Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-25, 21:38   mieszalnik Spectral - zmarnowane pieni±dze?
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Witam. Otwieram nowy temat mimo, ¿e by³ wa³kowany wielokrotnie. Niestety poza przepychankami w postach, nie znalaz³em konstruktywnych dla mnie informacji. Uprzedzaj±c krytykê rekinów bran¿y, proszê o chwile refleksji w kierunku jak to by³o kiedy i wy zaczynali¶cie jako p³otki. Ale do rzeczy: czort mnie podkusi³ i postanowi³em otworzyæ mieszalnie. Brak konkurencji w promieniu 40km + pare ma³ych warsztatów = z³oty interes. Przypadkiem w TVN Turbo zobaczy³em jaki¶ program gdzie malowali NOVOLEM. Mysle sobie, ka¿dy marke zna a i cena idzie w parze z jako¶ci±. Dystrybutor NOVOLA zachwala³ mieszalnik jak ka¿dy, kto chce zarobiæ. Nawet by³em na szkoleniu w Komornikach, co moja w±troba pamiêta³a jeszcze d³ugo po jego zakoñczeniu. Zatrudni³em m³od± kumat± dziewczynê, która szkoli³a siê dzieñ w dzieñ przez cztery miesi±ce w mieszalni owego dystrybutora. W koñcu ruszy³em z w³asn± mieszalni±. Po miesi±cu pracy, i zrobieniu kilkudziesiêciu "klapek" dzi¶ kolorystka ze ³zami w oczach stwierdzi³a, ¿e ma ju¿ do¶æ i albo zmienie mieszalnik albo kolorystkê bo ona odchodzi. Jako, ¿e ³atwiej zmieniæ mieszalnik ni¿ znale¼æ bezrobotnego kolorystê, zacz±³em dr±¿yæ temat. Ma³o bywam w mieszalni, wiêc nie wiedzia³em w czym rzecz ale dzi¶ siê dowiedzia³em. Otórz zanim kupi³em mieszalnik, s³ysza³em, ¿e Spectral wchodzi w 5 na 10 przypadków. Dzi¶ jednak dowiedzia³em siê, ¿e na kilkadziesi±t klapek "od strza³a" wesz³a jej tylko jedna!!!!!!!!!!!! Ma³o tego prawie ka¿dy kolor z fiszki, jest inny ni¿ z natrysku. Zdumiony tym co s³ysze, wzi±³em b³otnik od starego Rovera który akurat by³ na mieszalni. B³otnik nie by³ wcze¶niej malowany. Kolor MNX z fiszki pasowa³ idealnie. Po natrysku by³ za ciemny. Nastêpna by³a jaka¶ Toyota. Z fiszki nawet nie¼le ale po natrysku zupe³na lipa. Dodam, ¿e umiemy robiæ prawid³owo natryski :spoko: Fina³ jest taki, ¿e kolorystka nie jest w stanie zrobiæ wiêcej ni¿ 4 lakierów dziennie, bo wszystko musi korygowaæ a sterta klapek do zrobienia powoli ro¶nie i klienci dzwoni± z pretensjami. Nie pasuj± nawet kolory m³odych aut nigdy nie malowanych. Nasi klienci chwal± pasowno¶æ lakieru i tym samym pracê kolorystki, jednak przy tym nak³adzie pracy który ona wk³ada dla zachowania jako¶ci lakieru, system jest kompletnie nierozwojowy i bardzo drogi. ¯eby sprostaæ rosn±cym potrzebom rynku, muszê zatrudniæ i wyszkoliæ drug± kolorystkê do pomocy lub znale¼æ lepszy system. Oczywi¶cie wybra³em zmianê systemu. Wiem, ¿e nie ma systemu idealnego, natomiast kolorystka zapewni³a mnie, ¿e jej wystarczy system w którym fiszka jest zgodna z tym co bêdzie w kubku. To znacznie u³atwi i przy¶pieszy prace, bo ju¿ na wstêpie mo¿na za³o¿yæ kierunek korygowania, a w Spectralu trzeba zrobiæ natrysk ¿eby dowiedzieæ siê jaki wyjdzie kolor. W zwi±zku z tym, drodzy forumowicze, chcia³bym siê dowiedzieæ który system ma to samo na fiszce co w kubku? oraz który system jest najmniej czasoch³onny? Wole dro¿szy ale szybszy system i sprzedaæ 3 litry lakieru dziennie ni¿ 1 litr lakieru ze Spectrala dlatego cena nie jest tutaj g³ównym priorytetem.
 

novolek
Wysany: 2011-10-25, 22:04   
0
UP DOWN

Posty: 24
Witam, spróbujê poradziæ co¶ jako pracownik Novola z niewiele d³u¿szym sta¿em na forum ni¿ Pan (o jeden dzieñ). Skoro zawiód³ siê Pan na naszym systemie a decyzja podjêta by³a na podstawie czyich¶ opinii to radzê aby kolejna decyzja podparta by³a mocniejszymi argumentami ni¿ tylko zas³yszane lub przeczytane. Ponadto przy braku konkurencji w promieniu 40 km, Pana kolorystka zrobi³a du¿y b³±d, przyzwyczajaj±c klientów do koloru na kreskê. Dziecku jak siê zabiera smoczek to te¿ protestuje. Przepraszam ¿e tak piszê wprost ale taka jest brutalna prawda. Niech Pan zapyta swoich klientów czy jakby mieli mieszalnik u siebie w warsztacie to te¿ dorabialiby jeden kolor 2 godziny czy woleliby wycieniowaæ. Moim zdaniem da³ siê Pan wykorzystaæ tym którym nie chce siê pokonywaæ 80 km po lakier zapewne jeszcze te¿ nie zrobiony na kreskê i w dodatku dro¿szy od Spectrala.
 

Benos77
Wysany: 2011-10-25, 22:43   
0
UP DOWN

Posty: 133
Skd: Szczecin
W du¿ej czê¶ci potwierdzam to co napisa³ trze¼wy inaczej. Dla mnie g³ównym atutem lakierów Spectrala jest cena. Ja stosujê zamiennie z RM, gdzie na pewno kolorystyka jest du¿o,du¿o lepsza. A na pewno to co jest na wzorniku to w 95% jest te¿ w kubku.
Chodzi o bazy konwencjonalne.
Generalnie uwielbiam materia³y ze Spectrala ale kolorystyce nie ufam.
 

Lackdoctor 
Wysany: 2011-10-25, 23:00   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
Benos77 napisa/a:
Chodzi o bazy konwencjonalne.

Z trzech systemów, novol, helios, deber, tylko ten ostatni bym wybra³ do prowadzenia w³asnego mieszalnika.
Innych nieznam, ale w tej cenie tylko deber. :spoko:
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

Siekiera
Wysany: 2011-10-25, 23:28   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
trze¼wy inaczej napisa/a:
Wole dro¿szy ale szybszy system i sprzedaæ 3 litry lakieru dziennie ni¿ 1 litr lakieru ze Spectrala dlatego cena nie jest tutaj g³ównym priorytetem.


to¶ ch³opie wymy¶li³, na pewno dro¿szego sprzedasz trzy razy wiêcej ni¿ tañszego ^^ jak by tak by³o to by wszyscy chcieli tylko te drogie sprzedawaæ :D :D :D
  
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-25, 23:33   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
novolek napisa/a:
Witam, spróbujê poradziæ co¶ jako pracownik Novola z niewiele d³u¿szym sta¿em na forum ni¿ Pan (o jeden dzieñ). Skoro zawiód³ siê Pan na naszym systemie a decyzja podjêta by³a na podstawie czyich¶ opinii to radzê aby kolejna decyzja podparta by³a mocniejszymi argumentami ni¿ tylko zas³yszane lub przeczytane. Ponadto przy braku konkurencji w promieniu 40 km, Pana kolorystka zrobi³a du¿y b³±d, przyzwyczajaj±c klientów do koloru na kreskê. Dziecku jak siê zabiera smoczek to te¿ protestuje. Przepraszam ¿e tak piszê wprost ale taka jest brutalna prawda. Niech Pan zapyta swoich klientów czy jakby mieli mieszalnik u siebie w warsztacie to te¿ dorabialiby jeden kolor 2 godziny czy woleliby wycieniowaæ. Moim zdaniem da³ siê Pan wykorzystaæ tym którym nie chce siê pokonywaæ 80 km po lakier zapewne jeszcze te¿ nie zrobiony na kreskê i w dodatku dro¿szy od Spectrala.


