Szukaj FAQ Album
co jest grane??
administracja spi???
26%
 26%  [ 7 ]
w nosie juz ma te forum??
23%
 23%  [ 6 ]
wszystko jest ok jak byc powinno!!!
50%
 50%  [ 13 ]
Gosowa: 26
Wszystkich Gosw: 26

Autor Wiadomo
senior
Wysany: 2012-01-19, 20:52   

Posty: 415
gugun napisa/a:
ok senior spe³nie twoja prosbe,ale tylko po czê¶ci :D w pomocy dla amatorów moge zrobic temat "amatorskie naprawy sprejami" i go podkleic na sam± góre
Zróbcie jak uwa¿acie ale takie pytania mog± padaæ zarówno w dziale TECHNOLOGIE jak te¿ i AMATORSTWO wiêc s±dzi³em ¿e dodanie dzia³u pomiêdzy nie bêdzie ok bo bêdzie widoczne z g³ównej strony, oraz inn± przes³ank± by³o to i¿ te podklejenia dla mnie s± do dupy. Do dupy bo s± prawie nieczytelne. To jako¶ siê zlewa i miesza ¿e ja szybciej widzê tematy nie podklejone ni¿ te podklejone. Ale róbcie jak uwa¿acie.
gugun napisa/a:
a ty w tym temacie w takim razie skoro pomys³ pad³ z twojej strony zrobisz opis jak wmiare mo¿liwosci najlepiej i czym mo¿na tak± naprawe "pod blokiem" przeprowadzic oraz wkleisz linki do tematów gdzie by³a o tym mowa
No tak to ni groma nie zachêcisz nikogo do podawania w³asnych pomys³ów :D :D :D :D
Ale ja mam inn± propozycjê:
Aby nie szukaæ teraz po ca³ym forum w±tków z podmalówkami sprayami mo¿e lepiej niech kilka osób napisze na szybko na samym wstêpie tematu co o tym s±dzi i dlaczego a pó¼niej po woli siê bêd± tematy mo¿e rozwija³y albo jako ¿e kilku na wstêpie napisze co o tym s±dzi to bêd± tylko szybkie dopowiedzenia i ew. przenoszenia je¶li w innym temacie padn± pytania o spraye?
Mo¿e tak to rozwi±zaæ? Bêdzie szybciej i bez grzebania w archiwum?

Ja mogê zacz±æ o samym "lakierowaniu" sprayami a kilku innych userów i przede wszystkim m±drzejszych ode mnie od razu mnie popoprawia czy te¿ je¶li bêd± humanitarni tylko dopisz± swoje zdania. :D
Co Wy na to?

