Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-26, 18:35   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Generalnie sposób w jaki robimy natryski, jest bez znaczenia, bo farba w kubku ma inny odcieñ ni¿ na fiszce wiêc automatycznie natrysk te¿ ma inny odcieñ ni¿ fiszka. Natrysk wychodzi taki jak zawarto¶c kubka, ale zawarto¶æ kubka prawie zawsze jest inna ni¿ fiszka. Ciê¿ko Ci bêdzie zwaliæ winê na z³e natryski.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

baqo 
Wysany: 2011-10-26, 18:44   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 1553
Skd: ko³obrzeg
trze¼wy inaczej napisa/a:
bo farba w kubku ma inny odcieñ ni¿ na fiszce wiêc
Ty nie patrz jaki odcieñ jest w kubku tylko po wykonaniu natrysku. Bêdziesz mia³ wode ,to wtedy dostaniesz zawa³u.Tu jest ca³kiem inny kolor ,a na natrysku pasi .

Co do powtarzalno¶ci DuPont . Stara woda wypada³a trochê s³abiej,nowy Cromax Pro 100% ,konwencja C600 C6000 bdb .
 
 

gugun 
Wysany: 2011-10-26, 18:48   
0
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
i jeszcze pokryj natrysk probny bezbarwnym bo tez moze byc roznica po jego nalozeniu....a takich systemow gdzie to co umieszasz zawsze pasuje do fiszki w kazdym kolorze chyba nie ma...
 
 

glover
Wysany: 2011-10-26, 18:50   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 303
trze¼wy inaczej napisa/a:
napisz proszê jeden system, gdzie kolor w kubku, jest taki sam jak na fiszce.


wow, ale jazda :x:

@trze¼wy inaczej, nie s³uchaj nikogo, oni ciê chc± omamiæ, zrób sobie system sam :fiu:

Przepraszam za ten ¿art ale czytam ten w±tek i nie mogê siê nadziwiæ twojej wierze ¿e znajdziesz system idealny. Jak by tak mia³o byæ ¿e ze zmieszania wychodzi to co na fiszce to nie by³oby sklepów bo ka¿dy bra³by mieszalnik do warsztatu i pojêcie takie jak kolorysta by nie funkcjonowa³o, byliby lakiernicy z funkcj± mieszacza ^^

A póki co to kolorystyka to trochê tak jak wiedza tajemna i nie zanosi siê by siê zmieni³o bo z kolorystyk± w ró¿nych systemach jest coraz gorzej. Wystarczy ¿e co¶ siê dzieje na ¶wiecie z surowcami a ju¿ siê systemy sypi± (np. tsunami w Japonii rozwali³o jedyn± fabrykê xirallików na ¶wiecie), co chwilê jakie¶ nowe dyrektywy, nakazy, wprowadzanie surowców ekologicznych i koncerny maja problem bo receptury opracowane kilkana¶cie lat temu na starych surowcach nie chc± wychodziæ na tych dostêpnych dzisiaj, ale pewnie nikt ci o tym nie powiedzia³.
Wierz lub nie ale nie ma takiego systemu jakiego szukasz.
 

berag1 
Wysany: 2011-10-26, 18:55   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 266
Cytat:

Generalnie sposób w jaki robimy natryski, jest bez znaczenia, bo farba w kubku ma inny odcieñ ni¿ na fiszce wiêc automatycznie natrysk te¿ ma inny odcieñ ni¿ fiszka. Natrysk wychodzi taki jak zawarto¶c kubka, ale zawarto¶æ kubka prawie zawsze jest inna ni¿ fiszka. Ciê¿ko Ci bêdzie zwaliæ winê na z³e natryski.


Ja nie chcê zwalaæ winy na z³e natryski bo nie mam w tym ¿adnego interesu, a jedynie chcia³bym siê dowiedzieæ jak je wykonujecie tak krok po kroku. Twoja odpowied¼ na zadane prze zemnie pytanie bêdzie tylko ¶wiadczyæ o Twojej wiedzy b±d¼ te¿ niewiedzy na temat wszystkiego co jest zwi±zane z lakiernictwem, dlatego jeszcze raz proszê o odpowied¼ na moje pytanie. Mam nadziejê, ¿e j± uzyskam, natomiast je¶li nie dostanê odpowiedzi na zadane pytanie to nie mamy o czym rozmawiaæ.

Ja odpowiadam na Twoje pytanie, a mianowicie nie ma takiego systemu i jeszcze go nie wynaleziono gdzie kolor po zrobieniu w kubku czy te¿ pojemniku bêdzie siê pokrywa³ zawsze ze wzornikiem w 100%. Mo¿e to byæ 99% ale nigdy 100% bo to niemo¿liwe, dlatego te¿ wymy¶lono co¶ takiego jak cieniowanie.( systemy z 99% pasowalno¶ci± przy zastosowaniu cieniowania to np. Dupont, Autocolor, PPG, Standox)

I to by by³o na tyle w tym temacie dopóki nie dostane odpowiedzi na swoje pytanie. ;)
 
 

gugun 
Wysany: 2011-10-26, 18:57   
0
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
wiec wychodzi na to ze latwiej bedzie znalesc dobrego koloryste ktory siedzi w tym od lat i ma o tym pojecie a nie kobite :D :D :D ja osobiscie jak babe w mieszalni widze to z gory zakladam ze sie nie zna,a robia mi w 2 mieszalniach czasem baby i faktycznie tragedia:)to tak jak baba za kierownica:)glover, faktycznie sam bym zakupil sobie bo po co mam placic po 200 jak moge po 150 bez ruszania sie z domu :D :D :D :D
 
 

glover
Wysany: 2011-10-26, 19:25   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 303
gugun napisa/a:
to tak jak baba za kierownica:)


Taki ma³y OT a'propos tego tekstu to kto by³ w kinie na filmie "Baby s± jakie¶ inne" to bêdzie co¶ wiedzia³ na ten temat ^^ ca³y film to jedna wielka prawda o tych naszych kobitkach :D
 

lakierok 
Wysany: 2011-10-27, 00:24   
0
UP DOWN

Pomg: 9 razy
Posty: 423
Skd: Okolice
trze¼wy inaczej napisa/a:
Generalnie sposób w jaki robimy natryski, jest bez znaczenia, bo farba w kubku ma inny odcieñ ni¿ na fiszce wiêc automatycznie natrysk te¿ ma inny odcieñ ni¿ fiszka. Natrysk wychodzi taki jak zawarto¶c kubka, ale zawarto¶æ kubka prawie zawsze jest inna ni¿ fiszka. Ciê¿ko Ci bêdzie zwaliæ winê na z³e natryski.


jak bêdziesz bra³ drugi mieszalnik to zwracaj uwagê na to jak rozbudowany jest kolor box
tzn. np ile alternatyw danego koloru mo¿na znale¶æ z "piechty" :?:

jak robi³em jakie¶ srebrne autko i bylo pomalowane tak ze po numerze zadne z 4 alternatyw nie wchodzi³o to kole¶ wzio³ z szufladki pêk fiszek srebrnych i co¶ mi wybral z lu¼nej fiszki i posz³o -pojecha³o ma siê rozumieæ :cool:

popytaj o ceny Duponta C 600, a Autocolor konwencje wstawiaj±
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-27, 07:52   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
A jak to wygl±da w DeBeer, Max Meyer czy RM ?
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-27, 07:55   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
glover napisa/a:
trze¼wy inaczej napisa/a:
napisz proszê jeden system, gdzie kolor w kubku, jest taki sam jak na fiszce.


wow, ale jazda :x:

@trze¼wy inaczej, nie s³uchaj nikogo, oni ciê chc± omamiæ, zrób sobie system sam :fiu:

Przepraszam za ten ¿art ale czytam ten w±tek i nie mogê siê nadziwiæ twojej wierze ¿e znajdziesz system idealny. Jak by tak mia³o byæ ¿e ze zmieszania wychodzi to co na fiszce to nie by³oby sklepów bo ka¿dy bra³by mieszalnik do warsztatu i pojêcie takie jak kolorysta by nie funkcjonowa³o, byliby lakiernicy z funkcj± mieszacza ^^

A póki co to kolorystyka to trochê tak jak wiedza tajemna i nie zanosi siê by siê zmieni³o bo z kolorystyk± w ró¿nych systemach jest coraz gorzej. Wystarczy ¿e co¶ siê dzieje na ¶wiecie z surowcami a ju¿ siê systemy sypi± (np. tsunami w Japonii rozwali³o jedyn± fabrykê xirallików na ¶wiecie), co chwilê jakie¶ nowe dyrektywy, nakazy, wprowadzanie surowców ekologicznych i koncerny maja problem bo receptury opracowane kilkana¶cie lat temu na starych surowcach nie chc± wychodziæ na tych dostêpnych dzisiaj, ale pewnie nikt ci o tym nie powiedzia³.
Wierz lub nie ale nie ma takiego systemu jakiego szukasz.