Oczywi¶cie ¿e decyzja o zakupie lepszego systemu bêdzie podparta mocnymi argumentami. Nie napisa³em postu po to ¿eby siê wy¿aliæ tylko ¿eby rozwi±zaæ mój spory problem i ostrzec potencjalnych m³odych ludzi którzy chc± kupiæ Wasz system za oszczêdno¶ci swojego ¿ycia. Za jaki¶ czas zbiore wszystkie opinie do kupy, wy¶lê kolorystkê do mieszalni z danym systemem, posiedzi tam dwa dni i przekona siê czy warto go kupiæ. Nie zamierzam ju¿ marnowaæ pieniêdzy na wynalazki. Z drugiej strony brak zgodno¶æ koloru fiszki z kolorem lakieru dla mnie jest do¶æ zaskakuj±cy. O czym chce Pan debatowaæ kiedy Spectral k³adzie siê na tak podstawowej rzeczy!? Ja szukam systemu który nie ma tego problemu a nie takiego w którym wszystko wchodzi od strza³a! To chyba rozs±dne oczekiwania. Dla mnie matematyka jest bezlitosna. Na litrze Spectrala zarabiam ok.50z³. Wiêcej nie sprzedam bo kolorystka siê nie wyrabia. Lepszy system te¿ znajdzie nabywce. Sprzedaj±c 3 litry lepszego ale dro¿szego systemu, zarobie ok. 100z³. Kolorystka pracuje tyle samo. Klient zadowolony, to i dodatki kupi. Jak zostawie Spectrala i zaczne siê m±drowaæ i klienta pouczaæ ka¿±c mu cieniowaæ itd. to pojedzie tam gdzie je¼dzi³ do tej pory i ani nie sprzedam Spectrala ani dodatków. Prawa rynku s± bezlitosne. Proszê o merytoryczn± a nie komercyjn± debatê.
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-25, 23:41   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Siekiera napisa/a:
trze¼wy inaczej napisa/a:
Wole dro¿szy ale szybszy system i sprzedaæ 3 litry lakieru dziennie ni¿ 1 litr lakieru ze Spectrala dlatego cena nie jest tutaj g³ównym priorytetem.


to¶ ch³opie wymy¶li³, na pewno dro¿szego sprzedasz trzy razy wiêcej ni¿ tañszego ^^ jak by tak by³o to by wszyscy chcieli tylko te drogie :D :D :DDziêkuje za troskê, jednak prosi³bym bardziej o podzielenie siê swoimi do¶wiadczeniami. G³upie docinki nie rozwi±¿± mojego problemu.
 

Lackdoctor 
Wysany: 2011-10-25, 23:44   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
trze¼wy inaczej napisa/a:
ka¿±c mu cieniowaæ itd.

Ale cieniowanie jest zgodne z technologi± i mi chodzi tylko o to aby by³ kolor na tyle podobny aby nadawa³ sie na cieniowanie.
Jak kolor nie pasuje to cieniowanie nie pomoze.
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

Miki
Wysany: 2011-10-25, 23:45   
0
UP DOWN

Pomg: 10 razy
Posty: 523
Ja mam do¶wiadczenie z novolem, lechlerem ,spice heckerem i niestety z rm w tych tylko sh przypasi³ mi najbardziej. I tak jak piszesz zapewne sprzedasz wiêcej tego który jest dro¿szy ale lepszy jak taniego gówna które do niczego nie pasuje. Np z novola setka wychodzi 10-13z³ lechlera 18 spica 20-22, dlaczego biorê najdro¿szy? pomijaj±c oczywi¶cie dziadowskiego rm-a w którym z fiszki pasowa³o na kreche, 100ml 35z³ z rozpuchem, a nie nadawa³o siê nawet pod cieniowanie.
_________________
Mart-Dent
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-25, 23:59   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Miki napisa/a:
Ja mam do¶wiadczenie z novolem, lechlerem ,spice heckerem i niestety z rm w tych tylko sh przypasi³ mi najbardziej. I tak jak piszesz zapewne sprzedasz wiêcej tego który jest dro¿szy ale lepszy jak taniego gówna które do niczego nie pasuje. Np z novola setka wychodzi 10-13z³ lechlera 18 spica 20-22, dlaczego biorê najdro¿szy? pomijaj±c oczywi¶cie dziadowskiego rm-a w którym z fiszki pasowa³o na kreche, 100ml 35z³ z rozpuchem, a nie nadawa³o siê nawet pod cieniowanie.


Dziêkujê za info. Rozumiem, ¿e jeste¶ lakiernikiem. Zgadzam siê z tym, ¿e wolisz kupiæ pewny produkt mimo ¿e dro¿szy. Ze Spectralem nie ma szans na rozwój bo wraz ze wzrostem sprzeda¿y przy zachowaniu wysokiej jako¶ci koloru, rosn± koszty obs³ugi systemu w postaci dodatkowego pracownika.
 

Siekiera
Wysany: 2011-10-26, 00:04   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
No to powiedz mi czy przez te cztery miesi±ce spêdzone w mieszalni ze spectralem u dystrybutora ta twoja kolorystka nie widzia³a co to za praca? przecie¿ nie uczyli jej tam rozlewania rozcieñczalnika do opakowañ tylko dobarwiania, chyba ¿e ja czego¶ nie rozumiem.
Moja by³a konkurencja wziê³a sobie kiedy¶ glasurita który ponoæ wychodzi tak jak na fiszce, drogi by³, dobrze kry³ i wytrzymali 7 miesiêcy. Mieszalnia to nie jest prosty biznes a najwiêkszy b³±d to jak kto¶ chce otworzyæ mieszalniê i nic samemu tam nie robic tylko zatrudniæ ludzika a samemu patrzeæ jak portfel puchnie. Nawet jak ludek poradzi sobie z kolorystyk± to po pierwszej k³ótni z szefem zacznie kombinowaæ jak pój¶æ na swoje i szefa na lodzie zostawiæ. Kolego to nie kwiaciarnia ¿e pracownika z po¶redniaka mo¿na co trzy miesi±ce pobieraæ. Dziewczyna pewnie ma dosyæ albo ch³opak jej powiedzia³ na randce ¿e przesi±k³a tymi farbami :D i chce odej¶æ a ty w lament uderzasz.
No i jak tu mo¿na merytorycznie rozmawiaæ jak ty widaæ ¿e decyzje pochopnie podejmujesz. Dzisiaj ci siê dziewczyna rozp³aka³a a ty juz wieczorem wszystko posprawdza³e¶ i jeste¶ przekonany ¿e wszyscy ciê w balona zrobili tylko nie ona???
Dopiero co sie zarejestrowa³e¶ a ju¿ ca³e forum przekopa³e¶ i wiesz ¿e wszêdzie same przepychanki. Co¶ mi sie tu nie klei :>
 

Siekiera
Wysany: 2011-10-26, 00:11   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Miki napisa/a:
Np z novola setka wychodzi 10-13z³


Miki ty piszesz o bazie czy o akrylu bo jak o bazie to kto¶ cie chyba w wa³a robi³ bo nie uwierzê ¿e po 10 z³ setkê bazy novola mia³e¶ w sklepie :shock:
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-26, 00:12   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Siekiera napisa/a:
No to powiedz mi czy przez te cztery miesi±ce spêdzone w mieszalni ze spectralem u dystrybutora ta twoja kolorystka nie widzia³a co to za praca? przecie¿ nie uczyli jej tam rozlewania rozcieñczalnika do opakowañ tylko dobarwiania, chyba ¿e ja czego¶ nie rozumiem.
Moja by³a konkurencja wziê³a sobie kiedy¶ glasurita który ponoæ wychodzi tak jak na fiszce, drogi by³, dobrze kry³ i wytrzymali 7 miesiêcy. Mieszalnia to nie jest prosty biznes a najwiêkszy b³±d to jak kto¶ chce otworzyæ mieszalniê i nic samemu tam nie robic tylko zatrudniæ ludzika a samemu patrzeæ jak portfel puchnie. Nawet jak ludek poradzi sobie z kolorystyk± to po pierwszej k³ótni z szefem zacznie kombinowaæ jak pój¶æ na swoje i szefa na lodzie zostawiæ. Kolego to nie kwiaciarnia ¿e pracownika z po¶redniaka mo¿na co trzy miesi±ce pobieraæ. Dziewczyna pewnie ma dosyæ albo ch³opak jej powiedzia³ na randce ¿e przesi±k³a tymi farbami :D i chce odej¶æ a ty w lament uderzasz.
No i jak tu mo¿na merytorycznie rozmawiaæ jak ty widaæ ¿e decyzje pochopnie podejmujesz. Dzisiaj ci siê dziewczyna rozp³aka³a a ty juz wieczorem wszystko posprawdza³e¶ i jeste¶ przekonany ¿e wszyscy ciê w balona zrobili tylko nie ona???
Dopiero co sie zarejestrowa³e¶ a ju¿ ca³e forum przekopa³e¶ i wiesz ¿e wszêdzie same przepychanki. Co¶ mi sie tu nie klei :>


Ponownie dziêkujê za troskê, jednak bardziej przyda mi siê rzeczowa informacja o systemach któr± ma Pan okazjê przekazaæ jako w³a¶ciciel mieszalni. Przepraszam, ale inne Pañskie przemy¶lenia s± dla mnie bezwarto¶ciowe.
 