Jakby co to tylko siê nie ¶miaæ bo powie¶ciopisarzem jak Projekter nie jestem i by³o to pisane tak na super szybko na kolanie, wiêc pozmieniajcie lub nawet w ca³o¶ci wywalcie:Senior napisa/a:
Witam.
Moje zdanie o "lakierowaniu" a raczej malowaniu/podmalowywaniu sprayami pow³ok lakierniczych jest jak najbardziej negatywne. Negatywne w praktycznie ka¿dym przypadku.
Dla ludzi siêgaj±cych po takie lakiery/farby w sprayu podstawowym czynnikiem ZA nimi przemawiaj±cym jest CENA.
Cena ze wzglêdu na niby w danej chwili ma³y wydatek pieniêdzy, mo¿liwo¶æ u¿ycia ich we w³asnym zakresie i bez dodatkowego wyposa¿enia {sprê¿onego powietrza, pistoletu,...} oraz w teoretycznie ka¿dych warunkach - czyli : gara¿ wiata, pole, parking, ........... {parasol :D }
Tyle, ¿e o ile nawet uda siê to komu¶ wykonaæ na do¶æ przyzwoitym poziomie pod wzglêdem wizualnym {to te¿ zale¿y kto to ogl±da, z jakiej odleg³o¶ci i w jakich warunkach :> }, to z jako¶ci± w sensie trwa³o¶ci± oraz poprawn± technologi± prawie zawsze nie ma to nic wspólnego.
O ile w przypadku lakierów dwuwarstwowych sama baza dobrana w mieszalni niczym siê nie ró¿ni od tej która jest aplikowana {którymi siê lakieruje} pistoletami lakierniczymi o tyle sama jej aplikacja {lakierowanie ni±} ze wzglêdu na to czym siê to wykonuje jest kolosalnie siê ró¿ni±ca i nigdy nie wolno tego ze sob± porównywaæ ani te¿ oczekiwaæ tego samego -w pe³ni pozytywnego- efektu, a w szczególno¶ci w przypadku baz z efektem czyli tzw. metaliców.
Producenci pistoletów natryskowych latami konstruuj± swoje produkty dopasowuj±c je zarówno do coraz to rygorystycznych przepisów, jak te¿ materia³ów lakierniczych po prawie upodobania samych lakierników ......... wiêc nie nale¿y siê spodziewaæ ¿e tak precyzyjne parametry pistoletów lakierniczych i to nawet ju¿ nie tych wiod±cych producentów kto¶ skupi i powieli w plastikowym kapslu z dziurk± na blaszanej puszce.
Dlatego kolor/odcieñ po lakierowaniu pistoletem i "lakierowaniu" sprayem mo¿e siê diametralnie ró¿niæ pomimo tego ¿e oba bêd± mia³y w sobie ten sam lakier. Przy czym u¶ci¶laj±c, i¿ przy polakierowaniu pistoletem -i odpowiedniej osobie- prawdopodobieñstwo ró¿nicy odcienia i innych wad lakierniczych jest znikome o tyle to samo w przypadku wykonania tego sprayami jest teoretycznie niewykonalne.


Teraz lakiery w sparyu kolorowe oraz bezbarwne:
Pomijaj±c fakt samego wygl±du pow³oki/³uski/struktury oraz jej jednolito¶ci podstawowym minusem jest sam rodzaj tych lakierów: praktycznie zawsze s± to lakiery 1K = czyli nie chemoutwardzalne.
W chwili wykonywania takich podmalówek we w³asnym zakresie mo¿e to wydawaæ siê bardzo ma³o istotne bo przecie¿ lakier wydaje siê byæ ca³kiem wyschniêty...... lecz w przypadku pó¼niejszego lakierowania po "takim czym¶" jest ponad dwa razy tyle pracy a koszty naprawy powiêkszaj± siê o kilkadziesi±t procent.
Powodem tego jest to i¿ przy nastêpnej próbie naniesienia na takie lakiery czy to innych lakierów {kolorowych} czy podk³adów istnieje ryzyko granicz±ce z wielkim prawdopodobieñstwem ¿e wszystko to siê powa¿y w wyniku czego wykonawca kolejnej naprawy straci cenny czas oraz materia³y a cena naprawy wzro¶nie gdy¿ najpierw bêdzie musia³ usun±æ wszystko co by³o wykonane tymi sprayami - a najczê¶ciej te¿ i to co sam na to "po³o¿y³" i co siê powa¿y³o i dopiero uwidoczni³o poprzedni± nawet niewidoczn± na pierwszy rzut oka ingerencjê.

Bywaj± lakiery w sprayach z utwardzaczami lecz jest to wielki wyj±tek a ja nie widzia³em aby kiedykolwiek kto¶ tego u¿ywa³ wiêc najczê¶ciej s± to lakiery nie chemoutwardzalne które s± sol± w oku ka¿dego lakiernika który siê ju¿ zd±¿y³ na nich sparzyæ i na samo s³owo SPRAY skóra mu na plecach cierpnie.
Dlatego wielkim minusem w podmalowywaniu Sprayami s± pó¼niejsze praktycznie w ka¿dym przypadku murowane komplikacje podczas nastêpnej naprawy, s³aba jako¶æ i mizerny wygl±d {a bywa i jeszcze gorszy}. Dodatkowo ka¿da naprawa sprayem podniesie koszty/czas przysz³ej naprawy.