Nie wiem czy my obaj czytamy to samo forum. Gdzie jest napisane, ¿e ja szukam systemu idealnego?
 

Novol rafman
Wysany: 2011-10-27, 08:07   NOVOL -baza i lakier bezbarwny.
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 54
Witam !
Jestem lakiernikiem z wieloletnim sta¿em , który przepu¶ci³ przez p³uca wiele ró¿nych produktów, ro¿ne bazy i lakiery.Obecnie pracujê w Centrum Szkoleniowym Novol.
Chcia³bym w³±czyæ siê do dyskusji, szczególnie na temat produktów naszej firmy lub problemów technologicznych.
Chcia³bym poprzeæ zaproszenie ,,Novolka" do tego , aby umówiæ siê na testowanie naszych produktów .
Jedyny sposób, aby rozstrzygn±æ niektóre kwestie jest zrobienie natrysków ro¿nych produktów, ale w tych samych warunkach i na takim samym pod³o¿u, obok siebie.
To jedyna metoda (poza metodami laboratoryjnymi) aby czego¶ dowie¶æ.
Na przyk³ad wspominane tu czêsto cieniowanie bezbarwnym.
Nie boje siê konfrontacji naszych produktów z innymi, bo znam ich jako¶ciow± warto¶æ.
Je¶li jednak kto¶ poka¿e nam jakie¶ niedoci±gniêcia lub wady(porównujemy produkty tej samej klasy)to bêdziemy równie¿ zadowoleni.Chcemy aby nasze produkty by³y jak najlepsze. A jak walczyæ z czym¶ czego nie widaæ ?
Jeste¶my otwarci na takie spotkania.

Do ,,trze¼wego inaczej"- mo¿emy te¿ zrobiæ test tej samej bazy,koloru , w tym samym pistolecie,
na tym samym pod³o¿u, tylko co najmniej 5-7 r±k lakiernika.
Sam zobaczysz jaki efekt mo¿na otrzymaæ, przy niektórych,wrednych kolorach...

Pozdrawiam Rafal Mania
Technik -szkoleniowiec Centrum Szkoleniowe Novol
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-27, 08:18   Re: NOVOL -baza i lakier bezbarwny.
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Novol rafman napisa/a:
Witam !
Jestem lakiernikiem z wieloletnim sta¿em , który przepu¶ci³ przez p³uca wiele ró¿nych produktów, ro¿ne bazy i lakiery.Obecnie pracujê w Centrum Szkoleniowym Novol.
Chcia³bym w³±czyæ siê do dyskusji, szczególnie na temat produktów naszej firmy lub problemów technologicznych.
Chcia³bym poprzeæ zaproszenie ,,Novolka" do tego , aby umówiæ siê na testowanie naszych produktów .
Jedyny sposób, aby rozstrzygn±æ niektóre kwestie jest zrobienie natrysków ro¿nych produktów, ale w tych samych warunkach i na takim samym pod³o¿u, obok siebie.
To jedyna metoda (poza metodami laboratoryjnymi) aby czego¶ dowie¶æ.
Na przyk³ad wspominane tu czêsto cieniowanie bezbarwnym.
Nie boje siê konfrontacji naszych produktów z innymi, bo znam ich jako¶ciow± warto¶æ.
Je¶li jednak kto¶ poka¿e nam jakie¶ niedoci±gniêcia lub wady(porównujemy produkty tej samej klasy)to bêdziemy równie¿ zadowoleni.Chcemy aby nasze produkty by³y jak najlepsze. A jak walczyæ z czym¶ czego nie widaæ ?
Jeste¶my otwarci na takie spotkania.

Do ,,trze¼wego inaczej"- mo¿emy te¿ zrobiæ test tej samej bazy,koloru , w tym samym pistolecie,
na tym samym pod³o¿u, tylko co najmniej 5-7 r±k lakiernika.
Sam zobaczysz jaki efekt mo¿na otrzymaæ, przy niektórych,wrednych kolorach...

Pozdrawiam Rafal Mania
Technik -szkoleniowiec Centrum Szkoleniowe Novol

Witam. Wiem jakie s± ró¿nice, to taka plansza wisi u mnie na ¶cianie w sklepie. Robi³ j± lakiernik na wypadek gdyby mniej rozgarniêty klient przyszed³ z awantur± nie maj±c racji. Mnie chcodzi o to, ¿e Wasze kolory wchodz± nawet do¶æ dobrze z fiszek. Ale to co jest w kubku to co inego ni¿ na fiszce. Poniewa¿ moi pracownicy s± dzi¶ u Was, ja siedzê na mieszalni. Nie bawie siê w korygowanie bo siê na tym nie znam, ale znowu okaza³o siê, ¿e lakier w kubku jest inny ni¿ ten z fiszki. Mo¿e nie znam siê na korygowaniu, ale nie jestem ¶lepy. Problem jest Wam znany bardzo dobrze, a bynajmniej taki wniosek nasuwa siê po rozmowie z Pani± z laboratorium we W³oc³awku, z któr± rozmawia³em zanim zacz±³em szukaæ innego systemu. Co do jako¶ci produktu - gratulacje.
  
 

kalbi 
Wysany: 2011-10-27, 08:37   
0
UP DOWN

Pomg: 32 razy
Posty: 1684
Skd: Warszawa
trze¼wy inaczej napisa/a:
Ale to co jest w kubku to co inego ni¿ na fiszce.
bo nie patrzy siê na to co w kubku, tylko robi natrysk - z kija kolor wygl±da inaczej ni¿ po natrysku!
_________________

 
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-27, 08:41   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
kalbi napisa/a:
trze¼wy inaczej napisa/a:
Ale to co jest w kubku to co inego ni¿ na fiszce.
bo nie patrzy siê na to co w kubku, tylko robi natrysk - z kija kolor wygl±da inaczej ni¿ po natrysku!

To jak pracuj± mieszalnie które nie robi± natrysków? Znam kilka które maj± bardzo dobr± renomê a nie pryskaj±. Maj± system idealny czy koloryste wizjonera?
 

kalbi 
Wysany: 2011-10-27, 09:03   
0
UP DOWN

Pomg: 32 razy
Posty: 1684
Skd: Warszawa
trze¼wy inaczej napisa/a:
To jak pracuj± mieszalnie które nie robi± natrysków
patrz± to co na fiszce, je¶li zgodna z odcieniem na aucie to wlewaj± pigmenty, zamykaj± puszkê i do widzenia, je¶li siê ró¿ni sporo to szukaj± innej fiszki lub robi± z tej korektê + natrysk
_________________

 
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-27, 09:08   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
kalbi napisa/a:
trze¼wy inaczej napisa/a:
To jak pracuj± mieszalnie które nie robi± natrysków
patrz± to co na fiszce, je¶li zgodna z odcieniem na aucie to wlewaj± pigmenty, zamykaj± puszkê i do widzenia, je¶li siê ró¿ni sporo to szukaj± innej fiszki lub robi± z tej korektê + natrysk

Czyli maj± system idealny. A co je¶li z fiszki pasuje, w kubku co innego a wiêc na natrysku co innego? Taki w³a¶nie mam problem. Rosyjska ruletka. Co z tego ¿e dobierzesz fiszke jak wyjdzie inny odcieñ lakieru. Potem trzeba siê namêczyæ ¿eby to korygowaæ, a to wymaga czasu.
 

lakierok 
Wysany: 2011-10-27, 09:30   
0
UP DOWN

Pomg: 9 razy
Posty: 423
Skd: Okolice
trze¼wy inaczej napisa/a:
Ale to co jest w kubku to co inego ni¿ na fiszce.


po nalaniu lakieru do kupka zrób natrysk i porównaj go z t± fiszk± wed³ug której nala³e¶ lakier , a nie do kubka , zrób dwie fiszki na ma³ym ci¶nieniu i na du¿ym ci¶nieniu i porównaj skoro siedzisz na mieszalni to zrób to ! czekam co odpiszesz .

niema systemu idealnego tylko kolorysta siedz±cy na mieszalni dobrze go zna i wie co dolaæ do danego lakieru aby by³o ok -ma to w pamiêci ale to lata pracy na jednym systemie. :spoko:
_________________
Mieszalnia Lakierów

Frostt.pl
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-27, 09:32   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
lakierok napisa/a:
trze¼wy inaczej napisa/a:
Ale to co jest w kubku to co inego ni¿ na fiszce.


po nalaniu lakieru do kupka zrób natrysk i porównaj go z t± fiszk± wed³ug której nala³e¶ lakier , a nie do kubka , zrób dwie fiszki na ma³ym ci¶nieniu i na du¿ym ci¶nieniu i porównaj skoro siedzisz na mieszalni to zrób to ! czekam co odpiszesz .

niema systemu idealnego tylko kolorysta siedz±cy na mieszalni dobrze go zna i wie co dolaæ do danego lakieru aby by³o ok -ma to w pamiêci ale to lata pracy na jednym systemie. :spoko:

Pisa³em o tym we wcze¶niejszym po¶cie. To co w kubku jest takie same co natrysk. Natomiast nijak ma siê do fiszki na podstawie której by³o robione. System w którym ten problem wystêpuje na mniejsz± skalê, przy¶pieszy nam prace a wiêc zwiêkszy sprzeda¿.
 

lakierok 
Wysany: 2011-10-27, 09:43   
0
UP DOWN

Pomg: 9 razy
Posty: 423
Skd: Okolice
SIKKENS, DUPONT. SPIES HECKER.
_________________
Mieszalnia Lakierów

Frostt.pl
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-27, 09:45   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
lakierok napisa/a:
SIKKENS, DUPONT. SPIES HECKER.