Siekiera
Wysany: 2011-10-26, 00:32   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
trze¼wy inaczej napisa/a:
Za jaki¶ czas zbiore wszystkie opinie do kupy, wy¶lê kolorystkê do mieszalni z danym systemem, posiedzi tam dwa dni i przekona siê czy warto go kupiæ.


hahaha, cztery miesi±ce siedzia³a i nic nie wyczai³a a ty teraz chcesz ja na dwa dni wys³aæ do nowej mieszalni na ocenê systemu po tym jak pozbierasz informacje na forum? Cz³owieku czy ty wiesz co piszesz :sciana:
Przecie¿ na forum to normalne ¿e jedni ci napisz± ¿e super system a inni ¿e do du.py.

Jak chcesz merytorycznie to zamiast lamentowaæ, najpierw porozmawiaj z novolem, niech ci wy¶l± jakiego¶ technika kolorystê bo mo¿e co¶ dziewczyna ¼le robi, chocia¿ teraz to juz pewnie za pó¼no bo pewnie nie bêd± chcieli z tob± gadaæ.
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-26, 07:34   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Siekiera napisa/a:
trze¼wy inaczej napisa/a:
Za jaki¶ czas zbiore wszystkie opinie do kupy, wy¶lê kolorystkê do mieszalni z danym systemem, posiedzi tam dwa dni i przekona siê czy warto go kupiæ.


hahaha, cztery miesi±ce siedzia³a i nic nie wyczai³a a ty teraz chcesz ja na dwa dni wys³aæ do nowej mieszalni na ocenê systemu po tym jak pozbierasz informacje na forum? Cz³owieku czy ty wiesz co piszesz :sciana:
Przecie¿ na forum to normalne ¿e jedni ci napisz± ¿e super system a inni ¿e do du.py.

Jak chcesz merytorycznie to zamiast lamentowaæ, najpierw porozmawiaj z novolem, niech ci wy¶l± jakiego¶ technika kolorystê bo mo¿e co¶ dziewczyna ¼le robi, chocia¿ teraz to juz pewnie za pó¼no bo pewnie nie bêd± chcieli z tob± gadaæ.


Z pewno¶ci± Pañskie wpisy nie bêd± brane pod uwagê przy wyborze innego systemu bo nic warto¶ciowego nie wnosz± do dyskusji. Prosi³em na wstêpie aby ludzie tacy jak Pan powstrzymali siê od komentarzy. Mo¿e Pan dowarto¶ciowaæ siê w innym po¶cie i tam ubli¿aæ i podwa¿aæ uczciwo¶æ pracowników firm których nawet Pan nie zna. Ja szukam rozwi±zania problemu, i nie bêdê lekiem na Pañskie kompleksy.
 

Miki
Wysany: 2011-10-26, 08:44   
0
UP DOWN

Pomg: 10 razy
Posty: 523
Siekiera, W bazie. W wa³a mnie nikt nie robi bo tak jak napisa³em biorê teraz tylko sh, jedyny wyj±tek to srebrne fordy które z lechlera wychodz± idealnie, a z sh s± za ciemne z k±ta.
_________________
Mart-Dent
 

Siekiera
Wysany: 2011-10-26, 08:58   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Miki napisa/a:
W bazie.


To musia³ byc to ten ich system 1000 który jest s³abiej kryj±cy (wiêcej ¿ywicy) bo w tym lepszym nie ma szans na taka cene, nawet bez rozcieñczalnika w komplecie
 

lakierok 
Wysany: 2011-10-26, 09:31   
0
UP DOWN

Pomg: 9 razy
Posty: 423
Skd: Okolice
trze¼wy inaczej napisa/a:
Siekiera napisa/a:
trze¼wy inaczej napisa/a:
Za jaki¶ czas zbiore wszystkie opinie do kupy, wy¶lê kolorystkê do mieszalni z danym systemem, posiedzi tam dwa dni i przekona siê czy warto go kupiæ.


hahaha, cztery miesi±ce siedzia³a i nic nie wyczai³a a ty teraz chcesz ja na dwa dni wys³aæ do nowej mieszalni na ocenê systemu po tym jak pozbierasz informacje na forum? Cz³owieku czy ty wiesz co piszesz :sciana:
Przecie¿ na forum to normalne ¿e jedni ci napisz± ¿e super system a inni ¿e do du.py.

Jak chcesz merytorycznie to zamiast lamentowaæ, najpierw porozmawiaj z novolem, niech ci wy¶l± jakiego¶ technika kolorystê bo mo¿e co¶ dziewczyna ¼le robi, chocia¿ teraz to juz pewnie za pó¼no bo pewnie nie bêd± chcieli z tob± gadaæ.


Z pewno¶ci± Pañskie wpisy nie bêd± brane pod uwagê przy wyborze innego systemu bo nic warto¶ciowego nie wnosz± do dyskusji. Prosi³em na wstêpie aby ludzie tacy jak Pan powstrzymali siê od komentarzy. Mo¿e Pan dowarto¶ciowaæ siê w innym po¶cie i tam ubli¿aæ i podwa¿aæ uczciwo¶æ pracowników firm których nawet Pan nie zna. Ja szukam rozwi±zania problemu, i nie bêdê lekiem na Pañskie kompleksy.Ja napiszê Ci tak , ja robilem na kilku mieszalnikach RM,SH,NOVOL,LECHLER, nie u siebie tylko biorê w sklepie i ¿aden nie jest idealny by³ kibel i w rm i sh i tak np.

kolor b 76 z novola na szcza³a ale to per³a wiêc zalezy od dyszy i cisnienia w pistolecie .
teraz robie sobie citroena xare picasso 2005 rok i by³em w dwóch mieszalniach i w zadnym nie pasowa³o nawet fiszka nie by³a zbli¿ona by³a

jak chcesz dobry mieszalnik to Dupont Centari 6000 ale jest drogi .

Zastanów siê na mieszalnikiem Autocolor- ostatni mia³em okazje popróbowaæ klaru i bazy - klar rewelka co do kolorystiki to nie wiem bo u mnie go niema

i jeszcze jedno ten Novol nie jest taki z³y jak by siê wydawa³o ja sobie go chwalê ale nie mam mieszalni i nie wiem jak to by by³o .
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-26, 10:04   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
lakierok napisa/a:
trze¼wy inaczej napisa/a:
Siekiera napisa/a:
trze¼wy inaczej napisa/a:
Za jaki¶ czas zbiore wszystkie opinie do kupy, wy¶lê kolorystkê do mieszalni z danym systemem, posiedzi tam dwa dni i przekona siê czy warto go kupiæ.


hahaha, cztery miesi±ce siedzia³a i nic nie wyczai³a a ty teraz chcesz ja na dwa dni wys³aæ do nowej mieszalni na ocenê systemu po tym jak pozbierasz informacje na forum? Cz³owieku czy ty wiesz co piszesz :sciana:
Przecie¿ na forum to normalne ¿e jedni ci napisz± ¿e super system a inni ¿e do du.py.

Jak chcesz merytorycznie to zamiast lamentowaæ, najpierw porozmawiaj z novolem, niech ci wy¶l± jakiego¶ technika kolorystê bo mo¿e co¶ dziewczyna ¼le robi, chocia¿ teraz to juz pewnie za pó¼no bo pewnie nie bêd± chcieli z tob± gadaæ.


Z pewno¶ci± Pañskie wpisy nie bêd± brane pod uwagê przy wyborze innego systemu bo nic warto¶ciowego nie wnosz± do dyskusji. Prosi³em na wstêpie aby ludzie tacy jak Pan powstrzymali siê od komentarzy. Mo¿e Pan dowarto¶ciowaæ siê w innym po¶cie i tam ubli¿aæ i podwa¿aæ uczciwo¶æ pracowników firm których nawet Pan nie zna. Ja szukam rozwi±zania problemu, i nie bêdê lekiem na Pañskie kompleksy.Ja napiszê Ci tak , ja robilem na kilku mieszalnikach RM,SH,NOVOL,LECHLER, nie u siebie tylko biorê w sklepie i ¿aden nie jest idealny by³ kibel i w rm i sh i tak np.

kolor b 76 z novola na szcza³a ale to per³a wiêc zalezy od dyszy i cisnienia w pistolecie .
teraz robie sobie citroena xare picasso 2005 rok i by³em w dwóch mieszalniach i w zadnym nie pasowa³o nawet fiszka nie by³a zbli¿ona by³a

jak chcesz dobry mieszalnik to Dupont Centari 6000 ale jest drogi .