Dlatego te¿ ze wzglêdu na powy¿sze {a nie jest to wszystko} wed³ug mnie nie powinno siê korzystaæ z tej "technologii" {SPRAY-e} - a co najmniej wtedy gdy jest prawdopodobieñstwo ¿e po jakim¶ czasie bêdzie siê "po tym" poprawia³o "bardziej profesjonalnie".
Pozdrawiam
 

gugun 
Wysany: 2012-01-19, 21:14   Posty: 2819
Skd: kuj-pom
Senior nie bedzie tu zadnego dzialu o sprejach,czy ci sie to podoba czy nie.mnie bardziej interesuja pistolety lakiernicze.zgodzilem sie podkleic temat zeby bylo gdzie wywalac sprejowcow.twoja powiesc przeczytam jutro i zrobie z niej uzytek,bo wkoncu sprejaki beda mogli sie gdzie wygadac i nie beda zasmiecac forum.nie wiem co ty w tym za technologie widzisz?bo ja zadna
 
 

senior
Wysany: 2012-01-19, 21:22   

Posty: 415
Jak chcesz tak rób. Technologii nie ma i dlatego jest jak jest o niej wspominane to jest to s³owo w cudzys³owie.
I dok³adnie o to mi chodzi³o: aby sprayowcy odzywali siê tylko w jednym miejscu gdzie ju¿ na wstêpie by³oby okre¶lone co siê o tym s±dzi a nawet z grubsza dlaczego...................
Ale to by³o moje zdanie i przecie¿ nikt nie musi siê z nim wcale zgadzaæ........
Narka
 

gugun 
Wysany: 2012-01-19, 21:37   Posty: 2819
Skd: kuj-pom
Nie zrozumielismy sie temat jest ok,text tez.ale dzial o sprejach?czy ty oby napewno nie przesadzasz?to nie forum rowerowe!jak sobie to wyobrazasz?dzial spreje?podtematy.baranek sprej,podklad sprej itd... Ja bardzo zachecam i poki co kazda prosbe po czesci zalatwilem,ale nie wymagaj odemnie zbyt wiele.poki co zadnych pomyslow,a z tego co padlo,w sumie duzego wyboru nie mam. Spodobal mi sie pomysl kosiora z wyroznieniem nickow,tak bardzo ze napisalem do administracji zeby w wolnym czasie cos z tym zrobili.
 
 

PROJEKTER
Wysany: 2012-01-19, 21:43   


Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
senior napisa/a:
Lackdoctor napisa/a:
Tysi±ce s³ów a Robert nas poprostu kieruje na w³a¶ciwe tory
Generalnie tak ..... lecz po drodze s± ró¿ne realia, sytuacje, itd.... A cel nie u¶wiêca ¶rodków.
Ka¿dy ma tyle ile ma i dochodzi³ do tego jak dochodzi³ i bêdzie robi³ jak uwa¿a za s³uszne b±d¼ jak mo¿e a je¶li siê to komu¶ nie podoba b±d¼ ma inne zdanie to zawsze mo¿e podpowiedzieæ, pokazaæ, podzieliæ siê do¶wiadczeniem czy uwagami lecz komentarze a w szczególno¶ci dygresje czy obelgi z czyjego¶ statusu czy dorobku mo¿e sobie wsadziæ w ............ {na tym siadamy}
Mo¿na siê z kim¶ nie zgadzaæ, lecz trzeba uszanowaæ jego wolê czy wizjê a je¶li nie to za to nie wyzywaæ. AMEN.


AMEN powiadasz ? ... ale tak konkretniej @senior to jak TY sobie wyobra¿asz kierowanie ludzi na prawid³owe tory przy u¿yciu takiego narzêdzia jak forum internetowe ?

