Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
DrCruel
Wysany: 2009-11-04, 22:06   Konkurs - ANKIETY WYSTARTOWA£Y!!!


Posty: 418
Witamy serdecznie wszystkich uczestników, sympatyków i obserwatorów pierwszego konkursu AIRBRUSH, organizowanego przez forum Lakierowanko ;)

Pomimo wielu trudno¶ci i przeciwno¶ci wreszcie startujemy.
Przez dobrych kilka miesiêcy dyskutowali¶my, debatowali¶my, zmieniali¶my zdanie, przesuwali¶my termin a¿ wreszcie uda³o siê dopi±æ prawie wszystko. To co jeszcze pozosta³o do zrobienia dokoñczymy ju¿ w trakcie trwania konkursu. Najwa¿niejsze, ¿e wystartowali¶my i mo¿na zabieraæ siê za pracê.

Wielu powie, ¿e taki konkurs to "pro¶cizna". Nam te¿ siê tak wydawa³o. Jak min±³ entuzjazm zaczê³y siê problemy: jaki regulamin, sk±d nagrody, jak prezentowaæ prace itd. Nikt z nas wcze¶niej nie organizowa³ czego¶ takiego i nie wiemy czy wszystko bêdzie idealnie ale staramy siê i liczymy, ¿e konkurs bêdzie dobr± zabaw± a wybrañcy wzbogac± siê o ciekawe nagrody za które serdecznie dziêkujemy wszystkim sponsorom. Tym jawnym i tym anonimowym ;)

W imieniu ca³ego zespo³u lakierowanka, zapraszam Wszystkich do zabawy.
Cruel
 

DrCruel
Wysany: 2010-01-08, 19:10   


Posty: 418
Proponujê w tym w±tku zadawaæ pytania odno¶nie konkursu bo po pracach które wp³ynê³y mo¿na zauwa¿yæ, ¿e nie wszystko jest jasne. Lepiej zapytaæ tutaj przed wys³aniem bo pó¼niej zrobi siê ba³agan.

Pierwsza uwaga, która i siê nasuwa to brak informacji do której kategorii wysy³amy prace. Owszem, ¿e po pracy mo¿na poznaæ czy to rysunek na koszulce czy na motocyklu ale je¿eli kto¶ np. chce daæ prace do kategorii III (hobby¶ci) to wtedy ju¿ jest problem.
 

DrCruel
Wysany: 2010-01-08, 19:49   


Posty: 418
Po d³u¿szych rozmowach postanowili¶my wprowadziæ ma³e korekty do regulaminu. Nie powinno siê zmieniaæ zasad w trakcie gry ale jak wiecie ten konkurs to dla nas nowe wyzwanie i nie wszystko przewidzieli¶my a na obecnym etapie mo¿emy sobie jeszcze na to pozwoliæ bo zmiany nie utrudni± przygotowañ a powinny przyczyniæ siê do lepszej zabawy.

Pierwsza korekta to ilo¶æ zdjêæ które trzeba przys³aæ.

W regulaminie jest: "Ka¿da z prac powinna byæ dostarczona jako trzy zdjêcia, z czego jedno z bliska."

Zmieniamy na: "Ka¿da z prac powinna byæ dostarczona jako minimum jedno zdjêcie a maksimum trzy."

Zmiana ta znajdzie siê w erracie do regulaminu.
 

DrCruel
Wysany: 2010-01-25, 12:40   


Posty: 418
Pozwolê sobie zacytowaæ pytanie i odpowied¼, które mog± byæ te¿ pomocne innym. Mam nadziejê ¿e autorzy nie obra¿± siê ;)

"Witam,
Chcia³bym zg³osiæ pracê na konkurs airbrush a z tego co siê
doczyta³em jeden z punktów regulaminu brzmi:
"Ka¿da z prac powinna byæ dostarczona jako minimum jedno zdjêcie a
maksimum trzy."
Co w przypadku kiedy jedna praca jest do¶æ rozleg³a i nie da siê jej
zawrzeæ w trzech zdjêciach? Dla przyk³adu podam pracê któr±
chcia³bym zg³osiæ i s± to malunki ¶cienne klubu o powierzchni ok
150m2. Praca stanowi ca³o¶æ jednak znajduje siê na wielu ¶cianach
klubu i tak by³a zaprojektowana, wiêc wysy³anie np. tylko trzech
zdjêæ-fragmentów wydaje siê byæ bezsensowne. Czy np. dozwolone jest
po³±czenie zdjêæ w jedn± ca³o¶æ i traktowanie tego jako jedno
zdjêcie??? Proszê o odpowied¼ gdzy¿ nie chcia³bym ³amaæ w jaki¶
sposób regulaminu."Odpowied¼ cz³owieka "w temacie" ;)