Zastanów siê na mieszalnikiem Autocolor- ostatni mia³em okazje popróbowaæ klaru i bazy - klar rewelka co do kolorystiki to nie wiem bo u mnie go niema

i jeszcze jedno ten Novol nie jest taki z³y jak by siê wydawa³o ja sobie go chwalê ale nie mam mieszalni i nie wiem jak to by by³o .

Dziêki za info. Jak ju¿ napisa³em, ja szukam systemu gdzie to co namieszane w kubku pokrywa siê z fiszk±. Reszta to rola kolorysty. Radzimy sobie ze Spectralem, ale to jest zbyt czasoch³onne a wiêc drogie.
 

novolek
Wysany: 2011-10-26, 10:36   
0
UP DOWN

Posty: 24
trze¼wy inaczej napisa/a:
Nie napisa³em postu po to ¿eby siê wy¿aliæ tylko ¿eby rozwi±zaæ mój spory problem i ostrzec potencjalnych m³odych ludzi którzy chc± kupiæ Wasz system za oszczêdno¶ci swojego ¿ycia.... Nie zamierzam ju¿ marnowaæ pieniêdzy na wynalazki.


Szanowny Panie, po wczorajszej wymianie zdañ, pozwoli³em sobie sprawdziæ który to z naszych dystrybutorów narazi³ Pana na takie koszty. Z rozmowy z dystrybutorem wynika ¿e dzia³ania jakie on podj±³ aby Panu pomóc uruchomiæ t± dzia³alno¶æ by³y du¿o wiêksze ni¿ standardowe a o namawianiu na system Spectral nie mog³o byæ mowy (firma ta posiada jeszcze inne mieszalniki w dystrybucji).
Podsumujmy:
- kilkumiesiêczne bezp³atne szkolenie kolorystki w swoim punkcie handlowym
- opieka technika na miejscu u Pana w sklepie
- praca jego handlowca nad zdobyciem klientów
- zadbanie o kwestie promocyjno - informacyjne (katalogi, gad¿ety, rega³y itp te¿ bezp³atne)
- zorganizowanie bezp³atnych szkoleñ u nas w firmie dla Pana i Pana pracowników, nie chce mi siê dok³adnie sprawdzaæ ale by³o ich ju¿ chyba 2 lub 3

Ponadto, jutro Pana pracownicy (kolorystka te¿) jad± do nas na kolejne szkolenie kolorystyczne gdzie bêd± mogli, jak tylko oczywi¶cie zechc±, zadawaæ pytania na konkretne problemy jakie siê pojawiaj± przy mieszaniu kolorów.

Dodatkowo, specjalnie dla Pana klientów (lakierników) zosta³o zaplanowane w listopadzie kolejne bezp³atne dwudniowe szkolenie w naszym centrum szkoleniowym na które ma Pan mo¿liwo¶æ zaprosiæ 8-10 osób.

Proszê mi uczciwie odpowiedzieæ czy te wszystkie dzia³ania które wspólnie z dystrybutorem podejmujemy aby pomóc Panu rozwin±æ biznes to jest ma³o? Czy to nie jest koszt? Jestem przekonany a znam bran¿ê dobrze, ¿e u innych dostawców systemów nie otrzyma³by Pan nawet 1/3 tego co my Panu zaoferowali¶my bezp³atnie.

Ka¿dy kto otwiera biznes robi to na w³asne ryzyko i nie mo¿e nas Pan obci±¿aæ za swoje niepowodzenia. Na otworzenie mieszalni decyduj± siê zazwyczaj ludzie którzy mieli ju¿ jakiekolwiek do¶wiadczenie z mieszaniem kolorów a o ile wiem Pan dotychczas nie by³ zwi±zany z lakiernictwem. Nawet lakiernie, które maj± zatrudnionych lakierników boj± siê czêsto braæ do warsztatu mieszalnik bo wiedz± ¿e nie jest to takie proste. Nie rozumiem zatem co Pana upowa¿nia do ostrzegania innych przed naszym mieszalnikiem, bo chyba nie do¶wiadczenie.

Szkoda tylko, ¿e zdecydowa³ siê Pan rozmawiaæ o swoich problemach publicznie.
  
 

gugun 
Wysany: 2011-10-26, 10:36   
0
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
jak juz wyzej kolega lacdoctor napisam deber jest ok z tych tanszych i jak mam calosc to jade tam gdzie go maja,sam sobie wybieram odcien jaki mi pasuje i nie ma bata zeby to co wybralem zmienialo sie po natrysku,no a jesli chce na ostro cos to jade gdzie indziej ale tam juz dorabiaja naprawde fachowcy z wieloletnim doswiadczeniem ze wiedza co pasuje a co trzeba dokrecic samemu...nie rozumiem dlaczego litr dziennie??tylko...???nawet po secie robiac to wychodzi 1 farba na godzine...moze z kolorystka cos nie tak??bo tam gdzie ja dorabiam to mimo ze kreca duzo samemu,a farby akrylowe robia bez fiszek w 100% to potrafia mi zrobic 5"klapek" w ciagu jakis 30min i gdzie wszystko conajmniej w 90% pasi,kolejny blad ktory popelniasz jest taki ze nie robisz farb od reki,sam mam do takiej mieszalni przeszlo polowe drogi mniej a itak z jej uslug nie korzystam bo na jedno wychodzi bo musze itak 2 razy jechac a przy okazji strace wiecej czasu...jesli masz mieszalnik z novola to go zostaw i dokup cos drozszego zeby klient mial wybor i albo,woli tansza to musi sie liczyc z cieniowaniem i jedz na bierzaco z fiszek i kazdy bedzie zadowolony bo za jakis czas kazdy itak wroci na "stare smieci"jak bedzie musial kilka dni czekac za farba i 2 razy jezdzic....
 
 

Siekiera
Wysany: 2011-10-26, 11:39   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Wiem ¿e nie chcesz mnie s³uchaæ ale nie mogê siê powstrzymaæ od komentarza ¿e chyba sobie ch³opie gola strzeli³e¶ :D
 

Lackdoctor 
Wysany: 2011-10-26, 11:41   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
novolek napisa/a:
Szkoda tylko, ¿e zdecydowa³ siê Pan rozmawiaæ o swoich problemach publicznie.


Dok³adnie tak.
Poruszone tu kwestie o pasowalno¶ci na kreske to bzdura i nie tak siê robi.
Ca³a reszta opisana przez przedstawiciela novola normalnie powala na kolana - gratulacje podej¶cia firmy do klienta.

Znajomy z po³udniowej polski po powrocie z norwegii otworzy³ lakierniê i pracuje na spectralu.

Mówi ¿e dobarwiaæ trzeba, ale to drobne korekty i szybkie - niestety dla kogo¶ kto ma zwi±zek z lakiernictwem.

Proponujê administarcji aby ten ¿a³osny w±tek wykasowaæ, bo takie oszczerstwa godza w dobre imiê firmy.
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-26, 13:00   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
novolek napisa/a:
trze¼wy inaczej napisa/a:
Nie napisa³em postu po to ¿eby siê wy¿aliæ tylko ¿eby rozwi±zaæ mój spory problem i ostrzec potencjalnych m³odych ludzi którzy chc± kupiæ Wasz system za oszczêdno¶ci swojego ¿ycia.... Nie zamierzam ju¿ marnowaæ pieniêdzy na wynalazki.


Szanowny Panie, po wczorajszej wymianie zdañ, pozwoli³em sobie sprawdziæ który to z naszych dystrybutorów narazi³ Pana na takie koszty. Z rozmowy z dystrybutorem wynika ¿e dzia³ania jakie on podj±³ aby Panu pomóc uruchomiæ t± dzia³alno¶æ by³y du¿o wiêksze ni¿ standardowe a o namawianiu na system Spectral nie mog³o byæ mowy (firma ta posiada jeszcze inne mieszalniki w dystrybucji).
Podsumujmy:
- kilkumiesiêczne bezp³atne szkolenie kolorystki w swoim punkcie handlowym
- opieka technika na miejscu u Pana w sklepie
- praca jego handlowca nad zdobyciem klientów
- zadbanie o kwestie promocyjno - informacyjne (katalogi, gad¿ety, rega³y itp te¿ bezp³atne)
- zorganizowanie bezp³atnych szkoleñ u nas w firmie dla Pana i Pana pracowników, nie chce mi siê dok³adnie sprawdzaæ ale by³o ich ju¿ chyba 2 lub 3

Ponadto, jutro Pana pracownicy (kolorystka te¿) jad± do nas na kolejne szkolenie kolorystyczne gdzie bêd± mogli, jak tylko oczywi¶cie zechc±, zadawaæ pytania na konkretne problemy jakie siê pojawiaj± przy mieszaniu kolorów.