To ciekawa teza ... CEL s³uszny ¦rodki do dupy ! .... Nie wiem czy zauwa¿y³e¶ ale JA mogê siê pochwaliæ bardzo konkretnymi i wymiernymi efektami tych awantur wyzwisk i chamstwa. S± jednostki nie referomowalne ... ale to garstka. Jenak w d³u¿szym okresie czasu okazuje siê ¿e ci którzy pocz±tkowo siê stawiaj± ... pó¼niej zaczynaj± my¶leæ. To ¿e siê zmieniaj± i trafiaj± na prawid³ow± drogê czêsto pó¼niej staj±c po mojej stronie w tych ostrych dyskusjach to jest zaleta ich przemy¶leñ. .. Ja tylko wskaza³em kierunek. Mogê TU na forum tyle i tylko tyle ... nic , a nic wiêcej

Jednak zrobi³em to g³o¶no i wyra¼nie, jednoznacznie bez drogi na skróty i kompromisów i na tyle czytelnie, ¿e wreszcie kto¶ zacz±³ my¶leæ, po nim nastêpny i kolejny.

Pierwszy mój post na tym forum ... i komentarz sk±d siê urwa³em :D ? ... ale min±³ rok potem drugi ... i wysz³o na to ¿e Ja jestem z rzeczywisto¶ci a co niektórzy jednak z wielkiego ciemnego lasu.

A jak bym zastosowa³ siê do twojej grzecznej pook³adanej i nienachalnej wizji perswazji przez kulturaln± wymianê pogl±dów ... to jak @senior my¶lisz ? Ilu z tych ludzi dalej tkwi³o by w przekonaniu, ¿e tak jak jest jest OK ? Ilu zaczê³o by siê zastanawiaæ ?
Pamiêtasz temat ... nie igraj z prawem ? Wiêcej na tym straci³em w bran¿y w realu ni¿ zyska³em ... ale Ty czy inni macie ju¿ jasny obraz wymogów stosowania lakierów wodorozcieñczalnych. Szczero¶æ z ta walka o zmianê czego na lepsze raczej mi szkodzi ni¿ pomaga ... mog³em tu zostaæ ... wielkim mistrzem lakiernictwa i nie walczyæ o wasz± przysz³o¶æ bo w sumie to co mnie on obchodzi ? Ja tu nikogo nie znam osobi¶cie.

We¼ pod uwagê @senir, ¿e te awantury rodz± siê tylko dlatego ¿e moja teza ma jak±¶ antytezê ... JA pisze ¿e to gównozjadztwo, syf, nora .... np. TY .... wiesz doskonale, ¿e mam racjê ... ale jednak siê spierasz. Bronisz przed atakami bo trudno jest przyznaæ, ¿e nie jeste¶ tam gdzie powiniene¶ ... jeszcze gorzej ... Jak jeste¶ w norze i masz pe³ne przekonanie, ¿e jednak jeste¶ tam gdzie powiniene¶. ¯e w³a¶nie to jest to o co chodzi ...

Wtedy sam rozumiesz ... Ja ju¿ nic nie mogê, po za wyzwiskami i pogard± dla takiego braku ambicji i chêci rozwoju.

Dlatego przeczytaj co sam napisa³e¶ i spróbuj w tym znale¼æ receptê na osi±gniecie celu postami na forum .... A cel jest prosty ... ¿eby ka¿demu kto siê zajmuje lakierowaniem zawodowo by³o lepiej i ¿eby zarabia³ wiêcej. Niby proste ... a zobacz jaki opór umys³ów

Przekonaj wiêc tych upartych delikatn± kulturaln± dyskusja i argumentacj± ... albo zajmij miejsce cichego obserwatora i nie przeszkadzaj w poprawie tego co jest z³e i gó wniane
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

berag1 
Wysany: 2012-01-19, 21:44   


Posty: 266
A mo¿e zamie¶ciæ cu¶ takiego:

http://www.motipdupli.pl/?s=porady#p2

Nastêpnie stronka ze wszystkim co potrzebne aby polakierowaæ aerozolem i wystarczy

http://www.pielegnowacaut...ip-color-matic/

I na koniec taki filmik instrukta¿owy

http://www.youtube.com/watch?v=Taefo0Sk__s
 
 

gugun 
Wysany: 2012-01-19, 22:02   Posty: 2819
Skd: kuj-pom
Spoko jutro sie tym zajmne,moze jeszcze ktos cos od siebie doda...
 
