Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
piotr_16
Wysany: 2021-07-11, 17:49   Zlewka na bezbarwnym
0
UP DOWN

Posty: 8
Witam,
polakierowa³em b³otnik i niestety przy rozlewaniu klaru ciut za du¿o w 1 miejscu mi siê go nala³o i powsta³a zlewka.
Wyczyta³em na forum sposób ze szpachl± i w miarê to ogarn±³em, ¿e a¿ tak nie rzuca siê w oczy.
Powsta³ 1 problem. Tam gdzie by³a zlewka inaczej tak jakby uk³ada siê teraz metalik. Ciê¿ko mi to okre¶liæ wiêc wrzucê zdjêcie. Tak jakby ilo¶æ tych "bia³ych kropek" jest w tym miejscu wiêksza.
za³1
za³2
Da siê co¶ z tym zrobiæ?

Jeszcze w 1 miejscu tak jakby ciut inny odcieñ siê zrobi³, ale to taki 1x1cm, wiêc praktycznie go nie widaæ. Czy móg³by kto¶ pogl±dowo pokazaæ jak wygl±da przetarcie do bazy, bo nie znalaz³em zdjêcia?
 

MichuMachu
Wysany: 2021-07-11, 23:04   
+1
UP DOWN


Pomg: 14 razy
Posty: 347
Nic z tym nie zrobisz ,, podnios³o" bazê w tym miejscu i tutaj tylko powtórne lakierowanie wchodzi w grê je¶li chcesz to poprawiæ.
Przetarcie do bazy wygl±da tak jakby tam nie by³o klaru w tym miejscu choæ delikatnie siê ¶wieci bo jest baza ,, wypolerowana" g±bka od polerki :)
 

piotr_16
Wysany: 2021-07-12, 13:23   
0
UP DOWN

Posty: 8
MichuMachu, dziêki wielkie.
Zosta³o mi trochê bazy wiêc pewnie szybciej i lepiej bêdzie pomalowaæ to od nowa. Tym razem trzeba bêdzie uwa¿aæ ¿eby znów przypadkowo za blisko nie daæ pistoletu.
A tak ³adnie wysz³o, gdyby nie ta zlewka ^^
 

MichuMachu
Wysany: 2021-07-12, 15:21   
0
UP DOWN


Pomg: 14 razy
Posty: 347
Poprawisz i bêdzie :spoko:
Tylko teraz nie przesadz z lakierem w tym ,,felczyku" bo tam lubi te¿ plynac ;) opel jak mniemam??? :)
I jak bêdziesz lakierowal jeszcze raz to wyrownaj dobrze miejsce zlewki na kostce bo pó¼niej polakierujesz i bêdzie i tak widaæ za³amanie w tym miejscu :tak:
 

piotr_16
Wysany: 2021-07-12, 15:31   
0
UP DOWN

Posty: 8
tak opelek, astra h. Na szczê¶cie nowy ori b³otnik, wiêc nie spieszy mi siê.
Niby wyrówna³em zlewki przy pomocy szpachli + papier wodny, ale i tak jak ju¿ mam lakierowaæ baz± i bezbarwnym to wyczyszczê, aby w ogóle nie by³o nawet delikatnego za³amania, bo tak to ta dodatkowa robota nie ma sensu.
Muszê tylko poszperaæ po forum jak bezpiecznie rozlewaæ klar na ostatniej warstwie, bo wydaje mi siê, ¿e ostatnio po prostu przejecha³em 1 pas pistoletem i jak koñczy³em drugi ni¿ej to po prostu na³o¿y³em lakier na kawa³ek wcze¶niej rozlanej warstwy.
 