Dodatkowo, specjalnie dla Pana klientów (lakierników) zosta³o zaplanowane w listopadzie kolejne bezp³atne dwudniowe szkolenie w naszym centrum szkoleniowym na które ma Pan mo¿liwo¶æ zaprosiæ 8-10 osób.

Proszê mi uczciwie odpowiedzieæ czy te wszystkie dzia³ania które wspólnie z dystrybutorem podejmujemy aby pomóc Panu rozwin±æ biznes to jest ma³o? Czy to nie jest koszt? Jestem przekonany a znam bran¿ê dobrze, ¿e u innych dostawców systemów nie otrzyma³by Pan nawet 1/3 tego co my Panu zaoferowali¶my bezp³atnie.

Ka¿dy kto otwiera biznes robi to na w³asne ryzyko i nie mo¿e nas Pan obci±¿aæ za swoje niepowodzenia. Na otworzenie mieszalni decyduj± siê zazwyczaj ludzie którzy mieli ju¿ jakiekolwiek do¶wiadczenie z mieszaniem kolorów a o ile wiem Pan dotychczas nie by³ zwi±zany z lakiernictwem. Nawet lakiernie, które maj± zatrudnionych lakierników boj± siê czêsto braæ do warsztatu mieszalnik bo wiedz± ¿e nie jest to takie proste. Nie rozumiem zatem co Pana upowa¿nia do ostrzegania innych przed naszym mieszalnikiem, bo chyba nie do¶wiadczenie.

Szkoda tylko, ¿e zdecydowa³ siê Pan rozmawiaæ o swoich problemach publicznie.

Proszê o czytanie z nale¿ytym zrozumieniem tego co piszê i w jakim celu piszê. Nikogo nie obwiniam, do nikogo nie mam pretensji. Nie zamierzam siê u¿alaæ ani przepychaæ, ale szukam sposobu na mój problem, który jest Panu znany. Oczywi¶cie doceniam wysi³ek dystrybutora i wielki uk³on w jedo stronê. W efekcie szkoleñ i pomocy dystrybutora, weszli¶my na rynek którego potrzeb obecnie nie jeste¶my w stanie zaspokoiæ, przez wymagania systemu nieproporcjonalnie du¿e w stosunku do do¶wiadczenia kolorystki. Wycofanie siê z czê¶ci rynku, jest b³êdem. Firma nie mo¿e siê rozwijaæ, a po to w³a¶nie istnieje. Nie realne dla mnie jest znalezienie kolorysty z du¿ym sta¿em, który zrobi lakier szybciej, dlatego trzeba wybraæ w¶ród realnie dostêpnych opcji.
1. zmiana pracownika na kogo¶ z ulicy i wyszkolenie go od podstaw- w rezultacie spowolni to jeszcze bardziej pracê
2. ograniczenie sprzeda¿y do mocy przerobowych- co zakoñczy siê utrwaleniem w¶ród klientów przekonania, ¿e trzeba d³ugo czekaæ a wiêc lepiej jechaæ tam gdzie dot±d jedzi³em i bêdê mia³ lakier od rêki.
3. zmiana systemu na sprawniejszy.
4. zatrudnienie kolejnego pracownika- co podniesie koszty systemu
5. zamkniêcie mieszalni.
Co Pan by wybra³? Chyba ¿e widzi Pan rozwi±zanie którego ja nie widzê.
Nie zamierzam zrezygnowaæ z produktów NOVOLA bo dobrze siê sprzedaj± i ludzie chc± je kupowaæ. 95% materia³ów który mam na pó³ce to w³a¶nie NOVOL. Jako¶æ lakieru te¿ jest wysoka i tego nie kwestionuje. Chce jedynie usprawniæ pracê w firmie wstawiaj±c lepszy system. Z reszty jestem bardzo zadowolony.
Na forum mo¿na dotrzeæ do szerokiej rzeszy osób znaj±cych bran¿e i maj±ce ró¿ne do¶wiadczenia. Czê¶c tych ludzi nie ma interesu zachwalaæ czy krytykowaæ, a przekazane przez nich informacje bywaj± pomocne.
Przyznam, ¿e lekko zniesmaczy³a mnie ta próba cenzury, bo zawsze chêtnie przyjmê u siebie technika z NOVOLA który poka¿e mi, ¿e mój problem istnieje tylko dlatego, ¿e sam go sobie stworzy³em. Wtedy sam usunê swój post bez potrzeby torpedowania go sugestiami typu: "Proponujê administarcji aby ten ¿a³osny w±tek wykasowaæ, bo takie oszczerstwa godz± w dobre imiê firmy."
Proszê o dalsze posty ale w ramach w±tku który mnie interesuje.
 

Lackdoctor 
Wysany: 2011-10-26, 13:07   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
trze¼wy inaczej napisa/a:
Wtedy sam usunê swój post

Sam nie dasz rady, ale admin chetnie to zrobi jak go poprosisz.

Wracaj±c do tematu.
Nie rób i nie daj siê wci±gn±æ w walkê z kolorami na kreskê, bez cieniowania.
To zlikwiduje wiêkszo¶æ problemów z pasowalno¶ci±.
Reszta do ogarniêcia, bo bêdzie czas na to.
Drugi mieszalnik jak najbardziej.
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-26, 13:28   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Lackdoctor napisa/a:
Benos77 napisa/a:
Chodzi o bazy konwencjonalne.

Z trzech systemów, novol, helios, deber, tylko ten ostatni bym wybra³ do prowadzenia w³asnego mieszalnika.
Innych nieznam, ale w tej cenie tylko deber. :spoko:

Dlaczego DeBeer? W czym jest lepszy od Heliosa czy Spectrala, a w czym jest gorszy?
 

Lackdoctor 
Wysany: 2011-10-26, 13:40   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
trze¼wy inaczej napisa/a:
W czym jest lepszy

Pasowalno¶æ i ³atwo¶æ korekty.
Wydajno¶æ - rozcieñczanie 1:0.9 a helios 1:0.6
Cena bardzo dobra, bardzo dobre kolory w lakierach akrylowych, czego nie mozna powiedzieæ o heliosie.
Z novolem nie porównujê, bo za ma³o robi³em na novolu.

Niewiem kogo masz tam u siebie jako regionalnego przedstawiciela debera, ale jakby co to moge daæ namiary na dystrybutora z Gostynia.
Zadzwonisz, popytasz i zorientujesz siê w interesuj±cych kwestiach.
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-26, 13:47   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Lackdoctor napisa/a:
trze¼wy inaczej napisa/a:
W czym jest lepszy

Pasowalno¶æ i ³atwo¶æ korekty.
Wydajno¶æ - rozcieñczanie 1:0.9 a helios 1:0.6
Cena bardzo dobra, bardzo dobre kolory w lakierach akrylowych, czego nie mozna powiedzieæ o heliosie.
Z novolem nie porównujê, bo za ma³o robi³em na novolu.

Niewiem kogo masz tam u siebie jako regionalnego przedstawiciela debera, ale jakby co to moge daæ namiary na dystrybutora z Gostynia.
Zadzwonisz, popytasz i zorientujesz siê w interesuj±cych kwestiach.

Dziêkujê ale na razie jestem na etapie zbierania informacji. Decyzjê podejmê w stosownym czasie. Zastanawia mnie jednak jedna rzecz. Bronisz Spectrala sygeruj±c aby usuniêto mój post, jednak stwierdzasz pó¼niej, ¿e za ma³o robi³e¶ na Novolu. Pytanie brzmi: Jeste¶ w stanie porównaæ miarodajnie system DeBeer z systemem Spectral, a tym samym zachêciæ mnie do jednego lub drugiego?
 