 

berag1 
Wysany: 2012-01-19, 22:07   


Posty: 266
gugun napisa/a:
Spoko jutro sie tym zajmne,moze jeszcze ktos cos od siebie doda...Odno¶nie aerozoli?


Producenci aerozoli i pó³produktów do nabijania w nie kolorów poszli z duchem czasu i wypu¶cili pó³produkty, w które mo¿emy nabijaæ lakiery wodne.
  
 
 

Nokia 
Wysany: 2012-01-19, 22:09   
:)


Posty: 523
Skd: Silesia City Center
Ogólnie pytamy o to co kto by chcia³ dodac na forum, zeby cos pozmieniac ulepszyc itp itd :)
 

senior
Wysany: 2012-01-19, 22:16   

Posty: 415
gugun napisa/a:
Nie zrozumielismy sie
Bardzo mo¿liwe.....
Wiêc mo¿e bez opisów spróbuje inaczej to powiedzieæ:
Dla mnie podmalówki spreyami to fajans...... ale coby¶ nie robi³ i tak i tak co jaki¶ czas kto¶ o to zapyta. Na chwilê obecn± nie ale poczekajmy do okresu letniego a posypi± siê pytania o to jak przygotowaæ i co zrobiæ po kolei bo kto¶ co¶ bêdzie d³uba³ we w³asnym zakresie pod blokiem i sprayami..........
I tu nie mia³em na my¶li ¿adnego opisywania co i jak po kolei a tylko konkretny dzia³ w którym kilka osób na samym pocz±tku ogólnie napisze ¿e generalnie to syf i tego siê nie robi...
I wtedy mo¿e kto¶ kto najpierw czyta a pó¼niej bêdzie robi³ od razu sobie to odpu¶ci, a je¶li nie i siê zaprze to jakiekolwiek pytania bêdzie zadawa³ tylko w tym miejscu. W tym gdzie na ogó³ zawsze odstanie tak± sam± odpowied¼ a je¶li chodzi o technologie to siê go ode¶le do poczytania w±tków jak NORMALNIE przygotowaæ do lakierowania.
Byæ mo¿e zawczasu to kogo¶ zniechêci a byæ mo¿e pominie ewentualny przypadek "ostrzejszego t³umaczenia" dlaczego tak nie robiæ.

I teraz dla czego my¶la³em o zak³adce podk³ady itp.: bo nie wszystkie spraye to fajans..... Sam kilku u¿ywam: podk³ady DP 42,44 i 46 oraz strukturê czy wosk TEROSONA

I dlatego s±dzi³em ¿e trza jasno na pocz±tku powiedzieæ ¿e spray to badziew .... lecz s± takie które s± po¿yteczne i zarazem w pe³ni profesjonalne

berag1 napisa/a:
A mo¿e zamie¶ciæ cu¶ takiego:
W³a¶nie BERAG tego chcia³em unikn±æ gdy¿ jestem zdecydowanym przeciwnikiem napraw sprayowych.

Ale z drugiej strony je¶li nie ma wiêcej komentarzy to mo¿e pomys³ by³ nie trafiony i sobie odpu¶æ. Chocia¿ ja wiem ¿e wcze¶niej czy pó¼niej nie raz bêdzie ci¶nienie z psikawk± w puszce.
 

berag1 
Wysany: 2012-01-19, 22:25   


Posty: 266
senior napisa/a:

berag1 napisa³/a:
A mo¿e zamie¶ciæ cu¶ takiego:
W³a¶nie BERAG tego chcia³em unikn±æ gdy¿ jestem zdecydowanym przeciwnikiem napraw sprayowych.¯eby¶my siê zrozumieli, ja równie¿ nie jestem zwolennikiem aerozoli jako rozwi±zania do naprawy lakierniczej od a do z, bo wiem co siê dzieje jak auto polakierowane aerozolem trafi do lakiernika.
My¶lê, ¿e linki, które zamie¶ci³em pozwol± na to, aby ci wszyscy, którzy jednak zechc± naprawiæ pow³okê lakiernicz± swojego auta, po ich przeczytaniu i po obejrzeniu, ¿e nie bêd± ju¿ zadawali wiêcej pytañ odno¶nie aerozoli. ;)
 