MichuMachu
Wysany: 2021-07-12, 19:09   
0
UP DOWN


Pomg: 14 razy
Posty: 347
Przy Klarze musz± byæ pewne ruchy jeden obok drugiego. Tu nikt ci nie powie jak go po³o¿yæ bo to trzeba poprostu wyczuæ.
Jaki masz bezbarwny i jaki pistolet? :)
 

piotr_16
Wysany: 2021-07-14, 17:45   
0
UP DOWN

Posty: 8
Jasne, w koñcu jakby pierwsza lepsza osoba mog³a sobie polakierowaæ samochód jak z fabryki to by lakiernicy nie mieli co robiæ ^^

Lakier bezbarwny: Deltron D800 - ale nie wiem czy go jeszcze mam, bo chyba ostatnio ju¿ resztkê zu¿y³em.
Pistolet: Devilbiss Gti Pro Clear dysza (chyba) 1.4
 

MichuMachu
Wysany: 2021-07-15, 19:49   
0
UP DOWN


Pomg: 14 razy
Posty: 347
Po³ó¿ sobie 2 pe³ne warstwy w odstêpach ok 6 minut przy tych temp. I bêdzie 👍 :spoko:
Ci¶nienie ustaw 2.2 bara szeroka miot³ê a materia³ ustaw tak na 70% do 80%.
No i pochwal siê jak wyszlo :spoko:
 

Robertlodz09 
Wysany: 2021-07-16, 21:32   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
piotr_16 napisa/a:
Lakier bezbarwny: Deltron D800

MichuMachu napisa/a:
Po³ó¿ sobie 2 pe³ne warstwy

Nie wiem czy dobrze znacie ten produkt PPG ...
ale u nas w obrocie ten lakier jest sprzedawany z utwardzaczem o symbolu 802
a chyba ¿aden sprzedawca (dystrybutor) nie informuje nabywców ¿e ten utwardzacz jest w archaicznym ju¿ systemie LS
nigdzie w sprzeda¿y nie ma do tego lakieru dedykowanego utwardzacza o symbolu 803 który jest w systemie MS ... wszêdzie oferuj± ten lakier z utwardzaczem 802 a to powoduje ¿e mamy lakier w systemie LS
System LS wymaga po³o¿enia 3 warstw tego lakieru przez co w warunkach amatorskich (gara¿) mamy dodatkowe ilo¶ci paprochów na elemencie
w koñcu trzecie wymagane przej¶cie po elemencie przyci±ga nam dodatkowe wtr±cenia ... ;)
 

piotr_16
Wysany: 2021-07-16, 23:34   
0
UP DOWN

Posty: 8
Tak spróbuje zrobiæ.
Ja jestem totalnym laikiem w kwestii lakiernictwa, wiêc nie znam w ogóle produktów. Mogê tylko zaufaæ sprzedawcy lub wyczytaæ w internecie opinie.
Na pewno mam utwardzasz o symbolu 802. W³a¶nie na 3 warstwie przyklei³o mi siê chyba najwiêcej paoprochów, wiêc to prawda.
Jako, ¿e mi siê skoñczy³ ten lakier bezbarwny to mo¿e polecacie jaki¶ z "³atwiejsz± obs³ug±"?
 

MichuMachu
Wysany: 2021-07-17, 08:15   
0
UP DOWN


Pomg: 14 razy
Posty: 347
Spróbuj MC 500jest bardzo przyjemny cena deko wy¿sza ni¿ ten PPG ale ³atwiej ci bêdzie lakierowaæ lub spróbuj jaki¶ lakier który jest przeznaczony do mniejszych napraw je¶li to tylko 1 element bêdzie szybciej schn± i tyle syfu nie na ³apiesz :spoko: :spoko:
 

Robertlodz09 
Wysany: 2021-07-20, 00:02   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
piotr_16 napisa/a:
Jako, ¿e mi siê skoñczy³ ten lakier bezbarwny to mo¿e polecacie jaki¶ z "³atwiejsz± obs³ug±"?

A z jakiego mieszalnika masz dorobion± bazê ?
Podstawa aby mieæ jak najmniej problemów to u¿ywaæ produktów jednego producenta a nie miksów z kilku firm .... ;)
 

Czere¶niak
Wysany: 2021-07-20, 01:21   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 200
piotr_16 napisa/a:
mi siê skoñczy³ ten lakier bezbarwny to mo¿e polecacie jaki¶ z "³atwiejsz± obs³ug±"?