Sw.Piotrek 
Wysany: 2011-10-26, 14:07   
0
UP DOWN

Pomg: 2 razy
Posty: 635
Skd: £ód¼
Mam takie pytanko do Novolka. Czy i gdzie w £odzi (woj. £ódzkie) mo¿na kupiæ wasz± bazê :?:
Oczywi¶cie nie znam wszystkich mieszalni w £odzi, ale najtaniej uda³o mi siê znale¼æ bazê metaliczn± za 15-16z³ za 100ml. Tak to ceny s± + - 17-18z³ lub 20z³ do 30z³ za 100ml. Czy gdzie¶ w £odzi da siê kupiæ taniej, to nie wiem.
Tak¿e je¿eli baza Novola kosztuje 10-13z³ za 100ml, to wydaje mi siê ¿e mo¿esz trochê podnie¶æ ceny ;)
Choæ ¿eby nie by³o, nie na mawiam. Piszê co wiem ;)

P.S. Wydaje mi siê ¿e wzorowe dobranie odcienia bazy jest bynajmniej bardzo wa¿ne.
P.S. 2 Je¿eli ludki z Novola zachowali siê tak jak napisa³ Novolek, to s± bynajmniej spoko.
_________________
http://niezalezna.pl/
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-26, 14:13   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Przypominam w±tek: który system ma to samo na fiszce co w kubku? oraz który system Waszym zdaniem jest najmniej czasoch³onny?
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

Siekiera
Wysany: 2011-10-26, 14:22   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Tak, tak, wiem ¿e mnie nie lubisz...

najmniej czasoch³onny jest system wodny, tam siê nic nie dobarwia bo i tak na "kija" nic nie zobaczysz. Lejesz, zamykasz i sprzedajesz a lakiernik otwiera, wlewa do pistoletu i maluje z cieniowaniem. Jak tego nie umie lub mu sie nie chce to zamyka biznes.
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-26, 14:29   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Siekiera napisa/a:
Tak, tak, wiem ¿e mnie nie lubisz...

najmniej czasoch³onny jest system wodny, tam siê nic nie dobarwia bo i tak na "kija" nic nie zobaczysz. Lejesz, zamykasz i sprzedajesz a lakiernik otwiera, wlewa do pistoletu i maluje z cieniowaniem. Jak tego nie umie lub mu sie nie chce to zamyka biznes.

Chcia³bym zapytaæ jaki system wed³ug Pana jest godny uwagi? i w czym jest lepszy b±d¼ gorszy od tego który posiadam? Dodam, ¿e woda odpada.
 

kalbi 
Wysany: 2011-10-26, 14:53   
0
UP DOWN

Pomg: 32 razy
Posty: 1684
Skd: Warszawa
trze¼wy inaczej napisa/a:
który system ma to samo na fiszce co w kubku

RM - do tanich jednak nie nale¿y od 260 do 320 z³ litr (jako¶ tak)
_________________

 
 

Lackdoctor 
Wysany: 2011-10-26, 14:58   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
trze¼wy inaczej napisa/a:
Bronisz Spectrala sygeruj±c aby usuniêto mój post, jednak stwierdzasz pó¼niej, ¿e za ma³o robi³e¶ na Novolu.

Ma³o robi³em ze wzglêdu na obs³ugê (kolorystê) w mieszalni.
Odbywa siê to tak.
Fiszka, proporcje, pigmenty do puszeczki, puszeczka w maszynke do mieszania pigmentów i...... bez zagl±dania oddawanie takiego czego¶ do lakierowania.
Nawet nie zagl±daj±c???
Nie sprawdzaj±c co wysz³o i jak na kiju pasuje do elementu?
No i w efekcie ¿aden nie pasowa³.
Dobra, jeden ostatnio pasowa³ w opcji cieniowanie - zreszt± inaczej nie robiê.
Dlatego pisze ¿e na novolu ma³o robi³em.
Jesli mogê pomóc podaj±c kontakt do lakiernika pracuj±cego na spectralu, to wtedy opinia o kolorystyce bedzie bardzo miarodajna i zaspokoi Twoje potrzeby.Ale to juz na pw.

Sw.Piotrek napisa/a:
Wydaje mi siê ¿e wzorowe dobranie odcienia bazy jest bynajmniej bardzo wa¿ne.

Piotrek nie pisz takich bzdur.
Ale dobrze ze napisa³e¶ ¿e Ci tylko tak siê wydaje.
Dodam ¿e na kiju nie zawsze oddaje prawdziwy efekt po lakierowaniu.
Dlatego natryski próbne s± tak wa¿ne i niestety w ¿adnej z mieszalni w mojej okolicy ich nie robi±.
Ja robiê sobie sam i z regu³y albo w miarê kolor pasuje, lub jadê na korektê.
A chyba nie chodzi o to aby sobie poje¼dziæ????
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-26, 15:25   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
kalbi napisa/a:
trze¼wy inaczej napisa/a:
który system ma to samo na fiszce co w kubku

RM - do tanich jednak nie nale¿y od 260 do 320 z³ litr (jako¶ tak)

Jaka jest przewaga RM nad Spectralem?
 

Homer S. 
Wysany: 2011-10-26, 15:36   
0
UP DOWN


Pomg: 19 razy
Posty: 861
Ja mam takie pytanie do ,,trze¼wy inaczej,, jakie do¶wiadczenie zawodowe ma Kolegi pracownica ,,kolorystka,, kim jest z zawodu czym wcze¶niej siê zajmowa³a .Ja korzystam z mieszalni gdzie stoi DuPont 600, Kapci i Prospray i jak poproszê o jak najlepsz± pasowalno¶æ to kolorystka proponuje ,,¿e ten Fordzik dobrze wychodzi z ProSpraya,, a inny kolor forda z DP . Ostatnio robi³em do BMW kolor chyba ,,400,, jak kolorystka zobaczy³a klapkê to wiedzia³a ¿e to pasuje z ProSpraya na ostro i tak by³o drzwi do b³otnika bez cieniowania wesz³y na 100%. Przy nalewaniu to kolorystka mówi czy to mo¿na na ostro lub tylko cieniowanie. Trochê to dziwne ¿e Kolega chce do nastêpnego mieszalnika zatrudniæ nastêpnego kolorystê przecie¿ jedna osoba spokojnie da radê obs³u¿yæ kilka mieszalników .
_________________

 

kalbi 
Wysany: 2011-10-26, 15:47   
0
UP DOWN

Pomg: 32 razy
Posty: 1684
Skd: Warszawa
trze¼wy inaczej napisa/a:
kalbi napisa/a:
trze¼wy inaczej napisa/a:
który system ma to samo na fiszce co w kubku

RM - do tanich jednak nie nale¿y od 260 do 320 z³ litr (jako¶ tak)

Jaka jest przewaga RM nad Spectralem?
no napewno taka, ¿e fiszki pasuj± do natrysku z tego co mówisz,a reszty nie wiem bo novola nie u¿ywam
_________________

 
 

gugun 
Wysany: 2011-10-26, 15:54   
0
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
Homer S. napisa/a:
a mam takie pytanie do ,,trze¼wy inaczej,, jakie do¶wiadczenie zawodowe ma Kolegi pracownica ,,kolorystka,, kim jest z zawodu czym wcze¶niej siê zajmowa³a .Ja korzystam z mieszalni gdzie stoi DuPont 600, Kapci i Prospray i jak poproszê o jak najlepsz± pasowalno¶æ to kolorystka proponuje ,,¿e ten Fordzik dobrze wychodzi z ProSpraya,, a inny kolor forda z DP . Ostatnio robi³em do BMW kolor chyba ,,400,, jak kolorystka zobaczy³a klapkê to wiedzia³a ¿e to pasuje z ProSpraya na ostro i tak by³o drzwi do b³otnika bez cieniowania wesz³y na 100%. Przy nalewaniu to kolorystka mówi czy to mo¿na na ostro lub tylko cieniowanie. Trochê to dziwne ¿e Kolega chce do nastêpnego mieszalnika zatrudniæ nastêpnego kolorystê przecie¿ jedna osoba spokojnie da radê obs³u¿yæ kilka mieszalników .
i ja sie pod tym podpisuje bo tam gdzie ja biore maja 3mieszalniki wiele lat doswiadczenia i swoj warsztat ceny od 120-220 i wystarczy ze kolorysta spojrzy na klapke i robi z tego z ktorego najlepiej pasuje bo wie juz to z doswiadczenia,i jak powie ze na ostro wychodzi to nie ma bata zeby nie wyszlo czy to dyna czy dupont.czesto tez pyta co bedzie lakierowane zeby miec wizje tego jak to bedzie wygladac po lakierowaniu na ostro przy minimalnej roznicy w odcieniu,no a co do fiszek to malo co sie spotykam zeby wogole je dotykali,wszystko z glowy z tym ze oni we 2 podejrzewam ze robia ok 100 farb dziennie a nie litr...bo to smieszne,co to za pani kolorystka??bym chcial 2 farby od reki to bym musial pol dnia czekac :D to jest kolego smieszne no a takie dobarwianie na oko przez niedoswiadczona jest smieszne bo jak kolega wyzrej napisal kolor nie zawsze jest taki sam na kiju jak na aucie....w twoim przypadku najlepszym rozwiazaniem jest dokupic 1-2 mieszalniki i robic z tego co najlepiej pasi..jesli ci naprawde chodzi o pasowalnosc mieszanki do fiszki to debeer jest ok z tanszych
 
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-26, 16:20   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Przypominam w±tek: który system ma to samo na fiszce co w kubku? oraz który system Waszym zdaniem jest najmniej czasoch³onny?
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

Lackdoctor 
Wysany: 2011-10-26, 16:38   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
trze¼wy inaczej,
Im dro¿szy tym lepszy.
Bierz cromaxa C6000.
Bedziesz zadowolony, klienci mniej.
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

berag1 
Wysany: 2011-10-26, 16:48   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 266
Cytat:
Przypominam w±tek: który system ma to samo na fiszce co w kubku? oraz który system Waszym zdaniem jest najmniej czasoch³onny?