 

PROJEKTER
Wysany: 2012-01-20, 10:42   


Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
Nie chcê namieszaæ bo moje zdanie o areozolach jest takie jak wiêkszo¶ci lakierników, ale.... we¼cie pod uwagê ¿e APP ma serie materia³ów do szybkich napraw punktowych w³a¶nie w sprayach a ich technicy nie¼le sobie z tym radz±. Ogólnie jestem na NIE ... jednak dobrej klasy materia³ nabity w spray w rêkach fachowca jest takim samym profesjonalnym narzêdziem do drobnej naprawy ... jak pistolet w rêkach fachowca.

Grunt w spray to te¿ fajne narzêdzie i bardzo u³atwia pracê lakiernika. Czarny mat w spray te¿ jest powszechnym wyposa¿eniem nie jednej profesjonalnej lakierni.
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

gugun 
Wysany: 2012-01-20, 10:48   Posty: 2819
Skd: kuj-pom
PROJEKTER napisa/a:
Czarny mat w spray te¿ jest powszechnym wyposa¿eniem nie jednej profesjonalnej lakierni.
czarny mat to chyba podstawa:D:D:D

[ Dodano: 2012-01-20, 14:45 ]
sprawa z areozolkami za³atwiona ;) mam do was dodatkowo prosbe,wrazie jak natkniecie sie na jakies tematy pokrewne z tematami podklejanymi prosilbym o wklejanie likow.kilka dni temu ktos pytal o lakierowanie aut od podstaw,oprocz kalbiego kazdy napisal ze duzo tu o tym,faktycznie duzo ale najpierw trzeba by przeczytac polowe tematów zeby sie czegos dowiedziec.osobiscie szuka³em i nie znalazlem zadnego tematu jak polakierowac auto od podstaw a w temacie podklejonym sa tylko informacje jak polakierowac elementy plastikowe.zadnych konkretnych informacji o tym jak przygotowac podloze do lakierowania ani co z czym sie je:D
 
 

senior
Wysany: 2012-01-20, 17:05   

Posty: 415
Wiem Panowie co macie na my¶li. Masz Projekter racjê i takie same spraye s± pokazane na filmiku BERAGA tylko ¿e......
W³a¶nie dlatego kombinowa³em na rozbicie tematu na samo lakierowanie:
1- baza plus bezbarwny {czy kolorowy akryl} 1K
2- oraz pozosta³e spraye

ad. 1 - tu w³a¶nie skupiæ siê na negatywach sprayów nie tych które s± pokazywane i wymieniane gdy¿ nie oszukujmy siê: praktycznie nikt kto trafia z takim pytaniem na forum nawet nie ma zamiaru z takich korzystaæ. A mo¿e i wcale nikt i dlatego te¿ my¶la³em aby skupiæ siê na negatywach tych zwyk³ych gawien 1k a tylko ¶ladowo wspomnieæ o tych profesjonalniejszych

ad.2 - w³a¶nie dlatego ¿e gro innych produktów poza pow³okami wierzchnimi/dekoracyjnymi jest w sprayach i s± dobre oraz profi to nie chcia³em aby by³y wwalone do jednego wora:
- s± dobre podk³ady: np. dla mnie DuPonty 42,44 i 46R {poza cen± ;) }
- kontrasty: ja wolê zdecydowanie puder, ale w razie braku wolê kontrast ni¿ czarny mat a tym bardziej ni¿ nadal powszechnie u¿ywan± bazê
- struktury w sprayu: sam czêsto nimi ró¿ne cuda podpryskujê {poza struktur± w puszce do pistola}
- konserwacje: te w sprayach te¿ s± profi i bardzo dobre: np. sam mam Terosona

Ale "zrobita jak uwa¿ata" ;)