Dziêki. Takich informacji szkam. Pozdrawiam
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-27, 10:18   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
lakierok napisa/a:
SIKKENS, DUPONT. SPIES HECKER.

A co s±dzisz o RM? Pracujesz na nim jak i na Novolu wiêc masz porównanie. Kiedy robisz na jednym a kiedy na drugim?
 

baqo 
Wysany: 2011-10-27, 11:17   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 1553
Skd: ko³obrzeg
lakierok napisa/a:
zrób dwie fiszki na ma³ym ci¶nieniu i na du¿ym ci¶nieniu i porównaj skoro siedzisz na mieszalni to zrób to ! czekam co odpiszesz .
Po to kto¶ wymy¶li³ manometr ,aby nie æwiczyæ takich rzeczy. Skoro sata zaleca dwie atmosfery przy pistoletach typu HVLP ,to nikt nie bedzie robi³ nim na trzech . Dlatego te¿ producent wykonuj±c natryski do odwzorowywania siê podczas dobierania koloru tego siê trzyma ,podaj±c równie¿ w kartach te same parametry.
Uwa¿am ¿e o tym wie ka¿dy ,kto ma styczno¶æ z lakiernictwem .
Minimalne ró¿nice mog± wyst±piæ aplikuj±c przez kilka ró¿nych lakierników ,ale to bardzo znikome ,lecz jest to czasami t³umaczenie na s³abo¶æ powtarzalno¶ci w systemie.

Ale to nie tylko lakiernik.
Trzeba siê zastanowiæ nad przygotowaniem samych pigmentów .Czy wyje¿d¿aj±c z fabryki maja powtarzalno¶æ ,czy s± odpowiednio wymieszane ,czy nie ma czê¶ci zbrylonej ,gdzie zostaje oddzielona ¿ywica po czym nie zgadza sie gramatura ,temperatura itp.

U kolegi trze¼wego natryskiem nic nie zmieni ,skoro spore ró¿nice s± ju¿ wy³apywane na tzw. kiju.
System do sprawdzenia i tyle :?:

Osobi¶cie pracujê naw³asnym mieszalniku DuPonta i n ie mam takich problemów . Zazwyczaj wszystko jest cieniowane ,ale czasami po lakierowaniu wezmê fiszke i porównam . Jest OK
 
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-27, 11:52   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
baqo napisa/a:
lakierok napisa/a:
zrób dwie fiszki na ma³ym ci¶nieniu i na du¿ym ci¶nieniu i porównaj skoro siedzisz na mieszalni to zrób to ! czekam co odpiszesz .
Po to kto¶ wymy¶li³ manometr ,aby nie æwiczyæ takich rzeczy. Skoro sata zaleca dwie atmosfery przy pistoletach typu HVLP ,to nikt nie bedzie robi³ nim na trzech . Dlatego te¿ producent wykonuj±c natryski do odwzorowywania siê podczas dobierania koloru tego siê trzyma ,podaj±c równie¿ w kartach te same parametry.
Uwa¿am ¿e o tym wie ka¿dy ,kto ma styczno¶æ z lakiernictwem .
Minimalne ró¿nice mog± wyst±piæ aplikuj±c przez kilka ró¿nych lakierników ,ale to bardzo znikome ,lecz jest to czasami t³umaczenie na s³abo¶æ powtarzalno¶ci w systemie.

Ale to nie tylko lakiernik.
Trzeba siê zastanowiæ nad przygotowaniem samych pigmentów .Czy wyje¿d¿aj±c z fabryki maja powtarzalno¶æ ,czy s± odpowiednio wymieszane ,czy nie ma czê¶ci zbrylonej ,gdzie zostaje oddzielona ¿ywica po czym nie zgadza sie gramatura ,temperatura itp.

U kolegi trze¼wego natryskiem nic nie zmieni ,skoro spore ró¿nice s± ju¿ wy³apywane na tzw. kiju.
System do sprawdzenia i tyle :?:

Osobi¶cie pracujê naw³asnym mieszalniku DuPonta i n ie mam takich problemów . Zazwyczaj wszystko jest cieniowane ,ale czasami po lakierowaniu wezmê fiszke i porównam . Jest OK

W zasadzie drogie systemy nie maj± takich problemów, i o tym ju¿ wiadomo. Generalnie szukam czego¶ co niekoniecznie wychodzi z fiszki od strza³a, ale ¿eby fiszka pokrywa³a siê z tym co jest na kiju. Reszte ogarniemy. Jaka¶ sugestia w Twojej strony w kierunku czego¶ tañszego?
 

NOVOL SUPPORT 
Wysany: 2011-10-27, 15:31   
0
UP DOWN
PN.-PT. 7:30-15:30


Posty: 83
Mam tylko jedn± uwagê techniczn±: bardzo proszê o zmianê nazwy w±tku (autora lub administratora) poniewa¿ niewiele wspólnego ma z tre¶ci± ca³o¶ci a godzi w nasze dobre imiê. Autor sam zaznacza i¿ ¼le zatytu³owa³ w±tek wiêc bardzo go proszê o zmianê, maj±c nadziejê, ¿e pamiêta jak ogromn± pomoc otrzyma³ od naszej firmy. Pozdrawiam!
_________________
NOVOLCustomerNETSupport. CarColorIT. NOVOL IT
 
 

Lackdoctor 
Wysany: 2011-10-27, 16:10   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
NOVOL SUPPORT napisa/a:
lub administratora)

To zadanie dla admina lub moderatora.

trze¼wy inaczej, juz nie zmieni tre¶ci postu ani tytu³u tematu.
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-27, 16:57   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
NOVOL SUPPORT napisa/a:
Mam tylko jedn± uwagê techniczn±: bardzo proszê o zmianê nazwy w±tku (autora lub administratora) poniewa¿ niewiele wspólnego ma z tre¶ci± ca³o¶ci a godzi w nasze dobre imiê. Autor sam zaznacza i¿ ¼le zatytu³owa³ w±tek wiêc bardzo go proszê o zmianê, maj±c nadziejê, ¿e pamiêta jak ogromn± pomoc otrzyma³ od naszej firmy. Pozdrawiam!

Uk³ony za pomoc w organizacji firmy nale¿± siê w stronê Waszego dystrybutora. Nie zaznaczy³em te¿ w ¿adnym z postów, ¿e ¼le zatytu³owa³em swój w±tek. Celowo zada³em takie pytanie w oczekiwaniu na rzeczow± dyskusjê. Zamiast niej same posty od pracowników NOVOLA pisz±cych oficjalnie lub mniej oficjalnie, oraz burzowe chmury nadci±gaj±ce od strony Komornik. W³asnie dlatego, co s³usznie Pan zauwa¿y³, zadane przeze mnie pytanie "niewiele wspólnego ma z tre¶ci± ca³o¶ci", chocia¿ moje zamiary i oczekiwania przedstawi³em otwieraj±c temat. Poza tym twierdze stanowczo, ¿e Wasze produkty s± wysokiej jako¶ci i dobrze siê sprzedaj±, ale w kubku nie to samo co na fiszce, a tego szukam. Paradoskalnie, Wasze produkty sprzedaj± siê tak dobrze, ¿e system Spectral wymaga niewspó³miernie du¿ego do¶wiadczenia od kolorysty, do do¶wiadczenia którym dysponuje mój kolorysta. Dlatego szukam czego¶ innego.
 

