Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
lukas
Wysany: 2012-09-03, 15:17   Firma Du Pont sprzedaje dzia³ chemii lakierniczej
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 339
Plotki chodzi³y ju¿ od wiosny i wreszcie sta³o siê. Du Pont sprzedany!

http://chemical.pl/artyku...-sprzedany.html
 

lakierok 
Wysany: 2012-09-03, 17:13   
0
UP DOWN

Pomg: 9 razy
Posty: 423
Skd: Okolice
Co to mo¿e oznaczaæ dla "nas" ? zmiana nazwy , ceny itp. :shock:
_________________
Mieszalnia Lakierów

Frostt.pl
 

Siekiera
Wysany: 2012-09-03, 22:10   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Zazwyczaj jak fundusz inwestycyjny kupuje producenta to zamierza zrobiæ cenzura na "sto³kach", wprowadziæ do firmy ludzi od ciêcia kosztów, pozamykaæ nierentowne fabryki, wypracowaæ zysk na pokaz ¿eby na koñcu sprzedaæ jeleniom z niez³ym zyskiem ^^

[ Dodano: 2012-09-03, 22:34 ]
Tak sobie my¶lê, ¿e mo¿e ceny siê nie zmieni± ale konkurencja bêdzie je¼dzi³a po DP równo. Teraz ka¿d± wpadkê na towarze bêd± rozdmuchiwaæ i wmawiaæ lakiernikom ¿e marka DP (o ile jeszcze bêdzie funkcjonowa³a) to ju¿ nie to samo co kiedy¶, ¿e jako¶æ obni¿ona itp
Jak DP kupowa³ Standoxa i SH to mogli mówiæ ¿e teraz to bêdzie silna grupa która siê mocno liczy w tym biznesie. Teraz to mo¿na powiedzieæ ¿e koncernem bêd± tak naprawdê zarz±dzaæ nie ludzie którzy siê znaj± na biznesie lakierniczym a ksiêgowi :roll:

[ Dodano: 2013-09-25, 10:08 ]
Po roku czasu przysz³a pora na zmiany. Teraz juz nie mo¿na pisaæ DP tylko CR, CRO ??? :D
Axalta og³osi³a ¿e teraz Du Pont to Cromax.
http://finance.yahoo.com/...-020000365.html
http://www.cromax.com/

Wed³ug nowej terminologi trzeba by powiedzieæ np. tak: "... to jest system mieszalnikowy Cromax z firmy Cromax" :x: ^^
Z innymi systemami bêdzie lepiej to brzmia³o np. Centari z Cromaxa :D

A odnosz±c siê jeszcze do postów z poprzedniego roku
lakierok napisa/a:
Co to mo¿e oznaczaæ dla "nas" ? zmiana nazwy , ceny itp. :shock:

@lakierok, mo¿esz wieczorami dorabiaæ jako wró¿ka ^^
Nazwa siê zmieni³a choæ d³ugo zapewniano ¿e siê nie zmieni a o cenach to nie wspomnê. Fundusz chce wycisn±æ z tego ile sie da i pewnie za 3-4 lata dowiemy sie ¿e np. Akzo Nobel podpisa³ list intencyjny w sprawie przejêcia od Funduszu Carlyle Group firmy Axalta Coatings"
Ciekawe o ile do tego czasu spadnie zatrudnienie w grupie Axalta :fiu:

[ Dodano: 2013-09-25, 10:17 ]
Admin dlaczego po roku czasu nie mogê wpisaæ nowego posta tylko dodaje mi do starego?
 

DrCruel
Wysany: 2013-09-25, 11:04   
0
UP DOWN


Posty: 418
Siekiera napisa/a:
[ Dodano: 2013-09-25, 10:17 ]
Admin dlaczego po roku czasu nie mogê wpisaæ nowego posta tylko dodaje mi do starego?