{Projekter na Twój d³ugi post odpowiem pó¼niej albo jutro bo mam troszeczkê ma³o czasu - tak¿e nie olewam tylko odpowiem z po¶lizgiem}
 

Nokia 
Wysany: 2012-01-20, 17:18   
:)


Posty: 523
Skd: Silesia City Center
gugun napisa/a:
oprocz kalbiego

Poczytej to tam dobrze gugun :D


senior napisa/a:
{poza cen± }


Dok³adnie :spoko: Ale u³atwia i przyspiesza robote.
 

berag1 
Wysany: 2012-01-20, 17:33   


Posty: 266
gugun napisa/a:
osobiscie szuka³em i nie znalazlem zadnego tematu jak polakierowac auto od podstaw a w temacie podklejonym sa tylko informacje jak polakierowac elementy plastikowe.zadnych konkretnych informacji o tym jak przygotowac podloze do lakierowania ani co z czym sie je:D


Mówisz i masz :D

http://www.standox.pl/sta...K_Substrate.pdf
 
 

gugun 
Wysany: 2012-01-20, 18:49   Posty: 2819
Skd: kuj-pom
senior, temat jest przeniesiony,tak jak chciales wiec tam prosil bym was kontynuowac dyskusje,tymbardziej ze z tego dzialu nie mam opcji przenies:D
 
 

DrCruel
Wysany: 2012-01-20, 20:08   


Posty: 418
To ja siê wtr±cê.

Ze spraw które tu zosta³y poruszone a którym trzeba siê przyjrzeæ:

1. Kwestia zamieszczania zdjêæ na serwerze - serwer nie jest taki ma³y i mo¿na umieszczaæ a jak co¶ nie wchodzi to napiszcie dok³adnie komu i co to Tech siê tym zajmie.

2. Rangi dla u¿ytkowników. Ten temat ju¿ gdzie¶ wisi od jakiego¶ czasu ale nie chcieliby¶my zrobiæ takiego prostego licznika postów bo to jest lipa. Techowi chodzi po g³owie taki licznik który bêdzie dodawa³ punkty za posty i za "pomóg³" ale z odpowiednimi wagami tzn np. za 1 post bêdzie np 1 punkt a za "pomóg³" np. 10 pkt (od autora tematu). Dodatkowo moderator móg³by przyznawaæ pkt za np ca³y w±tek.

Trochê chyba zamota³em ale mam nadziejê ¿e rozumiecie o co chodzi?
 

gugun 
Wysany: 2012-01-20, 20:15   Posty: 2819
Skd: kuj-pom
DrCruel napisa/a:
Trochê chyba zamota³em ale mam nadziejê ¿e rozumiecie o co chodzi?
ja rozumiem,bardzo fajnie sie zapowiada,byle by to zrealizowac?? piszesz post masz punk,pomocny masz 10...z tym ze zwiekszyl bym ilosc punktow za pomog³ zeby nie nakrecali sobie punktow postami bo lzej jest napuisac 10 postow niz komus pomoc.np 50pkt

[ Dodano: 2012-01-20, 20:16 ]
dodatkowo co z grupami??sa grupy a nie ma w nich grup??

[ Dodano: 2012-01-20, 20:17 ]
ps i edit w sb nie dziala
 
 

Tech 
Wysany: 2012-01-21, 16:55   Posty: 52
Z tymi rangami co¶ pokombinujê - kwestia szczegó³ów (my¶la³em ¿eby 1pomóg³=100postów), mo¿e dodam jakie¶ rangi dodatkowe np. dla nowych (to ³atwe akurat, bo jest w skrypcie) i za aktywno¶æ.

Grupy i ich ustawienia (ukryta/widoczna, wstêp wolny/moderowany...itp. ) zak³ada administracja i wyznacza moderatora, który bawi siê tym dalej - jak s± jakie¶ propozycje grup to ¶mia³o (moznaby na pocz±tek zrobiæ grupy aerografia i lakiernicy, albo co¶ w tym stylu).

Edit w sb faktycznie nie hula - gdzie¶ po drodze musia³em skrypt uwaliæ.