NOVOL SUPPORT 
Wysany: 2011-10-27, 19:26   
0
UP DOWN
PN.-PT. 7:30-15:30


Posty: 83
Gdyby oczekiwa³ Pan rzeczowej odpowiedzi to tytu³ w±tku brzmia³by: "Spectral - inaczej na fiszce, inaczej w kubku." W za³o¿eniu tego postu zupe³nie nie o to chodzi³o. Zreszt± widaæ to po wpisach. Wszyscy u¿ytkownicy napisali Panu, ¿e nie istnieje system, który w 100% przypadków odwzorowuje fiszkê a Pan w kó³ko powtarza pytanie o taki system. Ka¿dy system mieszalnikowy (nasz czy konkurencji) skierowany jest dla profesjonalistów. Niestety lakiernictwo to nie tylko mieszanie farby kijem w wiadrze ale równie¿ ogrom wiedzy, którym trzeba dysponowaæ i na co dzieñ z niego korzystaæ. Mo¿e warto by³o pomy¶leæ o szkoleniach przed otwarciem mieszalni - organizowanych zreszt± kilkukrotnie dla u¿ytkowników forum.
_________________
NOVOLCustomerNETSupport. CarColorIT. NOVOL IT
 
 

senior
Wysany: 2011-10-27, 21:22   
0
UP DOWN

Pomg: 8 razy
Posty: 415
Witam.
Szanowni Panowie mo¿e aby posz³o szybciej uporz±dkujmy sami nie tyle temat co g³ówny dylemat. Dylematem tym nie jest dobarwienie tylko rzekoma niezgodno¶æ fliszki z natryskiem próbnym lakieru rozlanego i wymieszanego wed³ug receptury. TAK? TAK. {kubkiem siê nawet nie sugerujemy bo to bezsens} Wiêc tylko na tym siê skupmy. I tak wszystkie pytania do TRZE¬WEGO i niech odpisze konkretnie w punktach na ka¿de z nich nic wiêcej nie dodaj±c:

PRODUKT:
1- w jakich warunkach stoi ca³± dobê mieszalnik?
2- czy jest mieszany zgodnie z zaleceniami producenta?
3- jakie ¶rednie ilo¶ci wagowe baz s± rozlewane?
NATRYSKI:
3- do natrysków jakim rozcieñczalnikiem i w jakich proporcjach jest mieszana baza?
4- na czym natryski s± wykonywane?
5- jakim pistoletem: marka, model, typ, dysza, ci¶nienie wej¶ciowe, nastawy szeroko¶ci strumienia i dawki lakieru?
6- odleg³o¶æ pistoletu od elementu testowego?
7- ilo¶æ warstw i jakie s±: mokro, sucho, wypylone?
8- czasy odparowania? Wszystko.
9- jaki lakier bezbarwny?
10- czy i czym, oraz je¶li, to jak rozcieñczony?
11- jakim pistoletem choæ to niby mniej wa¿ne ale....
12- sposób aplikacji lakieru bezbarwnego: ilo¶æ warstw.... {w±tek opisywany w innym temacie....}
13- kolor nie pasuje na mokro czy po podsuszeniu bo w zale¿no¶ci od koloru mog± byæ ró¿nice i to wielkie {najwiêksze moje ró¿nice: kolor po lakierowaniu by³ do¶æ krwisto bordowy a po wyschniêciu ewidentny br±z, czy te¿ np. po polakierowaniu krwista czerwieñ a po wyschniêciu bordo...}
INNE:
14- czy ktokolwiek kto dosta³ od Was bazê bez korygowania receptury wróci³ z reklamacj± ¿e kolor mu nie wszed³?

Je¶li czego¶ na szybko zapomnia³em to poprawcie.

Reszta je¶li chodzi o dobarwianie jest tu nie wa¿na. Tu problem jest tylko jeden:
- czy kolor box jest do dupy?
- czy kolorystka nie potrafi rozlaæ koloru wg. receptury?
- czy nie potraficie robiæ natrysków próbnych?

Poza tym:
- kolorów nie dobiera siê do klapek tylko do elementów lakierowanych - czyli je¶li s± wymieniane to kolor ma do starych byæ dobierany a je¶li do klapki to ju¿ tylko na ryzyko klienta.
- nie ma czego¶ takiego jak "na ostro" - to tylko na odpowiedzialno¶æ klienta / ale oczywi¶cie nie znaczy to ¿e do bia³ego auta mam dostaæ sraczkowata bazê.
- nie ma mo¿liwo¶ci idealnie dobraæ koloru do setki bazy !!! Im wiêksza jej ilo¶æ tym wiêksze prawdopodobieñstwo pasowalno¶ci z kolor boxem, a im mniej ..... Dlatego te¿ przy takich ¶miesznych minimalnych ilo¶ciach TYM BARDZIEJ patrz punkt wy¿ej.
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-28, 09:10   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
NOVOL SUPPORT napisa/a:
Gdyby oczekiwa³ Pan rzeczowej odpowiedzi to tytu³ w±tku brzmia³by: "Spectral - inaczej na fiszce, inaczej w kubku." W za³o¿eniu tego postu zupe³nie nie o to chodzi³o. Zreszt± widaæ to po wpisach. Wszyscy u¿ytkownicy napisali Panu, ¿e nie istnieje system, który w 100% przypadków odwzorowuje fiszkê a Pan w kó³ko powtarza pytanie o taki system. Ka¿dy system mieszalnikowy (nasz czy konkurencji) skierowany jest dla profesjonalistów. Niestety lakiernictwo to nie tylko mieszanie farby kijem w wiadrze ale równie¿ ogrom wiedzy, którym trzeba dysponowaæ i na co dzieñ z niego korzystaæ. Mo¿e warto by³o pomy¶leæ o szkoleniach przed otwarciem mieszalni - organizowanych zreszt± kilkukrotnie dla u¿ytkowników forum.

Oczywi¶cie, szanuje Pana zdanie choæ siê z nim nie zgadzam. Pacyfikowanie moich postów i wykazywanie, ¿e siê nie znam i porwa³em siê z motyk± na ksiê¿yc mo¿e i ma sens. Nie zmienia to faktu, ¿e problem znacie bardzo dobrze i nawet podobno pracujecie nad tym ¿eby ograniczyæ jego skalê. Gdybym przed kupnem mieszalnika otrzyma³ informacjê, ¿e system jest bardzo wymagaj±cy a tym samym czasoch³ony dla kolorystów bez wieloletniego do¶wiadczenia, wysoce prawdopodobne, ¿e podj±³bym inn± decyzjê o zakupie. Chyba nie uwa¿a Pan, ¿e kupi³em mieszalnik po to ¿eby sobie ponarzekaæ i stworzyæ sztuczny problem. Ci "wszyscy u¿ytkownicy" jak to Pan okre¶li³, napisali ró¿ne rzeczy: ¿e lamntuje jak baba, ¿e ¼le prowadzê firmê, ¿e kolorystka siê nie nadaje, ¼le ¼le ¼le, itd. Cieszê siê je¿eli mog³em komu¶ poprawiæ samopoczucie. Ale znalaz³y siê te¿ interesuj±ce mnie informacje, a w takim celu stworzy³em temat i za te informacje dziêkujê.
  
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-28, 09:24   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
senior napisa/a:
Witam.
Szanowni Panowie mo¿e aby posz³o szybciej uporz±dkujmy sami nie tyle temat co g³ówny dylemat. Dylematem tym nie jest dobarwienie tylko rzekoma niezgodno¶æ fliszki z natryskiem próbnym lakieru rozlanego i wymieszanego wed³ug receptury. TAK? TAK. {kubkiem siê nawet nie sugerujemy bo to bezsens} Wiêc tylko na tym siê skupmy. I tak wszystkie pytania do TRZE¬WEGO i niech odpisze konkretnie w punktach na ka¿de z nich nic wiêcej nie dodaj±c:

PRODUKT:
1- w jakich warunkach stoi ca³± dobê mieszalnik?
2- czy jest mieszany zgodnie z zaleceniami producenta?
3- jakie ¶rednie ilo¶ci wagowe baz s± rozlewane?
NATRYSKI:
3- do natrysków jakim rozcieñczalnikiem i w jakich proporcjach jest mieszana baza?
4- na czym natryski s± wykonywane?
5- jakim pistoletem: marka, model, typ, dysza, ci¶nienie wej¶ciowe, nastawy szeroko¶ci strumienia i dawki lakieru?
6- odleg³o¶æ pistoletu od elementu testowego?
7- ilo¶æ warstw i jakie s±: mokro, sucho, wypylone?
8- czasy odparowania? Wszystko.
9- jaki lakier bezbarwny?
10- czy i czym, oraz je¶li, to jak rozcieñczony?
11- jakim pistoletem choæ to niby mniej wa¿ne ale....
12- sposób aplikacji lakieru bezbarwnego: ilo¶æ warstw.... {w±tek opisywany w innym temacie....}
13- kolor nie pasuje na mokro czy po podsuszeniu bo w zale¿no¶ci od koloru mog± byæ ró¿nice i to wielkie {najwiêksze moje ró¿nice: kolor po lakierowaniu by³ do¶æ krwisto bordowy a po wyschniêciu ewidentny br±z, czy te¿ np. po polakierowaniu krwista czerwieñ a po wyschniêciu bordo...}
INNE:
14- czy ktokolwiek kto dosta³ od Was bazê bez korygowania receptury wróci³ z reklamacj± ¿e kolor mu nie wszed³?