A bezbarwnym do drewna malno³e¶ se panie ju¿ jakie autosy ? Tanio i jak go nawalisz na autosa to tak samo sie ¶wici :cool:
 

piotr_16
Wysany: 2021-07-22, 09:18   
0
UP DOWN

Posty: 8
Do drewna nie malowa³em.
Wczoraj jeszcze raz polakierowa³em b³otnik. By³ to ostatni dzieñ, w którym mia³em wiêcej czasu i na szybko musia³em szukaæ bezbarwnego w lokalnych sklepach.
By³o pare ale dominowa³ boll i novol. Wzi±³em novol novakryl 540, bo by³o, ¿e do szybkich napraw.
Ogólnie malowa³o siê nim fajnie. Moim 1 b³êdem ostatnio by³o nierozkrêcenie miot³y na maxa. Teraz nawet nie musia³em patrzyæ za bardzo na warstwy, bo ten devilbiss ma dosyæ szeroka.
Zrobiê zdjêcie jak siê ju¿ utwardzi.
Jedno pytanie, bo nie oby³o siê bez nich. Jako, ¿e malowa³em w gara¿u to niestety nie mo¿na my¶leæ o sterylnych warunkach. Jak najlepiej wyczy¶ciæ wtr±cenia?
„Wyci±æ” je delikatnie no¿ykiem i pó¼niej papierem wyrównaæ?
Boje siê, ¿e jak od razu wezmê papier to mi odpadn± te wtr±cenia z wiêksza ilo¶ci± lakieru ni¿ chce i bêdê mia³ dziurki.
 

piotr_16
Wysany: 2021-07-22, 09:21   
0
UP DOWN

Posty: 8
Robertlodz09 napisa/a:
piotr_16 napisa/a:
Jako, ¿e mi siê skoñczy³ ten lakier bezbarwny to mo¿e polecacie jaki¶ z "³atwiejsz± obs³ug±"?

A z jakiego mieszalnika masz dorobion± bazê ?
Podstawa aby mieæ jak najmniej problemów to u¿ywaæ produktów jednego producenta a nie miksów z kilku firm .... ;)

Kurczê, nie pamietam tego, bo farbê dorabia³em ju¿ chwile temu i zanim siê zebra³em za lakierowanie to min±³ z rok. Przy dorabianiu bazy w tym samym sklepie kupowa³em bezbarwny, a nie widzia³em u nich zbyt du¿ego wyboru, wiec mo¿na zak³adaæ, ¿e mi dali te sama firmê wtedy.
 

MichuMachu
Wysany: 2021-07-22, 13:39   
0
UP DOWN


Pomg: 14 razy
Posty: 347
Najlepiej robi siê to cyklina lakiernicza :tak:
Ale zak³adam ¿e nie bêdziesz jej kupowa³ to kup sobie papier wodny p1500 p2000 p2500 p3000.
Zrób z 1 arkusza cztery kawa³ki zaokr±glij rogi no¿yczkami i wrzuæ do ciep³ej wody.
We¼ 1500 na kciuka i przecieraj wtr±cenie ,,punktowo" w drugiej rêce trzymaj rêcznik papierowy i wycieraj co chwilê to miejsce ¿eby¶ móg³ kontrolowaæ co siê dzieje z wtr±ceniem.
Potem to samo z papierem p2000 tylko szerzej i analogicznie to samo p2500 i ca³y b³otnik na koniec przelec papierem p 3000.
Ma³a kostkê odradzam plus papier wodny bo wyjd± ci do³ki w tych miejscach w których s± wtracenia.
Powodzenia :spoko:
 

piotr_16
Wysany: 2021-07-22, 16:37   
0
UP DOWN

Posty: 8
Kupi³bym ale trochê cena 140z³ to sporo jak na moje takie pojedyncze próby lakiernicze, chyba, ¿e s± jakie¶ tañsze godne uwagi?
Czyli pozostaje mi papier ;)
A robiæ to teraz? Dzieñ po malowaniu czy daæ wyschn±æ i robiæ to za te 4 dni?
 

MichuMachu
Wysany: 2021-07-24, 09:29   
0
UP DOWN


Pomg: 14 razy
Posty: 347
Zrób teraz bêdzie ci ³atwiej lakier wypolerowaæ :spoko:
Tylko nie przesadz ¿eby¶ siê do bazy nie przetar³ :spoko:
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Pomoc dla amatorów

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - anime