Taka konstrukcja ;)
 

Dementor
Wysany: 2013-09-25, 11:24   
0
UP DOWN


Posty: 364
Oooo jakie hujne logo :D Tylko ¿eby ta szmata w logo nie przepowiada³a zeszmacenia marki ^^
 

lukas
Wysany: 2014-09-29, 16:16   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 339
No to minê³y 2 lata od tej elektryzuj±cej wiadomo¶ci. Przez ten krótki czas wiele siê zmieni³o dla klientów by³ego Du Ponta: nazwa, logo, ceny, jako¶æ ale to nie koniec niespodzianek.
Ciekawe jak siê rozwinie sytuacja :roll:
http://uk.reuters.com/art...N0GW36P20140901
 

GMC
Wysany: 2014-09-29, 19:44   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
Siekiera napisa/a:
i pewnie za 3-4 lata dowiemy sie ¿e np. Akzo Nobel podpisa³ list intencyjny w sprawie przejêcia od Funduszu Carlyle Group firmy Axalta Coatings


Siekiera, wró¿bita Maciej to twój kolega czy jak :x:
 

Siekiera
Wysany: 2014-09-29, 21:06   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Ha ha ha, chyba jutro zagram w lotto ^^
 

glover
Wysany: 2014-09-30, 08:39   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 303
Chyba Sherwin bêdzie bardziej napalony na Axaltê bo zyskaliby za jednym razem ca³± Europê i Rosjê a do tej pory nie mogli siê tu zainstalowaæ na dobre. Akzo pewnie bardziej liczy³oby na USA bo w EU maj± ju¿ co nieco chocia¿ znaj±c ich to i Axaltê by pogr±¿yli ^^
 

Siekiera
Wysany: 2014-09-30, 09:12   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Tu raczej ju¿ nie bêdzie nic do zyskania tyle ¿e ci na tych najwy¿szych sto³kach o tym jeszcze nie wiedz±. Oni patrz± na s³upki w excelu a tam im wychodzi ¿e to potê¿na firma, zapewne z rewelacyjnymi wska¼nikami wypracowanymi w ostatnim czasie, tyle ¿e na dole tu gdzie sprzedaje siê ich towar to ju¿ tak dobrze nie wygl±da. Nowy w³a¶ciciel nie bêdzie móg³ przecie¿ obni¿yæ cen bo to niezgodne ze sztuk± marketingu wiêc trzeba bêdzie zoptymalizowaæ systemy :D
Jak we¼mie to Akzo to bêdzie tak na bank bo oni s± mistrzami w optymalizacji czytaj obni¿aniu zapigmentowania komponentów i zamianach nazw na systemach ^^
Bêdzie tak jak z De Bereem, niby Valspar du¿o poprawi³ ale te¿ i pogorszy³.
Kurcze, czas przemy¶leæ czy aby nie zacz±æ wyrabiaæ zapasów magazynowych :roll:
 

lukas
Wysany: 2014-10-01, 08:39   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 339
Patrz±c na zak³adane plany Axlaty na najbli¿sze lata:
"Axalta CEO Charlie Shaver earlier said that the company is seeking to generate revenues of $7bn by 2018, a 63% increase from $4.3bn in 2012."
mo¿na wnioskowaæ, ¿e to nie koniec podwy¿ek cen na produkty z by³ym znaczkiem Du Pont, bo rynek lakierów nie ro¶nie w tempie ponad 10% rocznie a widaæ ¿e Axalta poczyni³a takie za³o¿enia aby przychody w 2018 wzros³y o 63% w stosunku do 2012. Nie da siê tego osi±gn±æ przez rozwój organiczny a jedynie przez akwizycjê (przejêcia innych firm) tyle, ¿e po tej ofercie publicznej widaæ ¿e Carlyle Group, w³asciciel Axalty jest bardziej sk³onny sprzedaæ aktywa Axalty ni¿ wyk³adaæ kasê na ewentualne przejêcia przez Axaltê.
 

Siekiera
Wysany: 2014-10-01, 10:32   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
lukas napisa/a:
mo¿na wnioskowaæ, ¿e to nie koniec podwy¿ek cen na produkty z by³ym znaczkiem Du Pont

Nawet nie za³amuj, ju¿ siê mo¿e nie odwa¿± wiêcej a z drugiej strony, teraz wiadomo sk±d siê wziê³y te poprzednie podwy¿ki. Nie przez kursy walut czy podwy¿ki surowców tylko przez to ¿e jaki¶ Prezio ma PLAN :sciana:
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Systemy mieszalnikowe

Ten temat jest zablokowany bez moliwoci zmiany postw lub pisania odpowiedzi  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group