To trzeba by³o za³o¿yæ w³a¶nie taki temat a nie ,,mieszalnik spectral - zmarnowane pieni±dze'' i kolego dosta³by¶ konkretn± odpowied¼.

A teraz do rzeczy. Piszesz kolego, ¿e ta kolorystka-ale to chyba okre¶lenie na wyrost, szkoli³a siê przez 4 miesi±ce dzieñ w dzieñ. Przez taki okres czasu to mo¿na jedynie poprawnie zlewaæ pigmenty z receptury i nic wiêcej poniewa¿ kto¶ kto pracuje w tym zawodzie jako profesjonalny kolorysta kilkana¶cie lat nigdy nie mo¿e powiedzieæ , ¿e wszystko wie i umie w tej dziedzinie bo by sk³ama³. I teraz zapytam, czy ta kolorystka potrafi pos³ugiwaæ siê ko³em chromatycznym i potrafi tê umiejêtno¶æ zastosowaæ przy korygowaniu lakierów, czy wie co to metameryzm i jak nie dopu¶ciæ do takiego zjawiska.

Piszesz kolego , ¿e potraficie wykonywaæ natryski próbne, to ja zapytam tak z ciekawo¶ci jak je robicie bo mnie to bardzo ciekawi.

I jeszcze jedna sprawa odno¶nie korygowania, a mianowicie kolorysta w pe³nym znaczeniu tego s³owa to specjalista w tej dziedzinie i potrafi sobie daæ radê z ka¿dym systemem bez wzglêdu na to czy na nim pracowa³ czy te¿ nie, bo zasady korygowania s± takie same bez wzglêdu na system na którym siê pracuje.

Na razie odnoszê do tego co napisa³e¶ w pierwszej czê¶ci swojego pierwszego postu, wiêc nie pisz po raz kolejny, ¿e nie o to pyta³e¶, bo gdyby¶ tylko zapyta³ o system w którym po umieszaniu koloru i wykonaniu natrysku, ten natrysk zgadza³ z fiszk± to bym konkretnie odpowiedzia³ na to o co zapyta³e¶, ale z racji tego, ¿e musia³e¶ siê wy¿aliæ, mój post.
  
 
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-26, 16:59   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
berag1 napisa/a:
Cytat:
Przypominam w±tek: który system ma to samo na fiszce co w kubku? oraz który system Waszym zdaniem jest najmniej czasoch³onny?


To trzeba by³o za³o¿yæ w³a¶nie taki temat a nie ,,mieszalnik spectral - zmarnowane pieni±dze'' i kolego dosta³by¶ konkretn± odpowied¼.

Na koñcu jest znak zapytania, a to nieco zmienia znaczenie tego wyra¿enia.
 

berag1 
Wysany: 2011-10-26, 17:14   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 266
trze¼wy inaczej napisa/a:
berag1 napisa³/a:
Cytat:
Przypominam w±tek: który system ma to samo na fiszce co w kubku? oraz który system Waszym zdaniem jest najmniej czasoch³onny?


To trzeba by³o za³o¿yæ w³a¶nie taki temat a nie ,,mieszalnik spectral - zmarnowane pieni±dze'' i kolego dosta³by¶ konkretn± odpowied¼.

Na koñcu jest znak zapytania, a to nieco zmienia znaczenie tego wyra¿enia.
Kolego, facet z Ciebie, czy baba i musisz siê wy¿aliæ?
Ja, gdy chcê siê czego¶ dowiedzieæ to pytam wprost, a nie wylewam swoje ¿ale i dopiero pytam.

Dlatego proszê, aby¶ pozwoli³ na to abym skoñczy³ i prosi³bym o odpowied¼ na zadane pytanie. ;)
 
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-26, 17:19   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
berag1 napisa/a:
trze¼wy inaczej napisa/a:
berag1 napisa³/a:
Cytat:
Przypominam w±tek: który system ma to samo na fiszce co w kubku? oraz który system Waszym zdaniem jest najmniej czasoch³onny?


To trzeba by³o za³o¿yæ w³a¶nie taki temat a nie ,,mieszalnik spectral - zmarnowane pieni±dze'' i kolego dosta³by¶ konkretn± odpowied¼.

Na koñcu jest znak zapytania, a to nieco zmienia znaczenie tego wyra¿enia.
Kolego, facet z Ciebie, czy baba i musisz siê wy¿aliæ?
Ja, gdy chcê siê czego¶ dowiedzieæ to pytam wprost, a nie wylewam swoje ¿ale i dopiero pytam.

Dlatego proszê, aby¶ pozwoli³ na to abym skoñczy³ i prosi³bym o odpowied¼ na zadane pytanie. ;)

Chcia³bym ¿eby¶ napisa³ to co my¶lisz o systemach, a nie to co Ci szef kaza³. Szukam porady a nie zwady.
 

berag1 
Wysany: 2011-10-26, 17:41   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 266
trze¼wy inaczej napisa/a:
Jako, ¿e ³atwiej zmieniæ mieszalnik ni¿ znale¼æ bezrobotnego kolorystê, zacz±³em dr±¿yæ temat. Ma³o bywam w mieszalni, wiêc nie wiedzia³em w czym rzecz ale dzi¶ siê dowiedzia³em.


Kolego piszesz , ¿e dzia³asz ju¿ od miesi±ca i chcesz zarabiaæ na tym kasê, a w swojej firmie -mieszalni ma³o przebywasz. Jedno z drugim siê wyklucza dok³adaj±c do tego jakiego masz kolorystê.
Piszesz, ¿e ³atwiej zmieniæ mieszalnik ni¿ kolorystê. Zgodzi³bym siê z Tob±, gdyby¶ zatrudnia³ kolorystê-fachowca, bo je¿eli nie to zmiana systemu w niczym nie pomo¿e, bo nie po to zatrudniasz kolorystê fachowca ¿eby robi³ lakiery z numeru.

Odno¶nie zmiany systemu, czy te¿ wstawienie dodatkowego systemu z górnej pó³ki np. PPG, NEXA AUTOCOLOR, DUPONT, STANDOX czy te¿ Glasurit to czy zastanawia³e¶ siê kiedy¶ co idzie w parze z dobrym systemem. Ja ci powiem- limity miesiêczne do wyrobienia i to zapewne o wiele wiêksze od tych w Spectralu który posiadasz. A teraz zapytasz dlaczego, a ja Ci odpowiem tak, s± to systemy firm, które na rynku istniej± po kilkadziesi±t lat a nawet ponad wiek i maj± dopracowane swoje systemy w 100 %, chocia¿ nale¿y zaznaczyæ , ¿e tym firmom te¿ zdarzaj± siê wpadki i to czasami dziecinne, ale siê zdarzaj±. Dlatego te¿ ceni± siê i to bardzo wysoko dlatego te¿ na pocz±tek kusz± rabatami i inwestycjami, ale nie ma nic za darmo bo i tak trzeba bêdzie za to zap³aciæ w formie wyznaczonego limitu miesiêcznego czy tez kwartalnego. Je¿eli takiego limitu nie wyrobisz to na koniec roku dostajesz fakturê z firmy z której masz mieszalnik i musisz za ni± zap³aciæ, a jak nie to sprawa w s±dzie. Znam takie mieszalnie gdzie na koniec roku, ¿eby nie p³aciæ kary musz± wybraæ towaru jednorazowo na kilkadziesi±t ty¶. z³.
Je¿eli zapytasz o ceny pigmentów to mogê podaæ dla przyk³adu ceny cennikowe jednego z lepszych systemów na rynku, zaznaczam, ¿e podane ceny to ceny zakupu netto:
-pigment solidowy i metaliczny za 1 litr - 200 z³ netto
- pigment per³owy za 1 litr - 300 z³ netto
-¿ywica do metalików i pere³ 2,5 litra oko³o 400 z³ netto
Je¿eli bêdziesz chcia³ to podam Ci ceny jeszcze z innych markowych systemów i bêdê ju¿ podawa³ nazwy firm, czego nie powinienem robiæ.
 