"Je¿eli jest to jedna ¶ciana to nich po³±czy w ca³o¶æ, o ile oczywi¶cie temat pracy jest jeden... na przyk³ad podwodny ¶wiat na 6 metrach ¶ciany... i to by by³a jedna praca... niech da 3 zdjêcia tej ¶ciany/pomieszczenia...

i inna ¶ciana lub pomieszczenie to samo , czyli "panorama" i 2 fotki detali, i to by³aby druga praca... ciê¿ko mi dok³adnie to okre¶liæ , bo nie wiem jak te prace dok³adnie wygl±daj±.

podsumowuj±c - po³±czenie zdjêæ - ok , ale jako panorama, a nie zlepek fotek ; je¶li praca jest zbyt rozleg³a nawet na takie rozwi±zanie to niestety bêdzie trzeba wybraæ jaki¶ jej element do zg³oszenia... taka jest moja opinia"
 

ntkovca
Wysany: 2010-02-01, 20:43   

Posty: 3
witam , wyslalem prace na konkurs, niestety w ostatnim dniu, chcialbym sie dowiedziec czy zostaly one zakwalifikowane, i gdzie mozna zobaczyc wszystkie wystawione. pozdrawiam.
 

DrCruel
Wysany: 2010-02-02, 07:59   


Posty: 418
ntkovca napisa/a:
gdzie mozna zobaczyc wszystkie wystawione. pozdrawiam.


Prace bêd± wystawione na forum w w±tkach w których zarazem bêd± ankiety do g³osowania.
 

DrCruel
Wysany: 2010-02-02, 08:14   


Posty: 418
Witam.

Zgodnie z regulaminem up³yn±³ czas zg³aszania prac konkursowych. Zdecydowana wiêkszo¶æ prac wp³ywa³a w ostatnich dniach. Niestety okaza³o siê ¿e skrzynka pocztowa nie wytrzyma³a :/

W zwi±zku z tym chcieliby¶my poinformowaæ wszystkich uczestników konkursu ¿e zmuszeni jeste¶my przed³u¿yæ czas nadsy³ania prac bo nie wszystkie uda³o siê Wam przes³aæ. W kilku zg³oszeniach niektóre za³±czniki nie chc± siê otworzyæ. W tych przypadkach bêdziemy indywidualnie prosili o powtórne dos³anie tych za³±czników.

Ustalili¶my ¿e termin nadsy³ania prac przed³u¿amy o dwa tygodnie do 15 lutego.

W tym czasie powinno siê udaæ wybrn±æ z problemów.

Za niedogodno¶ci bardzo przepraszamy. Atmosfera napiêcia jeszcze siê utrzyma :)
 

DrCruel
Wysany: 2010-02-02, 08:32   


Posty: 418
I jeszcze wyja¶nienie do pkt 4.

Zgodnie z tym punktem uczestnik mo¿e wystartowaæ:
1. w dwóch kategoriach dla profesjonalistów
2. lub w jednej dla amatorów

Start w trzech kategoriach jest niemo¿liwy bo albo jest kto¶ profesjonalist± albo amatorem ;)

Id±c dalej, je¿eli kto¶ siê zdecyduje startowaæ jako profesjonalista to mo¿e wybraæ sobie kategoriê w której staruje lub wystartowaæ w obu. Tutaj jest dowolno¶æ, ka¿dy decyduje sam.
Do ka¿dej wybranej kategorii trzeba przys³aæ dwie prace. Czyli przysy³amy albo dwie je¿eli startujemy w jednej kategorii lub cztery je¿eli w dwóch.

Pojedyncza praca to jedno zdjêcie lub dwa lub trzy. Tutaj jest dowolno¶æ. Dlatego tak zosta³o ustalone aby mo¿na by³o wyeksponowaæ zbli¿enia fragmentów pracy. To w du¿ej mierze od jako¶ci zdjêæ i ujêæ decyduje efekt koñcowy.

