Szukaj FAQ AlbumPrzesunity przez: DrCruel 2009-04-25, 05:40
Autor Wiadomo
skwaros 
Wysany: 2009-04-01, 21:26   jakis fajny bia³y kolor
0
UP DOWN


Pomg: 2 razy
Posty: 51
Skd: zpm
bêdê lakierowa³ swoje felgi na bia³o i nie wiem jaki bêdzie najlepszy, akryl, metalik a mo¿e per³a jaka¶? Widaæ wogle pigmenty metaliku czy tam per³y na bia³ym lakierze :) ?


Wie kto¶ mo¿e co to jest za lakier, poproszê o jakie¶ dane jak kto¶ wie. Jest to akryl czy metalik, a moze i baza?
Poproszê ogólnie o jakie¶ porady odno¶cie bia³ych lakierów.
 
 

Prezes
Wysany: 2009-04-02, 23:36   
0
UP DOWN


Pomg: 2 razy
Posty: 72
Ja mogê tylko powiedzieæ, ¿e konstrukcje aluminiowe s± malowane obecnie na ¶nie¿nobia³y RAL 9016 (dawniej by³y na 9010). W daewoo nubira na przyk³ad symbol bia³ego koloru to 11U.
Co do koloru ze zdjêæ, chyba jest fabryczny, wiêc wpisz w google.pl: "volkswagen kolory nadwozia" lub co¶ w tym stylu i szukaj. Kto szuka, ten znajdzie :spoko:
 

mebArth 
Wysany: 2009-04-03, 17:57   
0
UP DOWN

Pomg: 42 razy
Posty: 1797
Skd: Kraków
http://color.dupontrefini...rweb.dll/access szukaj se kolorów. Pewnie chcesz takie cos jak ma OZ orygina³ na szprychach bia³e. To jest kolor podobny do AUDI L90E akryl ale moze byc w bazie zrobiony. Bardziej kremowy niz bia³y. Ale mimo wszytsko...najlepsz± pow³oke da malowanie proszkowe na felgi. Wszedzie dojdzie i nie ma pieprzenia ze szlifem w zakamarkach.
_________________
Bart
 
 

jacklack 
Wysany: 2009-04-03, 21:45   
0
UP DOWN


Pomg: 15 razy
Posty: 352
skwaros napisa/a:

Wie kto¶ mo¿e co to jest za lakier, poproszê o jakie¶ dane jak kto¶ wie. Jest to akryl czy metalik, a moze i baza?


Jest to kolor Candyweiss wystêpuj±cy w akrylu(w DP system C500 Imron i Imronel) jak i w bazie niemetalicznej w systemach:konwencjonalnych ( w DPC6000) i w w systemach wodnych (w DP Cromax),, nie ma w sk³adzie tej bazy metali ani pere³ ;)
 
 

baqo 
Wysany: 2009-04-03, 22:41   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 1553
Skd: ko³obrzeg
Cytat:
jakis fajny bia³y kolor
problem w tym ¿e bia³y to brak koloru :D :D
 
 

Bisuside14 
Wysany: 2009-04-04, 20:04   
0
UP DOWN
Mów mi Bisu:D


Pomg: 9 razy
Posty: 348
baqo napisa/a:
problem w tym ¿e bia³y to brak koloru :D :D

Kiedy¶ babka od plastyki t³umaczy³a, ¿e w plastyce bia³y i czarny to nie s± kolory tylko rozja¶niacz i ¶ciemniacz czy jako¶ tak.... Dla mnie bia³y to jest kolor i ju¿! Jak kto¶ siê mnie zapyta jakiego koloru jest to auto to co powiem ? ¿e nie ma koloru? a co ono jest- prze¼roczyste? :cool:
To czy bia³y to brak koloru... to podlega dyskusji... czy jest jaka¶ definicja na bia³y kolor? w jakim stopniu bia³y ma byæ bia³y?
Ju¿ siê pogubi³em :rotfl:
 
 

baqo 
Wysany: 2009-04-04, 20:43   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 1553
Skd: ko³obrzeg
Bisuside14 napisa/a:
a co ono jest- prze¼roczyste?
transparentne :D prawda jest taka ¿e bia³y odbija wszystkie fale ze ¶wiat³a,a z nich w³a¶nie,z ich ró¿nych d³ugo¶ci bierze siê kolor.czarny z kolei poch³ania wszystkie fale . inne kolory czê¶c poch³aniaj± ,czê¶c oddaj±. :)
 
 

Bisuside14 
Wysany: 2009-04-05, 12:41   
0
UP DOWN
Mów mi Bisu:D


Pomg: 9 razy
Posty: 348
baqo napisa/a:
prawda jest taka ¿e bia³y odbija wszystkie fale ze ¶wiat³a,a z nich w³a¶nie,z ich ró¿nych d³ugo¶ci bierze siê kolor.