 

berag1 
Wysany: 2011-10-26, 17:56   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 266
trze¼wy inaczej napisa/a:

Chcia³bym ¿eby¶ napisa³ to co my¶lisz o systemach, a nie to co Ci szef kaza³. Szukam porady a nie zwady.


Mnie nikt nic nie kaza³, je¿eli ju¿ to kto¶ móg³ mnie poprosiæ, a to znacz±ca ró¿nica. Co do szefa, to sk±d kolego stwierdzenie, ¿e mam szefa, a mo¿e sam jestem sobie szefem. ;)

Piszesz co ja my¶lê o markowych systemach, wiadomo u³atwiaj± pracê i ja gdybym mia³ otwieraæ mieszalniê, chocia¿ nigdy tego nie zrobiê to mia³bym 2 systemy, jeden ze ¶redniej pó³ki cenowej i jako¶ciowej i jeden system z górnej pó³ki.
Na dzieñ dzisiejszy Glasurit oficjalnie nie wstawia konwencji, Standox równie¿, Autocolor podobnie.
Je¿eli nie chcesz podpisywaæ umowy i wyrabiaæ limitów to wystarczy kupiæ u¿ywany mieszalnik a pigmenty kupowaæ tam, gdzie zaoferuj± najtaniej. Jest jedno ale, cena u¿ywanej maszyny i wzorniki czy bêd± nowe, czy te¿ u¿ywane a mo¿e jeszcze nie uzupe³nione w najnowsze kolory. Tak dla przyk³adu 3 wzorniki do motocykli systemu z górnej pó³ki to koszt 450 z³, je¿eli bêdziesz ich mia³ 50 z wszystkich marek to koszt jest prosty do wyliczenia. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e bez umowy nie bêdziesz dostawa³ uzupe³nieñ do wzorników, a kolorów przybywa i gdy popsuje siê mieszalnik to naprawa na w³asny koszt.
 
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-26, 18:00   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
berag1 napisa/a:
trze¼wy inaczej napisa/a:
Jako, ¿e ³atwiej zmieniæ mieszalnik ni¿ znale¼æ bezrobotnego kolorystê, zacz±³em dr±¿yæ temat. Ma³o bywam w mieszalni, wiêc nie wiedzia³em w czym rzecz ale dzi¶ siê dowiedzia³em.


Kolego piszesz , ¿e dzia³asz ju¿ od miesi±ca i chcesz zarabiaæ na tym kasê, a w swojej firmie -mieszalni ma³o przebywasz. Jedno z drugim siê wyklucza dok³adaj±c do tego jakiego masz kolorystê.
Piszesz, ¿e ³atwiej zmieniæ mieszalnik ni¿ kolorystê. Zgodzi³bym siê z Tob±, gdyby¶ zatrudnia³ kolorystê-fachowca, bo je¿eli nie to zmiana systemu w niczym nie pomo¿e, bo nie po to zatrudniasz kolorystê fachowca ¿eby robi³ lakiery z numeru.

Odno¶nie zmiany systemu, czy te¿ wstawienie dodatkowego systemu z górnej pó³ki np. PPG, NEXA AUTOCOLOR, DUPONT, STANDOX czy te¿ Glasurit to czy zastanawia³e¶ siê kiedy¶ co idzie w parze z dobrym systemem. Ja ci powiem- limity miesiêczne do wyrobienia i to zapewne o wiele wiêksze od tych w Spectralu który posiadasz. A teraz zapytasz dlaczego, a ja Ci odpowiem tak, s± to systemy firm, które na rynku istniej± po kilkadziesi±t lat a nawet ponad wiek i maj± dopracowane swoje systemy w 100 %, chocia¿ nale¿y zaznaczyæ , ¿e tym firmom te¿ zdarzaj± siê wpadki i to czasami dziecinne, ale siê zdarzaj±. Dlatego te¿ ceni± siê i to bardzo wysoko dlatego te¿ na pocz±tek kusz± rabatami i inwestycjami, ale nie ma nic za darmo bo i tak trzeba bêdzie za to zap³aciæ w formie wyznaczonego limitu miesiêcznego czy tez kwartalnego. Je¿eli takiego limitu nie wyrobisz to na koniec roku dostajesz fakturê z firmy z której masz mieszalnik i musisz za ni± zap³aciæ, a jak nie to sprawa w s±dzie. Znam takie mieszalnie gdzie na koniec roku, ¿eby nie p³aciæ kary musz± wybraæ towaru jednorazowo na kilkadziesi±t ty¶. z³.
Je¿eli zapytasz o ceny pigmentów to mogê podaæ dla przyk³adu ceny cennikowe jednego z lepszych systemów na rynku, zaznaczam, ¿e podane ceny to ceny zakupu netto:
-pigment solidowy i metaliczny za 1 litr - 200 z³ netto
- pigment per³owy za 1 litr - 300 z³ netto
-¿ywica do metalików i pere³ 2,5 litra oko³o 400 z³ netto
Je¿eli bêdziesz chcia³ to podam Ci ceny jeszcze z innych markowych systemów i bêdê ju¿ podawa³ nazwy firm, czego nie powinienem robiæ.

Bêdê wdziêczny jak odpowiesz mi na pytanie, który system ma to samo w kubku co na fiszce i jaki system Twoim zdaniem jest najszybszy. Resztê informacji je¿eli bêdziesz mia³ ochotê, przeka¿esz mi jak zacznê interesowaæ siê konkretnym systemem. Moja kolorystka nie jest niewidoma. Radzi sobie, ale krew j± zalewa jak dopasuje fiszke a w kubku co innego ni¿ na fiszce i trudno przewidzeæ czego tak naprawde mo¿na siê spodziewaæ po namieszaniu farby. W przewa¿aj±cej wiêkszo¶ci przypadków tak w³a¶nie jest. Dzi¶ ponownie sam siê o tym przkona³em. Szukam systemu który nie ma tego problemu, a nie takiego w którym wszystko wchodzi od strza³a. Zaczynam odnosiæ wra¿enie, ¿e piszê w jakim¶ innym jêzyku. Mam fiszke, wlewam farbe ma byæ taka jak na fiszce. Oto moje wymagania.
 

berag1 
Wysany: 2011-10-26, 18:05   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 266
trze¼wy inaczej napisa/a:
Oczywi¶cie wybra³em zmianê systemu.


Pamiêtaj o tym, ¿e je¿eli zdecydowa³e¶ siê faktycznie na zmianê systemu, to w wiêkszo¶ci firm jest zorganizowane to w ten sposób, ¿e przyje¿d¿aj±, zabieraj± mieszalnik, a Ty kolego zostajesz z pigmentami i jeste¶ kilka klocków w plecy. Ja bym tego nie przebola³, ale chyba Ty masz na tyle kasy, ¿e decydujesz siê na taki krok. ¯yczê powodzenia. ;)
 
 

berag1 
Wysany: 2011-10-26, 18:07   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 266
berag1 napisa/a:
PPG, NEXA AUTOCOLOR, DUPONT, STANDOX czy te¿ Glasurit


Ja ju¿ napisa³em i nie bêdê siê powtarza³ i dalej czekam na odpowied¼ jak wykonujecie natryski próbne ;)
 
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2011-10-26, 18:23   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
berag1 napisa/a:
trze¼wy inaczej napisa/a:
Oczywi¶cie wybra³em zmianê systemu.


Pamiêtaj o tym, ¿e je¿eli zdecydowa³e¶ siê faktycznie na zmianê systemu, to w wiêkszo¶ci firm jest zorganizowane to w ten sposób, ¿e przyje¿d¿aj±, zabieraj± mieszalnik, a Ty kolego zostajesz z pigmentami i jeste¶ kilka klocków w plecy. Ja bym tego nie przebola³, ale chyba Ty masz na tyle kasy, ¿e decydujesz siê na taki krok. ¯yczê powodzenia. ;)

Zapewne czyta³e¶ moj± odpowied¼ na post NOVOLKA. Tam opisa³em zwiê¼le problem i piêæ wariantów przed którymi stojê. Co bym nie wybra³, w najbli¿szej perspektywie uderzy mnie po kieszeni, ale m±dra decyzja podjêta dzisiaj, zwróci siê z nawi±zk± w przysz³o¶ci. Licz±c na obiektywn± poradê zamie¶ci³em wpis na forum. Nie wiedzia³em jednak, ¿e publiczne mówienie o niedomaganiach Spectrala to grzech ¶miertelny. Zamiast krytykowaæ sposób prowadzenia przeze mnie firmy, kwestionowaæ zdolno¶ci kolorystki i imputowaæ mi zamiary nie id±ce w parze z rzeczywistymi, napisz proszê jeden system, gdzie kolor w kubku, jest taki sam jak na fiszce.
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Systemy mieszalnikowe

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group