¿e Novol pracuje nad mieszalnikiem, s³ysza³em ju¿ kilka lat temu. Ale o tym, ¿e prace id± pe³n± par±, s³yszy siê coraz g³o¶niej. Z perspektywy tego co dzieje siê na rynku w ostatnim czasie, to wcale mnie to nie dziwi. General, Autolux, Blue Line, Carbon, Quick Line, Body, nowa Dyna - to wszystko sprawia, ¿e ¶rednia pó³ka zaczyna siê podnosiæ. Te systemy nie do koñca walcz± cen± , a pasowalno¶ci± do fiszki. Spectral ze swoimi statystycznymi dwudziestoma procentami, raczej tutaj nie pokonkuruje, a ludzie te¿ s± coraz m±drzejsi i wielu potencjalnych nabywców, szuka informacji w sieci, znajduj±c nasze posty :spoko: Jednym s³owem, ratujemy ludziom ¿ycie.
Jest te¿ druga strona medalu, a nawet i trzecia. Fatalna opinia mieszalnika Spectral na rynku sprawia, ¿e potencjalni nabywcy ca³ej technologii nabieraj± (dodam ¿e nies³usznie) przekonania , ¿e dodatki Spectrala to te¿ wielkie gówno, i rezygnuj±.
Ponadto, ci±g³e robienie z kolorystów ¶lepców a z lakierników debili, sprawi³o, ¿e mieszalnie straci³y zaufanie do Novola, dochodz±c do wniosku, ¿e kolory¶ci i lakiernicy maj± problem tylko w Spectralu, czyli to nie do koñca ich wina, mimo, ¿e taki przekaz wbija im siê do g³owy m³otkiem. Nikt nie lubi jak siê robi z niego idiotê.
To wszystko sprawia, ¿e nowy Spectral, chocia¿ bêdzie mega dopracowany kolorystycznie, to i tak mo¿e mieæ problemy ze sprzeda¿± przez fataln± s³awê obecnego Spectrala, bo ludzie drugi raz siê w konia zrobiæ nie dadz±.
Do tego dochodzi tolerowanie nieuczciwych praktyk dystrybutorów, praktyki paramonopolistyczne, "sankcje gad¿etowe" dla pisz±cych na forach i wreszcie dla niepokornych kara w postaci odbierania klientów i straszenie ich 82000z³ kary z jakiego¶ wyssanego z dupy powodu.
Kupicie ch³opaki nowego Spectrala?
 

Siekiera
Wysany: 2015-05-13, 09:30   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Co racja to racja, ci starzy klienci drugi raz nie wpakuj± siê w kibel. Jak dostawca do mnie przyje¿d¿a to pogadam z nim o dupie marynie i prosty przekaz mo¿na z tego wyci±gn±æ ¿e sprzedaj± siê w 80% dodatki a kolorki to tylko 2-3 jeszcze co¶ kupuje a reszta stoi lub wyprzedaj±, czeka do zwiniêcia albo ju¿ zawiniête. Nawet akryle ju¿ nie s± ¿adnym rarytasem bo s± lepsze, bardziej pasuj±ce w podobnej cenie.

Z wielkiej trójki to AKZO i PPG ju¿ pokaza³o co zamierza w przysz³o¶ci, czekamy jeszcze na AXALTÊ ;)

[ Dodano: 2015-05-13, 09:37 ]
trze¼wy inaczej napisa/a:
"sankcje gad¿etowe" dla pisz±cych na forach


O jakich sankcjach piszesz bo ja nie pamiêtam ¿e daj± jakie¶ gad¿ety :/
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-05-13, 09:45   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Nie pamiêtasz ¿e daj± gad¿ety, bo piszesz na forum to co my¶lisz. Zacznij siê ze mn± k³óciæ, ¿e Spectral jest najlepszym systemem, a ja jestem baranem, i za miesi±c dostaniesz czapeczkê i smycz:)
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

barkley3434
Wysany: 2015-05-13, 12:01   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
CH£OPAKI POWIEM WAM JEDNO > CIESZÊ SIÊ ZE NIE MIA£EM DO CZYNIENIA Z NOVOLOSKIM MIESZALNIKIEM . JA PRZEKLINA£EM DYNE ZANIM NAUCZY£EM SIE DOBARWIAÆ ALE CZYTAJ¡C FORA TO ÓW MIESZALNIK JEST JESZCZE GORSZY . FAKT FAKTEM DOBARWIAC SIE MO¯NA NAUCZYÆ ALE JAK PIGMENTY NIE TRZYMAJ¡ PARAMETRÓW TO MO¯NA SIE TYLKO OSRAÆ ( BRAK POWTARZALNO¦CI ).
 

KK 
Wysany: 2015-05-13, 17:12   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
A tak ch³opaki, ja my¶lê, ¿e mieszalnik Novola jest super. Czekam na smycz, czapeczkê i klar 565 na próbê :) Adres na pw.
_________________

 
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-05-13, 17:24   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
To nie takie proste. Najpierw musisz delikatnie zasugerowaæ, ¿e jest inaczej ni¿ jest. Potem musisz ob¶miaæ koloryste, jego do¶wiadczenie i po³owê jego rodziny od strony ojca. Potem musisz podaæ przyk³ady, ¿e jest inaczej, wrzuæ dwa zdjêcia fiszki i natrysku. Mo¿esz te¿ za³o¿yæ w±tek, i porównywaæ np. Spectrala do r-m, a najlepiej do Genrocka, i oczywi¶cie na korzy¶æ Spectrala.
Najlepiej zajrzyj do mojego pierwszego postu na tym forum, czyli "mieszalnik Spectral- zmarnowane pieni±dze". Tam masz przyk³ad popisów krasomówczych, po których dostaniesz smycz i czapeczkê i mo¿e nawet pojedziesz na szkolenie.

A tak na marginesie, moje dziewczyny s± dzisiaj i jutro w kwaterze g³ównej CSV na szkoleniu. Okazuje siê, ¿e sekta CSV ma produkty mocno podobne do Spectrala. Maj± klar - ponoæ lepszy od 565 a sporo tañszy. Przywioz±, to porównym.
 

barkley3434
Wysany: 2015-05-13, 20:42   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
trze¼wy - czyli Szczecin . ¦pi± zapewne w Hotelu 3*** Fokus na Wa³ach , wieczorne wyj¶cie na "bogat±"
kolacjê do knajpy . Bartek (technik techników i zarazem szef ) równy go¶æ . By³em kilkakrotnie na szkoleniach CSV i bardzo mi³o wspominam.
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-05-13, 21:39   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Tak, pojecha³y w rodzinne strony Krzysztofa Je¿yny. Mam nadzieje, ¿e nie nakarmi± nimi lwa.
Ja te¿ wspominam pozytywnie szkolenia w Novolu. Rafa³, Romek, Tomek, to oddani firmie ludzie z pasj± i ogromn± wiedz±. Natomiast jak mia³em i¶æ na pierwsze piêtro, to mnie zaczyna³o trzepaæ.
 

KK 
Wysany: 2015-05-13, 22:41   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Co by³o na pierwszym piêtrze? :D
_________________

 
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-05-13, 22:46   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Tam siedz± smutni Panowie.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Systemy mieszalnikowe

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group