No w³a¶nie... Kolor bia³y powstaje z trzech kolorów podstawowych czyli jest kolorem. ¦wiat³o odbija siê trafia do naszego oka i rozpoznajemy w ten sposób kolor. ¯eby zobaczyæ jaki¶ kolor potrzebne jest ¶wiat³o... A jaki kolor widzimy jak nie ma ¶wiat³a? - kolor czarny. A dok³adniej nie widzimy ¿adnego koloru poniewa¿ czarny nie odbija ¶wiat³a. Wiêc jak nie widzimy koloru to kolor czarny to nie kolor :tak:
Bia³y to kolor, a czarny nie. ;)
 
 

ZENEK
Wysany: 2009-04-05, 13:05   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 86
Niestety z trzech barw podstawowych - ¿ó³tej,czerwonej i niebieskiej na³o¿onych na siebie powstaje kolor - barwa czarna
 

Prezes
Wysany: 2009-04-05, 13:17   
0
UP DOWN


Pomg: 2 razy
Posty: 72
Oj, nie czepiajmy siê szczegó³ów. Wszystko zale¿y od sposobu na³o¿enia. Je¿eli we¼miesz szkie³ko czerwone, niebieskie i ¿ó³te; zestawisz je razem, to raczej za wiele przez to nie zobaczysz - ciemno¶æ ;) ale je¶li przez ka¿de z nich (osobno) pu¶cisz wi±zkê bia³ego ¶wiat³a i skierujesz te wi±zki tak, ¿eby siê zbieg³y, otrzymasz kolor bia³y.
Poza tym, takie dyskusje, ¿e bia³y to nie kolor, s± bez sensu. To kolor jak ka¿dy inny, tylko ja¶niejszy. Który¶ przecie¿ musi byæ ja¶niejszy, nie? ;P
PS. Niedawno siê dowiedzia³em, ¿e do podstawowego koloru bia³ego, ¿eby by³ jeszcze bielszy, trzeba daæ domieszkê... czarnego :/ :shock: :blee:
 

Bisuside14 
Wysany: 2009-04-05, 13:31   
0
UP DOWN
Mów mi Bisu:D


Pomg: 9 razy
Posty: 348
Chodzi³o mi O Zielony kolor, czerwony i niebieski. takie kolory wystêpuj± w wy¶wietlaczach, monitorach.


kolor czarny powstaje przez po³±czenie kolorów, które powsta³y przez zmieszanie kolorów podstawowych. jest to turkusowy, karmazynowy i ¿ó³ty.
Mo¿na siê tak k³óciæ czy bia³y to kolor a czarny nie... ¿e czarny to kolor a bia³y nie... Ró¿nie jest to postrzegane w danych dziedzinach- malarstwie, fizyce...
Przez takie dyskusje niby o niczym mo¿na siê du¿o dowiedzieæ... :cool:
Sorki za za¶miecanie tematu.
____
A to jako ciekawostkê. Zrobi³em zdjêcie w makro monitora od laptopa ( bia³e t³o). My widzimy bia³y kolor, a w bardzo du¿ym powiêkszeniu widaæ trzy kolory czerwony, zielony i niebieski.
 
 

ZENEK
Wysany: 2009-04-05, 14:59   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 86
Ja tylko prosze o prawid³owe u¿ywanie nazewnictw, poniewa¿ w kolorystyce lakierów renowacyjnych stosujemy ko³o chromatyczne zbudowane z kolorow podstawowych i pochodnych.Podstawowe to czerwony, niebieski i ¿ó³ty, za¶ pochodne to fiolet, zieleñ i pomarañcz.Owszem w szkoleniach pos³ugujemy siê optyk± i pomocami z dziedziny fizyki.I je¶li robi sie zdjêcia w róznym o¶wietleniu to uzyskujemy taki odbiór koloru jaka jest przewaga promieni koloru w o¶wietleniu ( jarzeniowe, sodowe, halogenowe) o kolorze prawid³owym mo¿emy mówiæ tylko w ¶wietle naturalnym czyli s³oñcu.Je¶li to trudne to mo¿e koledzy spotkali siê ju¿ z metameri± koloru i wtedy zrozumiej± o czym piszê.Mo¿na ten temat rozwijaæ w nieskoñczono¶æ.Ja po prostu prowadzê dzia³ kolorystyki w swojej pracyi jestem wyczulony na niedok³adno¶ci , a tak nawiasem turkus to mieszanka koloru niebieskiego i zielonego w odpowiednich proporcjach i o tym mówi badanie jakie przeprowadzi³ Ostwald.Panowie lakiernicy te¿ siê denerwuja jak któs niedok³adnie przedstawia lub omawia zagadnienia, wiêc szanujny swoje do¶wiadczenia
 