O co chodzi z dzia³em "kosz"? - to s± tematy do usuniêcia czy takie Archiwum (spraw nieza³atwionych)?

Ps. Przestrzegam przed ustawianiem kolorów tematów - kto¶ zmieni styl forum (na razie tylko dwa) i bêdzie mia³ kupê na ekranie - na przyk³ad ¿ó³ty ³adnie wygl±da na ciemnym tle, ale na jasnym szarym (styl: SubSilver) ju¿ go nie widaæ.
 
 

Lackdoctor 
Wysany: 2012-01-21, 16:58   

Posty: 3753
Tech napisa/a:
O co chodzi z dzia³em "kosz"?

Jest widoczny na forum i idzie w nim dalej pisac.
A powinien byc w panelu administracyjnym widoczny tylko dla moderatorów i administracji.
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

Tech 
Wysany: 2012-01-21, 17:00   Posty: 52
Dlatego pytam, bo taki dzia³ jak piszesz ju¿ jest :tak: (mo¿e nowi moderatorzy maj± nadal ukryty)
 
 

Lackdoctor 
Wysany: 2012-01-21, 17:01   

Posty: 3753
Tech,
Nie.... my na forum widzimy koszzzzzz.
Dalej w nim pisaæ mogê ... zobacz

Dobra, juz zamkniêty............. ale go widzê!!!
http://lakierowanko.info/...hp?t=5693#58165
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
  
 

gugun 
Wysany: 2012-01-21, 17:02   Posty: 2819
Skd: kuj-pom
Tech napisa/a:
Z tymi rangami co¶ pokombinujê - kwestia szczegó³ów (my¶la³em ¿eby 1pomóg³=100postów), mo¿e dodam jakie¶ rangi dodatkowe np. dla nowych (to ³atwe akurat, bo jest w skrypcie) i za aktywno¶æ.
wiec dzialaj.
Tech napisa/a:
O co chodzi z dzia³em "kosz"? - to s± tematy do usuniêcia czy takie Archiwum (spraw nieza³atwionych)?
z tym koszem to wogole jakas jazda bo trzeba tam dosc ze przenosic tematy to jeszcze zamykac bo widza go wszyscy i wszyscy moga w nim pisac co chca a nikt itak go nie moderuje:D
acha i zginelo mi usun post.wiec co mam zrobic jesli w fajnym temacie ktos napisze cos glupiego??wywalic caly temat czy czekac na administatora??
 
 

Tech 
Wysany: 2012-01-21, 17:02   Posty: 52
Chodzi o to, ¿e s± ju¿ dwa dzia³y Kosz:)
 
 

Lackdoctor 
Wysany: 2012-01-21, 17:04   

Posty: 3753
gugun napisa/a:
acha i zginelo mi usun post.wiec co mam zrobic jesli w fajnym temacie ktos napisze cos glupiego

I dla spraw tego typu powinni¶cie mieæ temat niewidoczny dla reszty i tam uzgadniac uprawnienia i inne sprawy.
Co tu na forum kogo¶ ma interesowac co kto moze i nie mo¿e..
Tak tylko z do¶wiadczenia... heh.
Pozdro.
Fajne zmiany sie robi± i to cieszy..
Powodzenia. Tech.
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

gugun 
Wysany: 2012-01-21, 17:05   Posty: 2819
Skd: kuj-pom
dok³adnie bo ja wywalam temat ikona kosza to on l±duje z tym drugim.i co z tym usuwaniem postów??
 
 

DrCruel
Wysany: 2012-01-21, 22:58   


Posty: 418
Z koszem ju¿ wszystko jasne. Kosz jest od dawna i jest ukryty. Jak tam co¶ trafi to nikt ju¿ nie bêdzie tam móg³ pisaæ. To co by³o teraz to moja wina. ¬le siê zrozumieli¶my i za szybko wszystko siê podzia³o.

Z usuwaniem postów ma³a zmiana. Wyja¶nienie w dziale Redakcja.
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » POZOSTA£E » Administracja

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - mangi