Je¶li czego¶ na szybko zapomnia³em to poprawcie.

Reszta je¶li chodzi o dobarwianie jest tu nie wa¿na. Tu problem jest tylko jeden:
- czy kolor box jest do dupy?
- czy kolorystka nie potrafi rozlaæ koloru wg. receptury?
- czy nie potraficie robiæ natrysków próbnych?

Poza tym:
- kolorów nie dobiera siê do klapek tylko do elementów lakierowanych - czyli je¶li s± wymieniane to kolor ma do starych byæ dobierany a je¶li do klapki to ju¿ tylko na ryzyko klienta.
- nie ma czego¶ takiego jak "na ostro" - to tylko na odpowiedzialno¶æ klienta / ale oczywi¶cie nie znaczy to ¿e do bia³ego auta mam dostaæ sraczkowata bazê.
- nie ma mo¿liwo¶ci idealnie dobraæ koloru do setki bazy !!! Im wiêksza jej ilo¶æ tym wiêksze prawdopodobieñstwo pasowalno¶ci z kolor boxem, a im mniej ..... Dlatego te¿ przy takich ¶miesznych minimalnych ilo¶ciach TYM BARDZIEJ patrz punkt wy¿ej.

Witam. Mam ¶wiadomo¶æ, ¿e pytanie które Pan zada³ punkt po punkcie to kluczowe dla efektu koñcowego aspekty. Dorabiamy ró¿ne ilo¶ci, ale autobusów nikt u nas nie maluje. Prosze o sugestiê co Pan kupi³by do swojej mieszalni, lub co Pan ma w swojej mieszalni?
 

Siekiera
Wysany: 2011-10-28, 10:09   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Czym d³u¿ej ta dyskusja sie ci±gnie tym bardziej nie rozumiem twojego podejscia. Ci±gle chcesz ¿eby podawaæ ci nazwy mieszalników które maj± "to samo w kubku co i na fiszce" bo rozumiem ¿e robisz ankiete. I co jak ju¿ nazbierasz 20-30 odpowiedzi to pojedziesz i kupisz mieszalnik który wygra³? Ja nie wierzê ¿e w ten sposób dokonasz dobrego wyboru. To po pierwsze a po drugie to dalej mam wra¿enie ¿e robisz b³ad upieraj±c siê na ten kubek. Ju¿ ci tu ludzie pisali ¿e nie têdy droga.

¯eby ci u³atwiæ wybór wymieniê ci mieszalniki dostepne w polsce:

ivat, sikkens, nexa, gespaint, helios, lesonal, du pont, lechler, spies hecker, spectral, de beer, haya, standox, max mayer, pro spray, ppg, salcomix, rm, monopol, scott warren, profix, selemix, dyna, glasurit,

Jak cos pomin±³em to dopiszcie.
 

Lackdoctor 
Wysany: 2011-10-28, 10:32   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
trze¼wy inaczej napisa/a:
Mam ¶wiadomo¶æ,

W³asnie tu tkwi problem, bo jej nie masz.
I na zadane pytania seniora odpowiedzia³es ja blondynka
trze¼wy inaczej napisa/a:
Dorabiamy ró¿ne ilo¶ci, ale autobusów nikt u nas nie maluje.

Dlatego obserwuj±c Twoje poczynania i uparcie zadawane pytanie
Siekiera napisa/a:
to samo w kubku co i na fiszce"

zmieñ mieszalnik na barwienie farb typu ¶nie¿ka.
Tam bêdzie pro¶ciej i ³atwiej to ogarniesz. ^^
Zg³osi³em do admnistracji temat, ale tu jako¶ to siê dziwnie d³ugo odbywa.
Temat w±tku jest bzdurny i reszta w±tku potwierdza wiedzê autora.
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-28, 11:03   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Lackdoctor napisa/a:
trze¼wy inaczej napisa/a:
Mam ¶wiadomo¶æ,

W³asnie tu tkwi problem, bo jej nie masz.
I na zadane pytania seniora odpowiedzia³es ja blondynka
trze¼wy inaczej napisa/a:
Dorabiamy ró¿ne ilo¶ci, ale autobusów nikt u nas nie maluje.

Dlatego obserwuj±c Twoje poczynania i uparcie zadawane pytanie
Siekiera napisa/a:
to samo w kubku co i na fiszce"

zmieñ mieszalnik na barwienie farb typu ¶nie¿ka.
Tam bêdzie pro¶ciej i ³atwiej to ogarniesz. ^^
Zg³osi³em do admnistracji temat, ale tu jako¶ to siê dziwnie d³ugo odbywa.
Temat w±tku jest bzdurny i reszta w±tku potwierdza wiedzê autora.

Dziêkujê za sugestiê, jednak ¶nie¿ka nie ma lakierów samochodowych. Ale mi³o, ¿e starasz siê mi pomóc. Przypomne, ¿e sam z 3 systemów (w tym Novola) wybra³by¶ DeBeer i nawet chcia³e¶ podes³aæ mi numer do przedstawiciela. Potem przyzna³e¶, ¿e nie znasz Novola ale zg³aszasz temat do usuniêcia jako bzdurny przez w±tpliw± wiedzê jego autora. Zabieraj±c g³os w dyskusji, wnios³e¶ swoje zdanie, ¿e wolisz DeBeer i nawet to uzasadni³e¶ porównuj±c do Heliosa. Niestety nie mo¿esz odnie¶æ siê do ró¿nicy miêdzy DeBeer a Spectral, ale mimo to nadal uczestniczysz w dyskusji. Je¿eli moje posty denerwuj± Ciê, po prostu ich nie czytaj. Je¿eli szef ka¿e Ci pisaæ, b±d¼ bardziej uprzejmy.
 

gugun 
Wysany: 2011-10-28, 13:02   
0
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
wiecie co analizujac temat dochodze do wniosku ze piszecie tu o sprawach niemozliwych normalnie...:) kolorystka troche moze slaba jest najprawdopodobniej no ale sluchajcie po to jest np 5alternatyw danego koloru minimalnie sie od siebie rozniacych zeby wybrac odcien najbardziej pasujacy...a skoro wybierasz alt5 a po natrysku wychodzi ci prawie alt1 to cos jest nie tak chyba???oczywiscie natrysk moze sie minimalnie roznic w zaleznosci od tego jak rozcieczona baza jakie cisnienie itp zgadzam sie ale jak widac golym okiem ze w kubku jest zupelnie cos innego to jaki jest tego sens,zgodzilbym sie z wami ze to byc moze jest wina kolegi jakby mial warsztat ze swoim mieszalnikiem i mu zle wychodzilo ale skoro na 10sprzedanych farb 10praktycznie wraca to co??nikt nie potrafi prawidlowo lakierowac w kolegi okolicy???wiadomo 100% nikt nie oczekuje no ale jesli to co w kubku pasi w 50-60% do fiszki to co to za receptury??i po co te fiszki podgladowe???skoro kolorysta samemu moze sobie umieszac jak sie zna jakiegos mixa co bedzie lepiej pasowal niz kolor z receptury??a co do kolorysty to ok wiedze musi miec wrazie gdyby trzeba bylo dobarwic kolor,ale to powinny byc przypadki sporadyczne 1/10 gdzie odcien dosc duzo odbiega od tego co powinno byc a nie 9 przypadkow na 10 trzeba krecic samemu,wiec nie rozumiem waszego oburzenia ze zle pytanie czy nie natemat bo sami byscie nie chcieli byc w sytuacji ze jedziecie do mieszalni wybieracie fiszke ktora pasi na 100% w domu bierzecie sie za lakierowanie a golym okiem widac ze jest inna farba i nie ma sensu az robic natrysku...wiec odpowiadajac na pytanie glowne odpowiadam:jesli jest tak jak piszesz to tak,to byla strata kasy!!!nie mam nic do novola bo nie mam i nie obrazac sie ale skoro calosc az tak odbiega to powinniscie to sprawdzic zmienic receptury czy tez wydrukowac nowe fiszki bo co to kogo obchodzi ile komus pomogliscie skoro sprzedaliscie mu towar do d*** bo wychodzi na to ze tak jest a wy nie wiem dlaczego sie sprzeczacie zamiast umowic sie z gosciem,jechac kulturalnie do niego,zbadac problem i sprobowac naprawic w jakikolwiek sposob problem o ile on wystepuje.
 