Bisuside14 
Wysany: 2009-04-05, 15:20   
0
UP DOWN
Mów mi Bisu:D


Pomg: 9 razy
Posty: 348
Oj... Na kolorystyce to ja siê nie znam i w takim temacie nie zabieram g³osu. Prowadzi³em z baqo wymianê zdañ czy bia³y to brak koloru i poda³em jaki¶ dowód ¿e jest to kolor. A je¶li pope³ni³em b³±d przy kolorach podstawowych to przepraszam, ale i tak w tej dyskusji z baqo mia³o to drugorzêdne znaczenie.
A to nie jest tak ¿e kolory podstawowe s± inne w tak jak napisa³em np. w monitorach poniewa¿ monitor "¶wieci"- emituje ¶wiat³o/ kolory, a inne kolory podstawowe s± w farbach/pigmentach bo farby poch³aniaj± ¶wiat³o?
Co¶ sobie przypominam.... kiedy¶ czyta³em gdzie¶ o kolorach i by³a jaka¶ wzmianka o kolorach emitowanych i te które poch³aniaj± ¶wiat³o.
 
 

ZENEK
Wysany: 2009-04-05, 17:22   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 86
Bisuside jeste¶ go¶æ i to w pe³ni s³owa tego znaczeniu, umiesz siê przyznaæ do tego czego nie umiesz i tu szacun.Wiem ,¿e wielu tu pisz±cych tego by nie zrobi³o.Trzeba wiedzieæ ,¿e w lakiernictwie patrzymy inaczej na kolory.Mamy ró¿ne podzia³y i mówimy o kolorach transparentnych wchodz±cych w sk³ad koloru na aucie, ale napewno nie jest to bia³y.Je¶li mówimy o poch³anianiu ¶wiat³a lub odbiciu to jest to dzia³ fizyki i optyki.Prosty przyk³ad kolor bia³y i lakier bezbarwny,który z nich jest transparenty i którego nie widzimy - ka¿dy odpowie ,¿e lakier bezbarwny.Za¶ lakier bezbarwny s³u¿y jako soczewka do odbicia ¶wiat³a.Baqo bia³y jest kolorem tak jak i czarny, ja widzê je¿d¿ace auta pomalowane na bia³o dla mnie one s± widzialne, no dziwne by by³o jakby po drodze je¼dzi³o by co¶ niewidzialnego, o czapkach niewidkach to by³o w bajkach.No i teraz znaj±c temperament kolegi Baqo, pojedzie po mnie.
 

Bisuside14 
Wysany: 2009-04-05, 17:32   
0
UP DOWN
Mów mi Bisu:D


Pomg: 9 razy
Posty: 348
Dobra czyli wszystko ju¿ wyja¶nione. Nie zmieniajmy tematu (mimo, ¿e ja do tego siê najbardziej przyczyni³em)
U mnie jest czarno na bia³ym, ¿e bia³y to bia³y a czarny to czarny i ju¿ :cool:
 
 

skwaros 
Wysany: 2009-04-05, 17:59   
0
UP DOWN


Pomg: 2 razy
Posty: 51
Skd: zpm
siê towarzystwo rozpisa³o, szkoda ¿e nie na mojê pytania :cool: . ale ju¿ odpowiedzi dosta³em na pocz±tku wiêc spoko :spoko:
 
 

baqo 
Wysany: 2009-04-05, 22:16   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 1553
Skd: ko³obrzeg
nie biercie tego do bani. po prostu mam takiego klienta ,który mówi na bia³e auta ¿e to brak koloru :D mo¿na by tu siê spieraæ w nieskoñczono¶æ.
Bisuside14 napisa/a:
a co ono jest- prze¼roczyste? :cool:
zeniu,ja tego nie napisa³em. ;)
ZENEK napisa/a:
znaj±c temperament kolegi Baqo, pojedzie po mnie.
mylisz siê :) :)
 
 

baqo 
Wysany: 2009-04-05, 22:18   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 1553
Skd: ko³obrzeg
skwaros napisa/a:
siê towarzystwo rozpisa³o, szkoda ¿e nie na mojê pytania :cool:
bia³y te¿ jest ³adny,a ³adny bia³y lakier jest jeszcze ³adniejszy :spoko:
 
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Systemy mieszalnikowe

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group