Mam nadziejê ¿e co¶ wyja¶ni³em. Jak nie to pytajcie.
 

ntkovca
Wysany: 2010-02-02, 08:42   

Posty: 3
w zwionsku z tym mam czekac na meila czy, wyslac prace jeszcze raz. czodzi mi o mojA os. konkretnie.
 

DrCruel
Wysany: 2010-02-02, 08:47   


Posty: 418
Poczekaj jeszcze bo teraz w ogóle nie mogê dostaæ siê do skrzynki :x:

Czy¿by przez noc przysz³o tyle prac?
 

lucas 
Wysany: 2010-02-02, 13:30   


Posty: 5
Skd: Pi³a
to znaczy ¿e tez moge wystartowac?
Pozdro

[ Dodano: 2010-02-02, 14:16 ]
DrCruel prace wys³ane jak cos... czekam na info pozdro ;)
_________________

 

PrimoOne 
Wysany: 2010-02-03, 20:13   Pomg: 7 razy
Posty: 477
Skd: Polska / Opole
Tak... Prace mo¿na nadsy³aæ do 15-go.. jak wy¿ej..
_________________
www.PrimoArt.pl
 
 

ntkovca
Wysany: 2010-02-07, 23:39   

Posty: 3
Witam chcialbym si edowiedziec czy moje prace zostaly dopuszczone do konkursu??? pozdro Primo ziooomm!!!

A jakiego adresu lub jakie nazwisko bo po nicku to nie wiem. Cruel
 

DrCruel
Wysany: 2010-02-18, 19:23   


Posty: 418
Do og³oszenia ankiet pozosta³y godziny!
Jednak nie udaje siê omin±æ problemów technicznych. Kilka prac zosta³o nades³anych w bardzo du¿ych rozmiarach i skrzynka nie chce ich nam oddaæ ale mo¿e wszystko bêdzie OK. Proszê o cierpliwo¶æ.
 

DrCruel
Wysany: 2010-02-22, 03:08   


Posty: 418
Uwaga, wreszcie d³ugo wyczekiwana chwila :D
Mo¿ecie ogl±daæ nades³ane na konkurs prace, jednak nie publikujemy jeszcze ankiet bo problemy techniczne nie pozwoli³y zamie¶ciæ wszystkich zdjêæ. Poniewa¿ nie jest to wina uczestników to dajemy jeszcze czas na ponowne dos³anie zdjêæ (do momentu og³oszenia ankiet)


Przypominam ¿e na razie nie mo¿na w ¿aden sposób komentowaæ na forum prac konkursowych, bêdzie na to czas po zakoñczeniu g³osowania!!!
 

DrCruel
Wysany: 2010-02-28, 23:34   


Posty: 418
Witam.

Chcia³bym przeprosiæ wszystkich oczekuj±cych na start g³osowania ale przez moje roztargnienie nie zamie¶ci³em jeszcze jednego zg³oszenia, które by³o dostarczone jako link do serwera. Poniewa¿ zg³oszenie to przysz³o w terminie regulaminowym zdecydowa³em ¿e poczekamy jeszcze do jutra ze startem bo na dok³adkê powsta³ problem z rozpakowaniem pliku z czym bêdziemy walczyli jutro.

Mam nadziejê ¿e te wszystkie problemy z organizacj± konkursu, zostan± zrekompensowane dobr± zabaw± :)

Cruel
 

DrCruel
Wysany: 2010-03-02, 11:53   


Posty: 418
ANKIETY RUSZY£Y

ZAPRASZAMY DO G£OSOWANIA!!!
 

DrCruel
Wysany: 2010-03-13, 21:30   


Posty: 418
Chcia³bym poinformowaæ ¿e firma DELTAARTS - producent szablonów do aerografii, ufundowa³a zestaw szablonów. Nagroda z racji charakteru zostanie przyznana w kategorii "Malowaæ ka¿dy mo¿e" a zwyciêzca zostanie wybrany osobi¶cie przez sponsora :spoko:
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » AIRBRUSH » Galeria Airbrush » KONKURS AIRBRUSH - Archiwum

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - mangi