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-28, 13:10   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
gugun napisa/a:
wiecie co analizujac temat dochodze do wniosku ze piszecie tu o sprawach niemozliwych normalnie...:) kolorystka troche moze slaba jest najprawdopodobniej no ale sluchajcie po to jest np 5alternatyw danego koloru minimalnie sie od siebie rozniacych zeby wybrac odcien najbardziej pasujacy...a skoro wybierasz alt5 a po natrysku wychodzi ci prawie alt1 to cos jest nie tak chyba???oczywiscie natrysk moze sie minimalnie roznic w zaleznosci od tego jak rozcieczona baza jakie cisnienie itp zgadzam sie ale jak widac golym okiem ze w kubku jest zupelnie cos innego to jaki jest tego sens,zgodzilbym sie z wami ze to byc moze jest wina kolegi jakby mial warsztat ze swoim mieszalnikiem i mu zle wychodzilo ale skoro na 10sprzedanych farb 10praktycznie wraca to co??nikt nie potrafi prawidlowo lakierowac w kolegi okolicy???wiadomo 100% nikt nie oczekuje no ale jesli to co w kubku pasi w 50-60% do fiszki to co to za receptury??i po co te fiszki podgladowe???skoro kolorysta samemu moze sobie umieszac jak sie zna jakiegos mixa co bedzie lepiej pasowal niz kolor z receptury??a co do kolorysty to ok wiedze musi miec wrazie gdyby trzeba bylo dobarwic kolor,ale to powinny byc przypadki sporadyczne 1/10 gdzie odcien dosc duzo odbiega od tego co powinno byc a nie 9 przypadkow na 10 trzeba krecic samemu,wiec nie rozumiem waszego oburzenia ze zle pytanie czy nie natemat bo sami byscie nie chcieli byc w sytuacji ze jedziecie do mieszalni wybieracie fiszke ktora pasi na 100% w domu bierzecie sie za lakierowanie a golym okiem widac ze jest inna farba i nie ma sensu az robic natrysku...wiec odpowiadajac na pytanie glowne odpowiadam:jesli jest tak jak piszesz to tak,to byla strata kasy!!!nie mam nic do novola bo nie mam i nie obrazac sie ale skoro calosc az tak odbiega to powinniscie to sprawdzic zmienic receptury czy tez wydrukowac nowe fiszki bo co to kogo obchodzi ile komus pomogliscie skoro sprzedaliscie mu towar do d*** bo wychodzi na to ze tak jest a wy nie wiem dlaczego sie sprzeczacie zamiast umowic sie z gosciem,jechac kulturalnie do niego,zbadac problem i sprobowac naprawic w jakikolwiek sposob problem o ile on wystepuje.

Dziêki za zrozumienie problemu.
 

NOVOL SUPPORT 
Wysany: 2011-10-28, 13:23   
0
UP DOWN
PN.-PT. 7:30-15:30


Posty: 83
No có¿... W³a¶ciwie tak - ³atwiej jest obra¿aæ firmê ni¿ zg³osiæ siê do niej po pomoc. Wszyscy nasi technicy chêtnie by z Panem porozmawiali ale widzê, ¿e tutaj nie chodzi o wyja¶nienie problemu. Powodzenia w takim razie. Pozdrawiam!
_________________
NOVOLCustomerNETSupport. CarColorIT. NOVOL IT
 
 

lakierok 
Wysany: 2011-10-28, 13:30   
0
UP DOWN

Pomg: 9 razy
Posty: 423
Skd: Okolice
trze¼wy inaczej ja biorê w novolu i sa fiszki które wchodz± na szcza³a ale zalezy tez od kolorysty np . robi³em reno scenik 2003 i by³t trze odcienie i go¶æ wybra³ z³± fiszk± pojecha³em drugi raz wzio³em naimniej czerwon± i posz³o super, rozumiem Twój problem

jak ja bym mia³ braæ mieszalnik na sklep przy warsztacie to bêdê rozpatrywa³ pomiêdzy NOVOL DuPONT a AUTOCOLOR ale pierw wywiad ¶rodowiskowy dojazd do przedstawicieli, mam kilka kolorów popisane, kilka wycinek z karoserii posprawdzam przeanalizuje i wtedy cena i decyzja
  
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-28, 13:31   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
NOVOL SUPPORT napisa/a:
No có¿... W³a¶ciwie tak - ³atwiej jest obra¿aæ firmê ni¿ zg³osiæ siê do niej po pomoc. Wszyscy nasi technicy chêtnie by z Panem porozmawiali ale widzê, ¿e tutaj nie chodzi o wyja¶nienie problemu. Powodzenia w takim razie. Pozdrawiam!

Pozwoli³em sobie zadzwoniæ do Waszego laboratorium we W³oc³awku zanim zacz±³em dyskusje na forum. Dowiedzia³em siê, ¿e problem jest i z nim walczycie. W czym mo¿e pomóc mi technik Novola skoro system kuleje? Zatrudni siê u mnie? Prosze realnie spojrzeæ na problem a nie udawaæ, ¿e kto¶ tu u¿ala siê bez powodu.
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-28, 13:32   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
lakierok napisa/a:
trze¼wy inaczej ja biorê w novolu i sa fiszki które wchodz± na szcza³a ale zalezy tez od kolorysty np . robi³em reno scenik 2003 i by³t trze odcienie i go¶æ wybra³ z³± fiszk± pojecha³em drugi raz wzio³em naimniej czerwon± i posz³o super, rozumiem Twój problem

jak ja bym mia³ braæ mieszalnik na sklep przy warsztacie to bêdê rozpatrywa³ pomiêdzy NOVOL DuPONT a AUTOCOLOR ale pierw wywiad ¶rodowiskowy dojazd do przedstawicieli, mam kilka kolorów popisane, kilka wycinek z karoserii posprawdzam przeanalizuje i wtedy cena i decyzja

Ja w³a¶nie staram siê zrobiæ wywiad ¶rodowiskowy, ale nie wszyscy chc± to zrozumieæ.
 

lakierok 
Wysany: 2011-10-28, 13:40   
0
UP DOWN

Pomg: 9 razy
Posty: 423
Skd: Okolice
trze¼wy inaczej napisa/a:
lakierok napisa/a:
trze¼wy inaczej ja biorê w novolu i sa fiszki które wchodz± na szcza³a ale zalezy tez od kolorysty np . robi³em reno scenik 2003 i by³t trze odcienie i go¶æ wybra³ z³± fiszk± pojecha³em drugi raz wzio³em naimniej czerwon± i posz³o super, rozumiem Twój problem

jak ja bym mia³ braæ mieszalnik na sklep przy warsztacie to bêdê rozpatrywa³ pomiêdzy NOVOL DuPONT a AUTOCOLOR ale pierw wywiad ¶rodowiskowy dojazd do przedstawicieli, mam kilka kolorów popisane, kilka wycinek z karoserii posprawdzam przeanalizuje i wtedy cena i decyzja

Ja w³a¶nie staram siê zrobiæ wywiad ¶rodowiskowy, ale nie wszyscy chc± to zrozumieæ.


robi±c tak± nagonkê nie u³atwiasz sobie zadania i wcale bym siê nie zdziwi³ jak by Ci mieszalnik zabrali ?
 

gugun 
Wysany: 2011-10-28, 15:17   
0
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
NOVOL SUPPORT napisa/a:
No có¿... W³a¶ciwie tak - ³atwiej jest obra¿aæ firmê ni¿ zg³osiæ siê do niej po pomoc. Wszyscy nasi technicy chêtnie by z Panem porozmawiali ale widzê, ¿e tutaj nie chodzi o wyja¶nienie problemu. Powodzenia w takim razie. Pozdrawiam!
no nie ma co ukrywac ze tego typu podejscie bylo by najbardziej odpowiednie w tego typu sytuacji,skoro wy podeszliscie z tego co wiadomo juz do goscia powaznie to zapewne tego samego oczekiwaliscie od niego...
trze¼wy inaczej napisa/a:
Pozwoli³em sobie zadzwoniæ do Waszego laboratorium we W³oc³awku zanim zacz±³em dyskusje na forum. Dowiedzia³em siê, ¿e problem jest i z nim walczycie
no i sprawa wyjasniona...skoro sami ci powiedzieli ze system kuleje tzn ze ktos juz sie za to wzial i pracuje nad zmianami zeby bylo ok,wiec pozostaje czekac wydaje mi sie w takim razie i mieszac na ryzyko tego co kupuje.za jakis czas beda poprawki i bedzie ok...ale inny mieszalnik jak najbardziej oprocz tego co masz zeby bylo z czego wybierac...
 
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-28, 15:20   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
gugun napisa/a:
NOVOL SUPPORT napisa/a:
No có¿... W³a¶ciwie tak - ³atwiej jest obra¿aæ firmê ni¿ zg³osiæ siê do niej po pomoc. Wszyscy nasi technicy chêtnie by z Panem porozmawiali ale widzê, ¿e tutaj nie chodzi o wyja¶nienie problemu. Powodzenia w takim razie. Pozdrawiam!
no nie ma co ukrywac ze tego typu podejscie bylo by najbardziej odpowiednie w tego typu sytuacji,skoro wy podeszliscie z tego co wiadomo juz do goscia powaznie to zapewne tego samego oczekiwaliscie od niego...
trze¼wy inaczej napisa/a:
Pozwoli³em sobie zadzwoniæ do Waszego laboratorium we W³oc³awku zanim zacz±³em dyskusje na forum. Dowiedzia³em siê, ¿e problem jest i z nim walczycie
no i sprawa wyjasniona...skoro sami ci powiedzieli ze system kuleje tzn ze ktos juz sie za to wzial i pracuje nad zmianami zeby bylo ok,wiec pozostaje czekac wydaje mi sie w takim razie i mieszac na ryzyko tego co kupuje.za jakis czas beda poprawki i bedzie ok...ale inny mieszalnik jak najbardziej oprocz tego co masz zeby bylo z czego wybierac...

Inny ale jaki? co proponujesz? Podobno w DeBeer problem istnieje na du¿o mniejsz± skalê. Kto¶ mo¿e to potwierdziæ lub zaprzeczyæ?
 

gugun 
Wysany: 2011-10-28, 15:29   
0
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
trze¼wy inaczej napisa/a:
Podobno w DeBeer problem istnieje na du¿o mniejsz± skalê. Kto¶ mo¿e to potwierdziæ lub zaprzeczyæ?
jest ok poza drobnymi wyjatkami ale ogolnie pasi ladnie i cenowo tez tanio wychodzi,a z drozszych to dupont rm itp ja moge sie wypowiedziec na temat debeera ze wmiare ok bo jest w 1 mieszalni i biore czasem po fiszkach bo rozlewaja babki ktore nie dobarwiaja i jest ok,w drugiej mam ivate czego nie polecam bo jeszcze nigdy nie przypasilo chociaz w 80-90% w 3 maja dyne-gesta,tania,ale nie wszystko pasi,lesonal ciut drozszy pasi wiekszosc ladnie z tym ze zadka dosyc a co za tym idzie malo wydajna i duponta jak juz z tych tanszych nie pasi to dupont zawsze pewniak z tym ze najdrozszy...no chociaz zdarzaja sie wyjatki jak np 147 z opla gdzie dupont nie wchodzi bardziej dyna czy lesonal ale to tylko sporadyczne przypadki
 
 

Siekiera
Wysany: 2011-10-28, 16:42   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
@trze¼wy inaczej, trochê z ciebie podar³em ³acha bo ¼le zacz±³e¶ z nami rozmawiaæ i uwa¿a³em ¿e nie zas³ugiwa³e¶ na wskazówki gdzie jest problem :roll:

Jednak chc±c nie chc±c dosta³e¶ tu ju¿ du¿o podpowiedzi a w nich by³a odpowied¼ na twój problem ale ty nawet tego nie zauwa¿y³e¶ tylko dalej ci±gniesz to swoje "który system ma to samo....",
nawet ludzi z novola zirytowa³e¶ którzy ci tak pomogli, choæ moim zdaniem niepotrzebnie siê z toba wdaj± w dyskusje

Do rzeczy, je¿eli prawdziwe jest to co napisa³e¶:

trze¼wy inaczej napisa/a:
Generalnie sposób w jaki robimy natryski, jest bez znaczenia, bo farba w kubku ma inny odcieñ ni¿ na fiszce wiêc automatycznie natrysk te¿ ma inny odcieñ ni¿ fiszka


i "kolorystka" poprzestaje na zmieszaniu koloru bo ocenia "ku...wa znów w kubku wysz³o inaczej ni¿ na fiszce" i w tym momencie zamiast zrobiæ prawid³owy natrysk to zabiera siê za korektê, niestety ale robi

MASAKRYCZNY B£¡D


ona nie rozumie jak zbudowany jest lakier bazowy, skoro jest w tej chwili na szkoleniu to mo¿e jej to wyt³umacz±, jak bêd± jeszcze mieli ochotê z ni± gadaæ

za³o¿ê siê ¿e skoro robi tylko 4 farby dziennie to do ka¿dej z nich wsadza swe pazurki nie maj±c zielonego pojêcia o tym który pigment w któr± stronê ci±gnie kolor, które ziarno ¶ciemnia, które rozja¶nia itd itp. To s± podstawy dobarwiania ale niestety nie ucz± tego na szkoleniach kolorystycznych, przynajmniej nie s³ysza³em ¿eby tak by³o, do tego ka¿dy dochodzi sam po miesi±cach, latach pracy na danym systemie.

@trze¼wy pogód¼ siê z tym wreszcie ¿e twoim problemem nie jest system tylko dziewczyna bez do¶wiadczenia któr± zatrudni³e¶ do mieszalni.

Pytanie takie, ma nalaæ 200 ml bazy wiêc co wtedy robi?

¯eby ciê nie mêczyæ to ja napiszê odpowied¼ a tylko napisz TAK lub NIE

"znajduje po numerze lub na piechotê fiszkê, wklepuje w program odpowiedni nr, markê, system, nawa¿anie (objêto¶ciowo/wagowo) + (narastaj±co/bezwzglêdnie), wklepuje ilo¶æ 200 ml, zatwierdza i rozpoczyna nawa¿anie"

TAK czy NIE ????????????

¿eby¶ siê nie wykrêca³ jej nieobecno¶ci± to powiedz jak ty to robisz bo pisa³e¶ ¿e siedzisz sam w mieszalni i ty mieszasz. Bardzo jestem ciekawy odpowiedzi.
 

Siekiera
Wysany: 2011-10-28, 17:13   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
gugun napisa/a:
trze¼wy inaczej napisa/a:
Podobno w DeBeer problem istnieje na du¿o mniejsz± skalê. Kto¶ mo¿e to potwierdziæ lub zaprzeczyæ?
jest ok poza drobnymi wyjatkami ale ogolnie pasi [...] a z drozszych to dupont rm itp ja moge sie wypowiedziec na temat debeera ze wmiare ok bo jest w 1 mieszalni i biore czasem po fiszkach bo rozlewaja babki ktore nie dobarwiaja i jest ok,w drugiej mam ivate czego nie polecam bo jeszcze nigdy nie przypasilo chociaz w 80-90% w 3 maja dyne-gesta,tania,ale nie wszystko pasi,lesonal ciut drozszy pasi wiekszosc ladnie z tym ze zadka dosyc a co za tym idzie malo wydajna i duponta jak juz z tych tanszych nie pasi to dupont zawsze pewniak z tym ze najdrozszy...no chociaz zdarzaja sie wyjatki jak np 147 z opla gdzie dupont nie wchodzi bardziej dyna czy lesonal ale to tylko sporadyczne przypadki


no¿ kurde @gugun jak tak napiszesz ¿e to pasi a tamto nie pasi, wymieniaj±c przy tym 6 systemów gdzie tylko przy jednym zaznaczasz ¿e babki nie dobarwiaj± to zastanów siê jak± warto¶æ ma taka informacja?????

Przecie¿ baza o tym samym numerze z tego samego systemu kupiona w 5 ró¿nych mieszalniach bêdzie pasowa³a albo nie!!!!!!!!!!!! wiêc pisanie to pasi a to nie pasi nie pisz±c nic czy korygowane czy nie to nie ma sensu. To tylko wprowadzanie jeszcze wiêkszego zamêtu.
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-28, 17:17   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Siekiera napisa/a:
@trze¼wy inaczej, trochê z ciebie podar³em ³acha bo ¼le zacz±³e¶ z nami rozmawiaæ i uwa¿a³em ¿e nie zas³ugiwa³e¶ na wskazówki gdzie jest problem :roll:

Jednak chc±c nie chc±c dosta³e¶ tu ju¿ du¿o podpowiedzi a w nich by³a odpowied¼ na twój problem ale ty nawet tego nie zauwa¿y³e¶ tylko dalej ci±gniesz to swoje "który system ma to samo....",
nawet ludzi z novola zirytowa³e¶ którzy ci tak pomogli, choæ moim zdaniem niepotrzebnie siê z toba wdaj± w dyskusje

Do rzeczy, je¿eli prawdziwe jest to co napisa³e¶:

trze¼wy inaczej napisa/a:
Generalnie sposób w jaki robimy natryski, jest bez znaczenia, bo farba w kubku ma inny odcieñ ni¿ na fiszce wiêc automatycznie natrysk te¿ ma inny odcieñ ni¿ fiszka


i "kolorystka" poprzestaje na zmieszaniu koloru bo ocenia "ku...wa znów w kubku wysz³o inaczej ni¿ na fiszce" i w tym momencie zamiast zrobiæ prawid³owy natrysk to zabiera siê za korektê, niestety ale robi

MASAKRYCZNY B£¡D


ona nie rozumie jak zbudowany jest lakier bazowy, skoro jest w tej chwili na szkoleniu to mo¿e jej to wyt³umacz±, jak bêd± jeszcze mieli ochotê z ni± gadaæ

za³o¿ê siê ¿e skoro robi tylko 4 farby dziennie to do ka¿dej z nich wsadza swe pazurki nie maj±c zielonego pojêcia o tym który pigment w któr± stronê ci±gnie kolor, które ziarno ¶ciemnia, które rozja¶nia itd itp. To s± podstawy dobarwiania ale niestety nie ucz± tego na szkoleniach kolorystycznych, przynajmniej nie s³ysza³em ¿eby tak by³o, do tego ka¿dy dochodzi sam po miesi±cach, latach pracy na danym systemie.

@trze¼wy pogód¼ siê z tym wreszcie ¿e twoim problemem nie jest system tylko dziewczyna bez do¶wiadczenia któr± zatrudni³e¶ do mieszalni.

Pytanie takie, ma nalaæ 200 ml bazy wiêc co wtedy robi?

¯eby ciê nie mêczyæ to ja napiszê odpowied¼ a tylko napisz TAK lub NIE

"znajduje po numerze lub na piechotê fiszkê, wklepuje w program odpowiedni nr, markê, system, nawa¿anie (objêto¶ciowo/wagowo) + (narastaj±co/bezwzglêdnie), wklepuje ilo¶æ 200 ml, zatwierdza i rozpoczyna nawa¿anie"

TAK czy NIE ????????????

¿eby¶ siê nie wykrêca³ jej nieobecno¶ci± to powiedz jak ty to robisz bo pisa³e¶ ¿e siedzisz sam w mieszalni i ty mieszasz. Bardzo jestem ciekawy odpowiedzi.

Kolorystka jest ju¿ w drodze powrotnej, po szkoleniu. Jest bardzo zadowolona(uk³on w stronê Novola). Zda³a test kolorów bezb³êdnie a z racji moich wpisów objêto j± szczególnym nadzorem. W czasie æwieczeñ NIE STWIERDZONO aby robi³a co¶ nieprawid³owo. Zwrócono jej uwagê jedynie na to, ¿e za d³ugo siê zastanawia, ale ja akurat doceniam procesy my¶lowe. Ka¿dy jej krok by³ bacznie obserwowany bo przecie¿ ani ja, jako autor wpisów, ani ona, jako powód mojej decyzji, nie jeste¶my dla Novola anonimowi a wykazanie kolorystce, ¿e to jej wina, by³oby w tej sytuacji ca³kiem zasadne. Oczywi¶cie gdyby na szkoleniu okaza³o siê, ¿e niedowidzi a w czasie korygowania siêga po przypadkowe puszki z farb±, przyzna³ bym racje oponentom. Jako, ¿e jest inaczej, dalej trwam na swoim stanowisku. Mam nadzieje, ¿e szkolenie podniesie jako¶c jej pracy na tym systemie. Jest te¿ jedna rzecz o której nale¿y powiedzieæ bêd±c obiektywnym. Nasze k³opoty mog± byæ spowodowane oprogramowaniem które posiadamy. Nie wziêli¶my tego pod uwagê. Po jej powrocie i zainstalowaniu aktualnego programu który otrzyma³a, oka¿e siê czy problem znikn±³, zosta³ zredukowany, czy pozosta³ bez zmian.
 

Benos77
Wysany: 2011-10-28, 17:23   
0
UP DOWN

Posty: 133
Skd: Szczecin
Siekiera napisa/a:
TAK czy NIE ????????????

¿eby¶ siê nie wykrêca³ jej nieobecno¶ci± to powiedz jak ty to robisz

@Trze¼wy nie daj siê wkrêcaæ w takie pytania. Powiem Ci ¿e jak ma³o kto odpowiadasz bardzo logicznie i bez zbytnich emocji. Gr±¿±cy palec Novola jest wyczuwalny...
Z mojej strony polecam po³±czenie Spectrala z dro¿szym mieszalnikiem. U mnie Novol z Rm funkcjonuje od lat. Atutem Novola jest-cena a RM-pasowalno¶æ kolorystyczna i czas zrobienia koloru przez kolorystê. Z mojej strony (klienta) widzê sta³± poprawê je¶li chodzi o Spectrala, no i to wsparcie którego pewnie nigdzie nie dostaniesz w takim wydaniu i na tak± skalê.
 

Benos77
Wysany: 2011-10-28, 17:30   
0
UP DOWN

Posty: 133
Skd: Szczecin
trze¼wy inaczej napisa/a:
Kolorystka jest ju¿ w drodze powrotnej, po szkoleniu. Jest bardzo zadowolona(uk³on w stronê Novola)

Czyli jednak Novol zachowa³ klasê...My¶la³em raczej ¿e wróci pociêta ¿yletkami :D
 

Siekiera
Wysany: 2011-10-28, 18:45   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Benos77 napisa/a:
Siekiera napisa/a:
TAK czy NIE ????????????

¿eby¶ siê nie wykrêca³ jej nieobecno¶ci± to powiedz jak ty to robisz

@Trze¼wy nie daj siê wkrêcaæ w takie pytania.


A co to niby za wkrêcanie? Masz mieszalnik to pewnie pamiêtasz jak zaczyna³e¶ dobarwiaæ i wiesz ¿e mo¿na to zrobiæ z g³ow± albo bez g³owy. Jak ¼le siê zacznie zw³aszcza jak siê poznaje system to pó¼niej najczê¶ciej taki lakier mo¿e i¶æ na zlewki (w mieszalni) bo ty w
warsztacie wykorzystasz go sobie na spód i po problemie a we¼ w mieszalni powiedz klientowi ¿eby zap³aci³ za co¶ co jest do du...py.

Jak kto¶ nie jest pewien swoich umiejêtno¶ci to czasami lepiej ¿eby zostawi³ to co wychodzi z recepty ni¿ pcha³ tam ³apy.
A jak czytam trze¼wego to samo siê nasuwa ¿e dziewczyna luka³a do kubka i na tej podstawie podejmowa³a decyzjê czy dobarwiaæ czy nie. Ja wiem ¿e natryski nie s± przyjemne a na pewno czasoch³onne ale jak na mo¿na inaczej oceniæ lakier jak nie przez natrysk. Ca³y czas mówiê o pocz±tkach przygody z mieszaniem kolorów bo jak kto¶ po raz setny robi dan± receptê to wystarczy ¿e popatrzy na kija ¿eby oceniæ czy siê nie machn±³ w pigmentach, zatyka puszeczkê i do klienta. A ona jak zaczyna³a korygowaæ to pó¼niej ju¿ nie by³o wyj¶cia i trzeba by³o pewnie wybijaæ na zmianê kolory a czas lecia³.

Inna sprawa, jak zrobiæ natrysk bo tu te¿ jest wiele knyfów a potem jeszcze podsuszyæ i odpowiednio porównaæ z klapk± czy elementem a to te¿ nie ka¿dy umie zrobiæ poprawnie, sama pasta polerska nie wystarczy.

Pytam bo jestem przekonany ¿e dziewczyna sobie nie radzi. Nawet jak by³a te cztery miechy w innej mieszalni to my¶lê ¿e nikt tam siê specjalnie nad ni± nie rozczula³ i to co widz± od razu do¶wiadczeni kolory¶ci pewnie do niej nie dociera³o a znaj±c ¿ycie to pewnie wstydzi³a siê pytaæ ¿eby nie wkur.wiaæ starszego :D
  
 

gugun 
Wysany: 2011-10-28, 18:46   
0
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
Siekiera napisa/a:
wiêc pisanie to pasi a to nie pasi nie pisz±c nic czy korygowane czy nie to nie ma sensu. To tylko wprowadzanie jeszcze wiêkszego zamêtu.
ja pisze o dorabianiu z fiszek,przykladasz fiszke robisz i jak to pasi...bo dobarwione przez DOBREGO koloryste to wszystko pasi z kazdego mieszalnika...a ja odpowiadam na pytanie kolegi ktory chce przykladac fiszke i robic bez zadnych korekt z czym sie wstrzeli dobrze a co bardziej odbiega natryskiem do fiszki
 
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Systemy mieszalnikowe

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - anime